Teadus- ja arendusosakond

Kreutzwaldi 1a -  221, 222
Tartu 51006

 

Andi Pärn teadus- ja arendusosakonna juhataja 731 3045, 509 8619, andi.parn@emu.ee
Katri Ling peaspetsialist 731 3863, 515 2696, katri.ling@emu.ee
Katri Hellat peaspetsialist 731 3035, 524 7750, katri.hellat@emu.ee
Eve-Liis Abroi peaspetsialist 731 3069, 5394 6994 eve-liis.abroi@emu.ee
Lili Veesaar ASTRA EMBio projektijuht 731 3844; 510 0967, lili.veesaar@emu.ee 
Katrin Kepp

Biomajanduse arenduskeskuse projektijuht

731 3038, 5615 7938, katrin.kepp@emu.ee


TEADUS- ja ARENDUSOSAKOND (TA)
ingl k Department of Research and Development
Koht organisatsioonis: teadusprorektori vastutusala
Juht: teadus- ja arendusosakonna juhataja

Eesmärk:
Ülikooli põhitegevusele vastava teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika ja -korralduse väljatöötamise koordineerimine ja arendamine koostöös ülikooli liikmeskonnaga, vastavate tugiteenuste väljaarendamine ja teenuste osutamine ning institutsionaalse arenguga seotud tegevuste koordineerimine.

Tegevusvaldkonnad:
1. Ülikooli arendusprojektide kujundamine ja koordineerimine

1.1. Ülikooli arengukavade koostamise koordineerimine;
1.2. Ülikooli institutsionaalse arenguga seotud dokumentide koostamise koordineerimine.

2. Teadus- ja innovatsioonipoliitikat ja -korraldust reguleerivate dokumentide väljatöötamine
2.1. Ülikooli teadustulemuste rakendamise strateegia kavandamine ja vajalike alusdokumentide väljatöötamine;
2.2. Osalemine ülikooli teadus- ja innovatsioonipoliitika ja -korralduse väljatöötamises;
2.3. Osalemine teadus- ja arendus- ning innovatsioonialast tegevust reguleerivate riiklike dokumentide väljatöötamisel;
2.4. Ülikooli ettevõtlussuhete alase tegevuse planeerimine;
2.5. Ülikooli otsustuskogude jaoks materjalide ettevalmistamine.

3. Teadus- ja arendustegevuse programmide, projektide ja innovatsioonialase informatsiooni andmine ning programmide ja projektide algatamine
3.1. Riiklike ja rahvusvaheliste arengutendentside jälgimine, sellealase informatsiooni jagamine, vastavate ettepanekute tegemine ja dokumentide ettevalmistamine;
3.2. Innovatsiooni ja tööstusomandialase tegevuse korraldamine ja vastav arendustegevus;
3.3. Nõustamine ja tegevuse koordineerimine EL programme puudutavates küsimustes;
3.4. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitikaga seotud arendusprojektide algatamine ja koordineerimine;
3.5. Koostöövõrgustike kohta käiva informatsiooni süntees ning edastamine.

4. Teiste ülikoolide, teadusasutuste ja organisatsioonidega koostöö tagamine ja selles osalemine
4.1. Osalemine kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide töös ja ülikooli esindamine;
4.2. Osalemine Tartu linna ja Tartu maakonna arengukavade koostamise töögruppides;
4.3. Kontaktide arendamine ülikooli ja teadus- ja arendustegevuse rahastajate vahel;
4.4. Ettevõtete koostööpakkumiste suunamine ülikooli liikmeskonnani;
4.5. Ülikooli kompetentsi tutvustamine ettevõtjatele;
4.5. Temaatiliste sektoriaalseminaride korraldamine. 

5. Teadus- ja arendustegevuse finantseerimisega seotud andmebaaside haldamine
5.1. Lepingute registrite ja arhiivide pidamine;
5.2. Intellektuaalomandi registri pidamine;
5.3. Eesti Teadusinfosüsteemi ülikooli andmeosa haldamise koordineerimine.

6. Teadus- ja arendustegevuse alase aruandluse korraldamine

7. Teadus- ja arendustegevuse alaste tugiteenuste osutamine;
7.1. Lepingueelsete läbirääkimiste nõustamine ja tarvilike alusdokumentide ettevalmistamine;
7.2. Ülikooli liikmeskonna teavitamine intellektuaalomandi kaitse ja kasutamisega seonduvast;
7.3. Leiutiste kaitse korraldamine;
7.4. Lepingute eelarvete koostamise koordineerimine ja nende vastavuse kontroll ülikooli nõuetele.

8. Ülikooli teadus- ja arendustegevuse analüüs ja võimalike lahenduste väljatöötamine teadus- ja arendustegevuse edendamiseks

9. Muud ülesanded
9.1. Muud osakonna eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused. 

Õigused:
1. Nõuda asjaajamisalaste õigusaktide järgimist ülikoolis ja teostada vastavat järelevalvet.
2. Kontrollida ülikoolis väljaantavate dokumentide juriidilist korrektsust.
3. Saada ülikooli struktuuriüksustelt tööks vajalikku informatsiooni.