Doktoritöö vormistamine

Kujundusnäidised

1. Teksti ja jooniste kujundusnäidised
2. Esikaane kujundusnäidis
3. Eeltiitli kujundusnäidis
4. Tiitellehe pöörde kujundusnäidis
5. Tiitellehe pöörde kujundusnäidis maateaduste ja ökoloogia doktorikooli liikmetele
6. Tagakaane kujundusnäidis

Doktoritöö vormistamise nõuded

Trükikoja soovitused

Tähelepanekud ja näpunäited doktoritöö parima trükikvaliteedi saavutamiseks.

Materjal
Trükikojale üleantav materjal peab olema lõplik.

Tekst
Teksti kirjutamisel soovitame arvestada, et raamatu formaat on 167x240 mm ja tekstiraami suurus 117x200 mm. Soovitame võtta samasuguse mõõduga layout, nii on kergem ette näha jooniste, tabelite ja fotode mahtu lehekülgedel.  

Fotod
Juhul kui doktoritöös kasutatakse fotosid, siis trükikoja jaoks palun esitada need foto, slaidi või digifotona. Pildimaterjal nummerdada, lisada alltekstid ning märkida fotode asukoht töös. Fotode maksimaalne laius on 117 mm ja kõrgus 200 mm. Digifotode resolutsioon ehk punktitihedus peab minimaalselt olema 300 dpi (dots per inch). Fotode ja skaneeringute suurendamine või vähendamine mõjutab nende kvaliteeti.

Tabelid, joonised, graafikud
Tabelite, jooniste ja graafikute maksimaalne laius on 117 mm ja kõrgus 200 mm, sellisel juhul mahub tabel või joonis ühele leheküljele. Tabeleid, jooniseid ja graafikuid tehes peab arvestama, et kui töö trükitakse ühe värviga, siis tulpade, sektorite ja joonte eristamiseks valida erineva hele-tumedusastmega värvid või kasutada eristamiseks erineva tähistusega pindu ja jooni. Layout´ist suuremate tabelite, jooniste ja graafikute väiksemaks muutmine võib vähendada nende loetavust.

 

Raamlepingud trüketeenuste tellimiseks

Partner / lepingu nr        Kontaktandmed tellimiseks Kokkulepitud tootehinnad
AS Ecoprint
4-14/102
Leana Lõhmus, tel 7331413, leana@ecoprint.ee 3-setised blanketid – 0,03 eurot, 2 tööpäeva
järjehoidjad – 0,09 eurot, 3 tööpäeva
kaaned – 0,37 eurot, 3 tööpäeva
AS Kuma
4-14/100
Janeli Kanne, 58 000 440, janeli@kuma.ee 3-setised blanketid – 0,07 eurot, 3 tööpäeva
järjehoidjad – 0,08 eurot, 2 tööpäeva
kaaned – 0,4 eurot, 2 tööpäeva
Vaba Maa AS
4-14/101
Triin Ilves, +372 674 8084, Triin@vabamaa.ee; vabamaa@vabamaa.ee 3-setised blanketid – 0,1 eurot, 2 tööpäeva
järjehoidjad – 0,3 eurot, 2 tööpäeva
kaaned – 0,79 eurot, 2 tööpäeva

Teenuse osutamine toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud tellimuste alusel.

Erinevad struktuuriüksused / isikud sooritavad oste iseseisvalt, Müüja arveldab igakordse tellimuse alusel tellimuse esitanud struktuuriüksuse / isikuga eraldi, st koostab igakordse tellimuse alusel eraldi arve.

Raamlepingu alusel teenuse tellimine maksumusega kuni 2000 eurot
Töö, mille eeldatav kogumaksumus on kuni 2000 (kaks tuhat) eurot, tellitakse igakordse vajaduse ilmnemisel konkreetse Töö tellija poolt vabalt valitud raamlepingu partnerilt, st tellimusi ei esitata mitmele raamlepingu parterile ning hinnapakkumusi ei võrrelda, töö eest tasutakse vastavalt vabalt valitud partneri pakutavale maksumusele (avalik hinnakiri, e-posti või telefoni teel kokkulepitud hind vms).

Raamlepingu alusel teenuse tellimine maksumusega 2000,01 või enam
Töö, mille eeldatav kogumaksumus on suurem kui 2000 (kaks tuhat) eurot, tellitakse kõikide raamlepingu partnerite poolt esitatud hinnapakkumise võrdlemise tulemusena. Selleks esitatakse e-posti teel hinnapäring kõikidele raamlepingu partneritele, milles on nimetatud tellitava teenuse täpsed tingimused (soovitav töö, maht, töö / hankelepingu täitmise aeg jms) ja määratud aeg pakkumuste esitamiseks. Lisaks peab olema nimetatud parima pakkumuse kriteerium (hind, täitmise aeg vms).
Hinnapäringu alusel esitatud pakkumustes sisalduvate tingimuste üle peetakse vajadusel läbirääkimisi, eesmärgiga saavutada parim võimalik lahendus. Esitatud pakkumusi võrreldakse hinnapäringus nimetatud alustel ja teade parima pakkumuse väljavalimise kohta edastatakse raamlepingu partneritele esimesel võimalusel.

Juhul, kui raamlepingu partner ei vasta esitatud hinnapäringule tähtaegselt, loetakse raamlepingu partner konkreetsest tellimusest loobunuks. 
Teenust võib vajadusel tellida ka rangemate reeglite alusel, st hinnapakkumusi võrrelda ka juhul, kui tellitava töö eeldatav kogumaksumus on kuni 2000 eurot.

Raamlepingu alusel eraldi hankelepingute sõlmimine ei ole kohustuslik. Hankeleping loetakse sõlmituks kui Täitja on Tellijale edastanud tellimuse kinnituse. Kirjalik hankeleping konkreetse teenuse tellimiseks sõlmitakse juhul, kui Töö maksumus on 10 000 eurot või enam.

Pakkumuses esitatud ühikuhinnad konkreetsele trükisele kehtivad vähemalt 12 kuu jooksul arvates raamlepingu sõlmimisest (st igakordse teenuse tellimisel, juhul kui selline tellimus sisaldab pakkumuse maksumuses nimetatud trükist, ei saa pakkuda suuremat hinda kui on määratud pakkumuses).