Doktoritööd 2016

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis.

 

8. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Hiie Ivanova

Responses of respiratory and photorespiratory decarboxylations to internal and external factors in C3 plants
Respiratoorse ja fotorespiratoorse dekarboksüülimise vastused sisemiste ja väliste faktorite toimele C3 taimedes
Juhendajad: professor Ülo Niinemets, vanemteadur Tiit Pärnik, vanemteadur Olav Keerberg

11. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Diego Sanchez de Cima

Soil properties affected by cover crops and fertilization in a crop rotation experiment
Vahekultuuride ja väetamise mõju mulla omadustele külvikorrakatses
Juhendajad: dotsent Endla Reintam, emeriitprofessor Anne Luik
 

4. märts, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Kristi Praakle
Campylobacter spp. and Listeria monocytogenes in poultry products in Estonia
Campylobacter spp. ja Listeria monocytogenes linnulihatoodetes Eestis
Juhendajad: professor Mati Roasto, professor Marja-Liisa Hänninen (Helsingi Ülikool), professor Hannu Korkeala (Helsingi Ülikool)
 

29. aprill, metsandus- ja maaehitusinstituut
Tarmo Kall  
   
Vertical crustal movements based on precise levellings in Estonia
Maakoore vertikaalliikumised Eestis täppisnivelleerimiste andmetel
Juhendajad: dotsent Aive Liibusk, emeriitprofessor Jüri Randjärv

14. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Elsa Putku    
Prediction models of soil organic carbon and bulk density of arable mineral soils
Mineraalsete põllumuldade orgaanilise süsiniku ja lasuvutiheduse statistilised prognoosimudelid
Juhendajad: professor Alar Astover, Assoc. Prof. Christian Ritz (Kopenhaageni Ülikool)

20. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Alice Aav

Phenotypic characterisation of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in Baltic countries
Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthora infestans Baltikumi populatsioonide fenotüübiline iseloomustamine
Juhendajad: professor Marika Mänd, dotsent Eve Runno-Paurson

Reelika Rätsep
Effect of cultivation techniques on grapevine (Vitis sp.) and strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) fruit quality
Kasvatustehnoloogiliste võtete mõju viinapuu (Vitis sp.) ja aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) viljade kvaliteedile
Juhendajad: professor Kadri Karp, dotsent Ele Vool
 

28. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kalle Toomemaa
Winter mortality of honey bee (Apis mellifera L.) colonies: reducing the impact of different factors
Mesilasperede talvise hukkumise vähendamise võimalused
Juhendaja: professor Marika Mänd


25. august, metsandus- ja maaehitusinstituut
Hardo Becker

The Effect of Forest Management on the Carbon and Nitrogen Fluxes and Storages in Different Forest Ecosystems
Metsamajandamise mõju süsiniku- ja lämmastikuvoogudele ning varudele erinevates metsaökosüsteemides
Juhendaja: professor Veiko Uri

Valdek Tamme
Development of Resistance-Type Control Methods for Wood Drying
Elektriliste takistus-tüüpi kontrollimeetodite arendamine puidukuivatuses
Juhendaja: professor Peeter Muiste


26. august, tehnikainstituut
Marten Madissoo

Surface quality improvement of hard-to-cut materials with modified cutting tool at finishing turning
Modifitseeritud lõikuriga raskesti töödeldavate materjalide pinnakvaliteedi parandamine viimistleval treimisel
Juhendaja: professor Jüri Olt


29. august, metsandus- ja maaehitusinstituut
Marko Teder

Non-destructive assessment of physico-mechanical properties of structural timber and glulam
Puidu ja liimpuidu füüsikalis-mehaaniliste omaduste uurimine mittepurustavate meetoditega
Juhendaja: Jaan Miljan, Dr. Xiping Wang (Forest Products Laboratory, USA)


30. august, tehnikainstituut
Alo Allik

Design of Distributed Energetics Solution Based on the Increasing of Direct Consumption of Electricity Generated from Wind and Solar Energy
Hajaenergeetika lahenduse planeerimine lähtudes tuule- ja päikeseenergiast toodetud elektri kohapealse otsetarbimise osakaalu suurendamises
Juhendaja: Andres Annuk


22. september, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Annemari Polikarpus
Management and animal effects on the behaviour of lactating dairy buffaloes (Bubalus bubalis) and cows (Bos taurus) when entering the milking parlour
Vesipühvlite (Bubalus bubalis) ja koduveiste (Bos taurus) käitumine ja seda mõjutavad tegurid lüpsiplatsile sisenemisel
Juhendajad:  professor David Richard Arney, professor Giuseppe de Rosa (University of Naples Federico II)
 

14. oktoober, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Lilian Pukk
Analysis of molecular genetic and life-history traits in Eurasian perch (Perca fluviatilis L.)
Ahvena (Perca fluviatilis L.) molekulaargeneetiliste näitajate ja elukäiguomaduste analüüs
Juhendajad:  vanemteadur Anti Vasemägi, professor Riho Gross, professor Tiit Paaver