Doktoritöö teemad 2019/2020

Doktoritööde teemad 2019/2020 õppeaastaks

 

Lõplik nimekiri (instituudi poolt finantseeritavad õppekohad) avaldatakse hiljemalt mai lõpus.
 

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Fabio Ercoli, Arvo Tuvikene
Võõrliikide invasioonid kliimamuutuse kontekstis - eduvalemid ja mõju magevee elustikule
Climate change and non-native species invasion, success strategies and effects on freshwater native communities

Tiiu Kull, Lauri Laanisto
Jätkusuutlik turism avamaastikul
Sustainable tourism in open landscape

Mart Külvik
Inimheaolu toetavate ökosüsteemiteenuste seosed rohevõrgustikuga urbaansusgradiendil (linn-maa-loodusmaastik)
Human wellbeing supporting ecosystem services along urban gradient (urban-rural-wilderness)

Ülo Niinemets, Kristiina Mark
Krüptogaamide produktiivsus muutuvates kliimatingimustes
Cryptogam productivity in changing climatic conditions

Kalev Sepp
Kaugseire meetoditega analüüsida linna rohe- ja sininfrastruktuuri osa  kliimamuutustest tingitud kuumasaarte mõju leevendamisel
Use of remote sensing methods for proactive planning of green and blue infrastructure to mitigating increased urban heat island effects from climate change

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2019/2020 aastal keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekaval ei avata.


Metsandus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Jürgen Aosaar, Veiko Uri
Raiete mõju metsaökosüsteemide arengule ja kujunemisele
The impact of fellings on the development and formation of forest ecosystems

Rein Drenkhan, Tiia Drenkhan
Juuremädanike kahjude analüüs ja tõrjestrateegia okaspuu enamusega puistutes
Analyses of root pathogens damages and control strategy in confer dominated stands

Diana Laarmann, Andres Kiviste
Puude väljalangevuse modelleerimine sõltuvalt metsamajanduslikest võtetest
Assessment and modelling of individual tree mortality depending on forest management decisions

Veiko Uri, Mats Varik
Metsade majandamise mõju nende süsinikuringele
The effect of forest management on ecosystem carbon cycling


Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2019/2020 aastal metsanduse õppekaval ei avata.


Põllumajandus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Ülle Jaakma
Kuumastressi mõju veise embrüote in vitro arengule
Effect of heat stress on in vitro development of bovine embryos

Evelin Loit, Rando Värnik
Biomajanduse resurrside hindamine ja tuleviku stsenaariumite arendamine toidu ja sööda valdkonnas
Analysis of the bioeconomy resources and development of long-term scenarios for Estonian bioeconomy in arable crops and grassland

Endla Reintam, Henn Raave, Priit Tammeorg (Helsingi Ülikool)
Biosöe mõju põllumulla füüsikalis–keemiliste ja bioloogilistele omadustele ning jäätmeväetise efektiivsusele
The effects of biochars on physicochemical and biological propperties of soil

Eve Runno-Paurson, Ülo Niinemets
Uute õlikultuuride stressitaluvus ja kasvatustehnoloogiate optimeerimine Eesti tingimustes    
Stress tolerance in new oilseed crops and optimization of cultivation technologies in Estonian field conditions

Anti Vasemägi, Veljo Kisand
Molecular genetic and parasitological analysis of northern pike;
Haugi molekulaar-geneetiline ja parasitoloogiline analüüs

Eve Veromann
Kasulikud lülijalgsed kui looduse hüvedega varustajad – integreeritud taimekaitse asendamatu tööriist
Beneficial arthropods as ecosystem service providers – an indispensable tool for IPM

Ants-Hannes Viira, Anne Põder
Põllumajandussektorile pakutava tehnoloogia arenemisega kaasnevad ärimudelid ning seotud riskid ja võimalused
Business models accompanying the development of information technology in agriculture, related risks and opportunities

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2019/2020 aastal põllumajanduse õppekaval ei avata.

Tehnikateadus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Alo Allik, Andres Annuk, Matti Ilmari Lehtonen (Aalto Ülikool)
Õhk-vesi soojuspumpade juhtimine iseõppivate algoritmidega liginullenergiahoonete kütteks ja jahutuseks
Control of Heat Pumps with Self-Learning Algorithms for the Heating and Cooling of Nearly Zero Energy Buildings

Mihkel Kiviste
Hoonete piirdetarindite niiskustehniliselt turvalised lahendused seestpoolt soojustamiseks
Moisture safe solutions of inner-insulated envelope structures of buildings

Mait Kriipsalu
Pakendimaterjali infosüsteem ja komposiitmaterjalist pakendite käitlusmeetodid
Information system for packaging material and methods for treatment of multileyer packaging waste

Jüri Olt, Mart Noorma (Tartu Ülikool)
Turbatootmise automatiseerimine
Automatization of peat production

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

Timo Kikas
Lignotselluloosse biomassi kemikaalivaba eeltöötlus struktuursete polümeeride konversiooniks
Chemical-free pretreatment of the lignocellulosic biomass for the conversion of structural polymers

Alo Allik, Andres Annuk
Smart Grid Industry 4.0 (SGI 4.0) uurimine ja kasutamine hajaenergeetika lahendustes
Smart Grid Industry 4.0 (SGI 4.0) research and usage in distributed energetics


Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Terje Elias, Eha Nurk
Toidu töötlemisel tekkivad saasteained – polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), akrüülamiidid ja furaan ning seonduvad terviseriskid
Food processing contaminants – polycyclic aromatic hydrocarbons, acrylamides and furane and related health risks

Mati Roasto, Maria Fredriksson-Ahomaa (professor, Helsingi Ülikool)
Salmonella spp. Eestis prevaleerivate serotüüpide molekulaarne iseloomustamine
Molecular characterization of prevealing Salmonella spp. serotypes in Estonian food chain

Kerli Mõtus
Piimalehmade ja -vasikate hukkumine kaasaegsetes kõrgetoodangulistes piimakarjades – multidistsiplinaarne käsitlus
Dairy cow and calf on-farm mortality in modern high-yielding dairy herds – a multidisciplinary approach

Arvo Viltrop, Kerli Mõtus
Sigade Aafrika katku viiruse mets- ja koduseapopulatsioonides püsimist mõjutavad tegurid parasvöötme tingimustes – Eesti ja Ukraina olude võrdlev analüüs
Factors associated with persistence of the African Swine Fever virus in wild and domestic pig populations in temperate climates – comparing the circumstances in Estonia and Ukraine  

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

Rajeev Bhat
Bioplastid bio-jäätmetest - jätkusuutlik lähenemine puu- ja köögiviljade töötlemise jääkide / kõrvalsaaduste kasutamiseks
Bioplastics from bio-wastes - A sustainable approach to utilize fruits and vegetable industry wastes/ by-products

Rajeev Bhat
Jätkusuutlik taimsete kõrvalsaaduste kasutamine lisaväärtusega toiduainete ja loomasööda tootmisel
Sustainable utilization of selected vegetal by-products to produce value added food products and livestock feed

Pikka Sirkku Jokelainen
Esilekerkivad putuk-siirutatavad koerte parasitaarhaigused Põhja- ja Baltiriikides
Emerging parasitic canine vector-borne diseases in Nordic-Baltic region
NB! Õppekoht avatakse osakoormusega õppes.

 

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee

English