Doktoritöö teemad 2020/2021

Doktoritööde teemad 2020/2021 õppeaastaks

Doktoritööde teemad 2020/2021 õppeaastaks

 

Lõplik nimekiri (instituudi poolt finantseeritavad õppekohad) avaldatakse hiljemalt mai lõpus.
 

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Helen Agasild, Tiina Nõges

Talvise lämmastikuringe seos kliimamuutuste ja ohtlike veeõitsengutega

Winter nitrogen cycle related with climate change and harmful algal blooms

Astrid Kännaste, Eve Runno-Paurson, Ülo Niinemets
Taimede stressireaktsiooni uurimine lähtudes Põhjamaade kliimamuutusest

Stress response of plants on the climate change of the Nordic region

Ülo NiinemetsKristiina Mark
Krüptogammidega seotud mikrovetikate mitmekesisus ja nende stressitaluvus globaalmuutuste perspektiivis

Cryptogam-associated  microalgal diversity and stress tolerance in the perspective of global change

Kalev Sepp
Kliimamuutuste ja majandusmuutuste stsenaariumite mõju põllumajandusmaatike elurikkusele ja ökosüsteemiteenustele

Impact of Scenarios  of Climate and Economic Change  for Biodiversity and Ecosystem Services of Agricultural Landscapes 

Ülo Väli

Röövlindude elupaigakasutus rändel ja talvitusaladel – võrdlev analüüs ja rakenduslikud võimalused

Habitat use of raptors during migration and on wintering grounds – comparative analysis and conservation implications

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2020/2021 aastal keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekaval ei avata.


Metsandus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Paavo Kaimre, Mart Noorma
Robotite kasutamisvõimaluste uurimine metsapuude istutamisel

Study on the use of robots in forest tree planting

Diana Laarmann, Mait Lang
Metsaökosüsteemide looduslikkuse hindamine kaugseiremeetoditega

Understanding traits of forest ecosystem naturalness with remote sensing

Meelis TederVilis Brukas
Metsapoliitika muutuste mõju biomajanduse kontekstis

The impact of forest policy changes in the context of  bioeconomy


Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohti 2020/2021 aastal metsanduse õppekaval ei avata.

Põllumajandus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Alar Astover, Elsa Putku
Põllumuldade orgaanilise süsiniku sidumisvõime/

Organic carbon sequestration potential of agricultural soils

Reet Karise, Marika Mänd, Risto Raimets
Stressifaktorite mõju meemesilastele sõltuvalt toidu kvaliteedist ja sinna sattuvatest lisaainetest

Honey bee sensitivity to stress factors: dependence on food quality and contaminants it may contain

Evelin Loit, Liina Talgre

Põllukultuuride saagi stabiilsuse ja stressitaluvuse suurendamine räniga

Increase of yield stability and stress tolerance in field crops with silicon

Meelis Ots, Ragnar Leming

Vähendatud toorproteiini sisaldusega ratsioonide söötmise mõju kesikute ja nuumikute jõudlusnäitajatele

Effect of feeding reduced crude protein diets on performance of weaning and finishing pigs

Eve Runno-Paurson, Ülo Niinemets

Bataadi stressitaluvus ja kasvatustehnoloogiad Põhja-Euroopa kliimatingimustes

Stress tolerance and cultivation technologies of sweet potato in norther European climate conditions

Anne Põder, Petras Rimantas Venskutonis

Innovatsioonivõimekuse arendamine Eesti põllumajandus-toidusektori ettevõtetes ja selle mõju ettevõtete tulemuslikkusele

Development of innovation capabilities in Estonian agri-food enterprises and their impact on enterprise performance

Endla Reintam, Merrit Shanskiy

Mulla bioloogilise mitmekesisuse suurendamine agroökosüsteemides nende stabiilsuse ja vastupidavuse edendamiseks läbi väliste sisendite vähendamise ja põllukultuuride jõudluse suurendamise

Soil biodiversity enhancement in agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase

Liina Talgre, Vyacheslav Eremeev, Evelin Loit

Kartuli saaki ja kvaliteeti mõjutavad abiootilised faktorid

Abiotic factors impacting potato yield and quality

Anti Vasemägi, Riho Gross, Mikhail Ozerov

Humiinainetest põhjustatud ekstreemsetele keskkonnatingimustele kohastumise genoomsed mehhanismid ahvenal

Genomic basis of humic substance-driven adaptation in perch

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

Haldja Viinalass, Tanel Kaart

Eesti piimaveisetõugude jõudlus- ja funktsionaalsete tunnuste võrdlus ja analüüs

Production and functional traits in Estonian dairy breeds – comparison and analysis

Tehnikateadus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Timo Kikas

Integreeritud lahendus bioetanooli jääkproduktide väärindamiseks

Integrated solution for valorisation of bioethanol production sidestreams

Aive Liibusk, Tarmo Kall

Kliimamuutustest tulenev Läänemere veetaseme tõus ja selle mõju rannajoone muutustele ning kaldaalade haavatavusele kombineerides kaugseire andmeid ja maapealseid mõõtmisi

Sea level change of the Baltic Sea combining remote sensing and in-situ measurements to examine shoreline dynamics and vulnerability of coastal zones to climate change

Jüri Olt

Täppisväetustehnoloogia väljatöötamine

Precise-fertilizing technology development

Protima Rauwel, Erwan Rauwel

Metallioksiidi nanoosakeste polümeerkapseldamine hübriidisete fotogalvaaniliste rakenduste jaoks
Polymer encapsulation of metal-oxide nanoparticles for hybrid photovoltaic applications

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

Protima Rauwel, Erwan Rauwel, Alo Allik

Fotogalvaaniliste elementide arendus kasutades CNT- HfO2(ZrO2) hübriidseid nanomaterjale aktiivsete fotovoolu tootvate kihtidena

Development of photovoltaic cell prototypes using CNT- HfO2(ZrO2) hybrid nanomaterials as active photocurrent generating layers

Erwan Rauwel, Protima Rauwel, Kristi Praakle
Koobalti nanomaterjalide biotsiidsete omaduste uuring seentevastase nahakreemi väljatöötamiseks lemmikloomade ja veiste raviks

Study of biocidal properties of cobalt nanomaterials for the development of antifungal skin cream to treat pets and cattle

Risto Ilves

Membraanmootor

Membrane engine

Evelin Jürgenson, Kirsikka Riekkinen

Digitaalne ja automaatne kinnistu moodustamise protsess                                                                           

Digitalised and automated property formation process

Eda Merisalu

Ergonoomikaliste sekkumiste tõhususe hindamine tööõnnetuste ennetamiseks Eesti põllumajandusettevõtetes

Effectiveness of ergonomic interventions for prevention of work accidents in the Estonian agriculture sector

Eda Merisalu

Ergonoomikaliste sekkumiste tõhususe hindamine kliiniliste laborite tehnikute hulgas

Assessment of effectiveness of ergonomic interventions among clinical laboratory technicians


Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Piret Kalmus, Kerli Mõtus
Antibiootikumide kasutamine veterinaarmeditsiinis ja seda mõjutavad tegurid

Antibiotic use in veterinary medicine and related factors

Kadrin Meremäe, Mati Roasto

Sigadelt ja kanabroileritelt pärinevate Campylobacter spp. feno- ja genotüübilised seosed inimeste kampülobakterenteriidi juhtumitega

Phenotypic and genotypic relationships between Campylobacter spp. originating from humans, broiler chickens and pigs

Toomas Orro

Neonataalperioodi mõju piimalehmade tervisele ja toodangule

Neonatal period effects on the health and performance of dairy cows

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad:

Ivi Jõudu, Alice Aav

Beta glükaani kasutusvõimalused toiduainetööstuses ja mõju jogurti ning fermenteeritud kaerajoogi omadustele

The potential use of beta-glucan in the food industry and effect on yoghurt and fermented oat drink properties

Andres Salumets (ERA Chair projekt COMBIVET)

Veise in vitro toodetud embrüote genoomika ning interaktoomika

Genomics and interactomics of bovine in vitro produced embryos

Andres Salumets (ERA Chair projekt COMBIVET)

Endometriidi molekulaarsed uuringud: Emaka mikrobioota ja endomeetriumi koe molekulaarsed muutused

Molecular studies of endometritis: Changes in uterine microbiota and response of endometrial tisuse

Andres Salumets (ERA Chair projekt COMBIVET)

Vasika soole mikrobioota ja humoraalse immuunvastuse kujunemine esimesel elukuul

Development of gut microbiota and humoral immunity of calves during the first month of life 

Andres Salumets (ERA Chair projekt COMBIVET)

Vedelikbiopsia ja rakuvaba DNA analüüsi võimalused veterinaarmeditsiinis

Liquid biopsy and cell-free DNA analyses in veterinary medicine

 

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee

 

English