Lühiajaline õpiränne

Toetatakse õppe- ja teadustööga seotud lühiajalist (kuni 30 kalendripäeva) õpirännet välisriikidesse. Toetuse taotlemise korra ja juhendi leiad õpingute alusdokumentide lehelt.

Palun saatke avaldused aadressile dora@emu.ee

Avalduse näidis (vormi järgimine ei ole kohustuslik)


Tähtajad: iga kuu 1. kuupäev (va juuli).

Järgmine tähtaeg: 1. november 2017

 

Toetust võivad taotleda:
1. doktorandid, magistrandid ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilased, kel on sooritatud aineid
vähemalt 180 EAP ulatuses;
2. teadlased ja õppejõud, kes ei ole vanemad kui 35 aastat;
3. teadlased ja õppejõud, kel ei ole doktorikraadi kaitsmisest möödunud üle viie aasta.

Toetusele kvalifitseeruvad tegevused (prioriteetsuse järjekorras):
1. osalemine doktorikursustel / workshop’idel, kui selle teema on tihedalt seotud taotleja uurimistööga;
2. praktiseerimine välismaa teaduslaboris või kliinikus, konsultatsioonid eriala tippteadlastega / kaasjuhendajaga, töötamine teadusraamatukogus ning osalemine välitöödel;
3. esinemine suulise ettekandega teaduskonverentsil;
4. esinemine stendiettekandega teaduskonverentsil;
5. osalemine teaduskonverentsil ilma ettekandeta.

Toetuse maht: kuni 2000.-

Toetuse saamiseks tuleb aadressile dora@emu.ee esitada vabas vormis avaldus, mis sisaldab:
1. taotleja andmed (nimi, instituut, staatus, meiliaadress, telefoninumber);
2. ürituse nimetus, korraldaja, planeeritud tegevuse lühikirjeldus ning seotus õpitava erialaga/uurimistööga;
3. ürituse kuupäevad;
4. ürituse kodulehe aadress;
5. välislähetuse sihtkoht ja lähetuse kuupäevad;
6. planeeritava ettekande vorm (suuline ettekanne või stendiettekanne) ja pealkiri koos kaasautoritega ning (selle olemasolul) korraldajapoolne kinnitus ettekande toimumise kohta;
7. välislähetuse ligikaudne maksumus (osavõtutasu, elamisraha, vastavalt fikseeritud ühikuhindadele transport ja majutus).

Toetuse kasutamine
Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub kõrgkoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes.
Ülikooli DoRa Pluss koordinaator edastab komisjoni poolt valitud stipendiaatide andmed SA-le Archimedes iga kuu 10. kuupäeval. Edasisteks tegevusteks võtab sihtasutus stipendiaatidega ühendust, lähtudes kõrgkooli esitatud andmetest. Lepingu sõlmimise eel esitab stipendiaat veebipõhises taotluskeskkonnas (www.archimedes.ee/taotlused) andmiku, mille alusel sõlmib SA Archimedes stipendiaadiga hiljemlat 4 nädalat enne õpirände algust lepingu, milles sätestatakse toetuse suurus ja kasutamine.
Peale õpirännet tuleb sihtasutusele esitada toetuse kasutamist tõendavad dokumendid, mille kohta leiate infot lühiajalise õpirände toetuse juhendist.

Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, elluviija on SA Archimedes. Info lühiajalise õpirände kohta SA Archimedes kodulehel.
 

English