Doktorantide õpiränne

Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul. Toetuse taotlemise korra ja juhendi leiad toetuste õpingute alusdokumentide lehelt.
Palun saatke avaldused aadressile diana.pungar@emu.ee


Tähtajad 2020. aastal:
15. veebruar

15. mail
15. august
15. september
15. november


Toetust võivad taotleda Eesti Maaülikooli doktorandid, lähetuse ajal ei tohi doktorant olla akadeemilisel puhkusel omal soovil või tervislikel põhjustel.
Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katteks.

Sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Peale õpirännet peab stipendiaat sihtasutusele esitama õpirände marsruuti ja sõitmise aega tõendavad dokumendid.

Transpordikulu arvestatakse ühikuhindade alusel, mis sõltub distantsist. Selle arvutamine toimub Euroopa komisjoni distantsikalkulaatori alusel, mille leiad http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Distants linnast linna
(üks suund)
Toetus edasi-tagasi reisi kohta (lähtekohast sihtkohta ja tagasi)
100 – 499 km 180.-
500 – 1999 km 275.-
2000 – 2999 km 360.-
3000 – 3999 km 530.-
4000 – 7999 km 820.-
8000 või enam km 1100.-

Õpirände elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud sihtriikide põhiselt, info selle kohta leiate siit. NB! Ühikuhinnad on muutunud alates 31.08.2018.
Elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud ühe päeva kohta. Elamistoetust makstakse välisriigis viibimise perioodi eest ning sellele võib lisanduda üks päev enne ja üks päev pärast välisriigis viibimise perioodi reisimiseks.
Nendesse riikidesse minekuks, mille ühikuhinda pole toodud, ei ole võimalik Dora Pluss doktorantide õpirände toetust taotleda.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub Eesti Maaülikoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes.


Toetuse saamiseks tuleb aadressile diana.pungar@emu.ee esitada digitaalselt allkirjastatud:

1. vabas vormis avaldus, mis sisaldab:

  • taotleja andmed (nimi, instituut, staatus, e-postiaadress, telefoninumber);
  • õpirände kuupäevad; 
  • õpirände sihtkoht;
  • asutuse, kuhu õppima asutakse, nimetus, aadress, viide kodulehele;
  • planeeritava õppetöö kirjeldus ning selle seotus õpitava erialaga/uurimistööga;
  • juhendaja kinnitus õppetöö vajalikkuse ning seotuse kohta õpitava erialaga/uurimistööga;
  • õpirände ligikaudne maksumus (elamisraha, vastavalt fikseeritud ühikuhindadele transport ja majutus);

2. juhendaja kinnitatud uurimistöö plaan;
3. (vastuvõtva asutuse kinnituskiri.)*

*Ei ole vajalik. kui doktorant soovib minna lähetusele iseseisvale teadustööle ilma konkreetse vastuvõtva asutuseta.

Avaldus, uurimistöö plaan ning kinnituskiri tuleb saata aadressile diana.pungar@emu.ee. Otsusetoetuse eraldamise kohta teeb komisjon nädala jooksul alates avalduse esitamise tähtajast.


Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, elluviija on SA Archimedes. Rohkem infot leiad õpirände kohta SA Archimedes kodulehelt.