Doktorantide õpiränne

Toetatakse doktorantide õpirännet välisriigi ülikooli või teadusasutusse 1 kuni 10 kuu jooksul.
Palun saatke avaldused aadressile dora@emu.ee


Tähtajad 2018. aastal:
15. veebruar
15. mai
15. august
15. september
15. november


Toetust võivad taotleda Eesti Maaülikooli doktorandid, lähetuse ajal ei tohi doktorant olla akadeemilisel puhkusel.
Toetust on võimalik taotleda õpirändega seotud sõidukulude ning majutus- ja elamiskulude katteks.

Sõidutoetust on võimalik taotleda õpirände lähtekohast sihtkohta ja tagasi reisimise kulude katteks. Ainult ühel suunal reisimiseks ei ole võimalik toetust saada. Õpiränne peab algama ja lõppema samas linnas. Peale õpirännet peab stipendiaat sihtasutusele esitama õpirände marsruuti ja sõitmise aega tõendavad dokumendid.
Sõidukulud sõltuvad sihtkoha kaugusest. Selle määramiseks kasutage palun Euroopa Komisjoni veebipõhist kalkulaatorit.
Õpirände elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud sihtriikide põhiselt, info selle kohta leiate siit.
Elamistoetuse ühikuhinnad on kehtestatud kalendrikuu (30 päeva) kohta. Elamistoetust makstakse välisriigis viibimise perioodil. Kalendrikuu eest, mil doktorandi õpiränne ei kesta kogu kalendrikuud, arvestatakse elamistoetus vastavalt õpirändes viibitud päevade arvule.
Nendesse riikidesse minekuks, mille ühikuhinda pole toodud, ei ole võimalik Dora Pluss doktorantide õpirände toetust taotleda.

Toetuse taotlemine ning stipendiaatide valik toimub Eesti Maaülikoolis, toetuse maksab stipendiaadile sihtasutus Archimedes.


Toetuse saamiseks tuleb aadressile dora@emu.ee esitada:

1. vabas vormis avaldus, mis sisaldab:

  •  taotleja andmed (nimi, instituut, staatus, meiliaadress, telefoninumber);
  • õpirände kuupäevad; 
  • õpirände sihtkoht;
  • asutuse, kuhu õppima asutakse, nimetus, aadress, viide kodulehele;
  • planeeritava õppetöö kirjeldus ning selle seotus õpitava erialaga/uurimistööga;
  • juhendaja kinnitus õppetöö vajalikkuse ning seotuse kohta õpitava erialaga/uurimistööga;
  • õpirände ligikaudne maksumus (elamisraha, vastavalt fikseeritud ühikuhindadele transport ja majutus);

2. uurimistöö plaan;

3. vastuvõtva asutuse kinnituskiri.


Avaldus, uurimistöö plaan ning kinnituskiri tuleb saata aadressile dora@emu.ee. Otsusetoetuse eraldamise kohta teeb komisjon 15 päeva jooksul alates avalduse esitamise tähtajast.


Tegevust finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond, elluviija on SA Archimedes. Rohkem infot leiad õpirände kohta SA Archimedes kodulehelt.