Erivajadusega tudengile

Erivajaduse all mõistetakse vajadusi, mis tulenevad meditsiiniliselt määratletud puudest või ka meditsiiniliselt määratlemata erivajadusest, millest lähtuvalt on vajadus muuta õppeprotsessi või õppekeskkonda, et õppur saaks õppes osaleda maksimaalselt.

Erivajadusega üliõpilaskandidaatidele kehtivad vastuvõtul maaülikooli võrdsed tingimused teiste üliõpilaskandidaatidega.

Erivajaduse puhul on tegu delikaatsete andmetega, seega saab kõrgkool koguda antud andmeid siis, kui üliõpilane soovib vastavasisulist infot õppeasutusele anda. Info erivajaduse kohta sisestatakse kõrgkooli andmebaasi ainult juhul, kui üliõpilane vajab erivajadusest tingituna õpingute läbimiseks stipendiumi tugiteenuste kasutamisel.

Teadmiseks!

Vastavalt Eesti Maaülikooli nõukogu määrusele „Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes“ vabastatakse

  • alates 2013/2014 õppeaastal immatrikuleeritud üliõpilane tema taotluse alusel õppeteenustasu maksmisest nii täis- kui ka osakoormusega õppes, kui ta alustab õpinguid täiskoormusega eesti õppekeelega õppekaval ja kui ta on keskmise, raske või sügava puudega isik (ptk III.1 punkt 45.1);
  • enne 2013/2014 õppeaastat immatrikuleeritud riigieelarvelisel õppekohal õppinud ja õppekorralduseeskirjas sätestatud alustel riigieelarvevälisele õppekohale osakoormusega õppesse üle viidud üliõpilane õppeteenustasu maksmisest üliõpilase taotluse alusel, kui ta jätkab õpinguid sama õppekava alusel ja on keskmise, raske või sügava puudega isik (ptk III.2 punkt 49.1)

Õppeteenustasu maksmisest vabastamist saab taotleda sügissemestril 20. septembrini ja kevadsemestril 4. veebruarini. Avaldus tehakse instituudi õppedirektori nimele ning see tuleb viia oma instituudi õppekorralduse spetsialistile. Taotlusele peab olema lisatud kehtiv puuet tõendav dokument.

NB! Loe määrust „Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes“ ja õppekorralduseeskirja ning täpsustavate küsimuste tekkimisel võta ühendust oma instituudi või õppeosakonna õppekorraldusspetsialistiga.

Erivajadusega tudengil on võimalus taotleda riiklikku stipendiumi.

 

Teili Toms

Psühholoog

Õppeosakond
Kreutzwaldi 1A - 117
Kontakttelefon: 731 3000
E-post: psyhholoog@emu.ee  või teili.toms@emu.ee