Erivajadustega üliõpilaste stipendium

Stipendiumi eesmärk
- toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel;  
- toetada erivajadusega üliõpilasi, kellele on määratud puude raskusaste anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalekalde tõttu.
Stipendiumi on õigus taotleda rakenduskõrgharidusõppe, bakalaureuseõppe, magistriõppe, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe või doktoriõppe üliõpilasel, kui ta:
- on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
- õpib täis- või osakoormusega õppes või viibib akadeemilisel puhkusel.

 

Stipendiumi taotlemise eelduseks on, et üliõpilane teavitab ülikooli oma erivajadusest enne taotluse esitamist ning ülikool on teinud märke üliõpilase erivajaduse kohta Eesti Hariduse Infosüsteemi.  Erivajadust tõendav puudetõend, erialaarsti tõend või muu puude raskusastet tõendav dokument tuleb esitada digitaalselt aadressile oposak@emu.ee või paberkandjal ülikooli õppeosakonda. 

Stipendiumi taotlemise tähtajad:

20. august – 20. september (taotletakse stipendium kuni terveks õppeaastaks)
20. jaanuar - 20. veebruar (taotletakse stipendiumi kevadsemestriks). Taotlevad need, kes sügissemestril taotlust ei esitanud.
 
NB! Enne taotluse esitamist tuleb  esitada puude raskusastet tõendav dokument õppeosakonda (oposak@emu.ee).
Stipendiumi taotlemiseks esitab üliõpilane sihtasutusele Archimedes järgmised dokumendid:
            1) vormikohane taotlus
            2) puude raskusastet tõendavad dokumendid (puudetõend, eriarsti tõend vms).
 
Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60 – 510 eurot kuus.
Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi taotlemise juhend on kättesaadav Archimedese kodulehel