Vajaduspõhine eritoetus

Vajaduspõhist eritoetust saavad taotleda üliõpilased, kelle vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on riigiportaalis tagasi lükatud põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid on märkimisväärselt vähenenud just viimasel ajal.

Vajaduspõhise eritoetuse määramisel arvestatakse üliõpilase või tema perekonnaliikmete viimase kolme kuu sissetulekuid; vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu sissetulek ei tohi ületada 358 eurot kuus.

Üliõpilasele või tema perekonnaliikmetele tehtud väljamakseid ja sissetulekuid tuleb tõendada Maksu- ja Tolliametist e-teenusena väljastatud vastava tõendiga.

Perekonnaliikmetena arvestatakse rahvastikuregistrist saadud andmeid.

Esitada tuleb 1) vajaduspõhise õppetoetuse taotluse väljatrükk, kus kirjas üliõpilase perekonnaliikmed või 2) väljavõte Eesti Rahvastikuregistrist, kui üliõpilane on abielus, tal on laps(ed) või on ta lapse hooldaja https://www.eesti.ee/est/perekond_1/isikkodanik.

NB! Üliõpilane loetakse omaette perekonnaks, kui ta on saanud 25- aastaseks, või kes on abielus, lapsevanem või lapse hooldaja.

Taotleja peab õppima täiskoormusega õppes.  

Üliõpilane, kes on akadeemilisel puhkusel, vajaduspõhist õppetoetust taotleda ei saa.

Üliõpilasel ei ole õigust saada samaaegselt vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

Vajaduspõhise eritoetuse vormikohane taotlus koos vajalike lisadokumentidega tuleb esitada õppeosakonda (oposak@emu.ee).

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis 2017/2018. õppeaastal