Dokumendivormid

Kui üliõpilane soovib minna akadeemilisele puhkusele, katkestada või pikendada akadeemilist puhkust, vahetada õppekava või õppevormi, esitada eksmatrikuleerimise,  reimmatrikuleerimise või nimevahetuse avaldust, tuleb üliõpilase poolt allkirjastatud avaldus esitada oma instituudi õppekorralduse spetsialistile/õppedirektorile.

Avalduste vormid MS WORD'i .docx failidena

Akadeemilisele puhkusele minek

Akadeemilise puhkuse lõpetamine

Doktorandistipendiumi määramine (nutikas spetsialiseerumine)

Eksmatrikuleerimine

Eksterniks arvamine

Nime muutmine

Reimmatrikuleerimine

Taotlus lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Vabale õppekohale kandideerimine (teisest kõrgkoolist pärit tudengile või eksternina õpinguid alustanule)

Õppeaja pikendamine

Õppekulude hüvitamisest vabastamine

Õppekava ja/või eriala vahetamine

Õppevormi vahetamine

 

Praktikaleping
Praktikalepingu lisa 1: praktikapäevik (see küsi palun instituudist, see on õppekavati erinev!)
Praktikalepingu lisa 2: praktikakoha tagasiside
Praktikalepingu lisa 3: üliõpilase ohutusalase juhendamise vorm
Vajaduspõhise eritoetuse taotlemise vorm

EMÜ külalisüliõpilaseks arvamise avaldus (teise kõrgkooli üliõpilasele Eesti Maaülikoolis külalisüliõpilasena õppimiseks)
Külalisüliõpilaseks arvamise avaldus (Eesti Maaülikooli tudengile teises kõrgkoolis õppimiseks)

Doktoritöö kaitsmisele lubamise avaldus
Doktorandi individuaalplaan
Doktorandi atesteerimisaruanne
Atesteerimiskomisjoni otsuse vorm

Külalisüliõpilase ankeet välismaal õppimiseks
Õppeleping (Learning agreement for studies)
Praktikaleping (Learning agreement for traineeship)
Muutused õppelepingus (Changes to the learning agreement for studies)
Muudatused praktikalepingus (Changes to the learning agreement for traineeship)
Välismaal õppimise kinnitus (Confirmation of stay)
Praktika sooritamise kinnitus (Traineeship certificate)

VÕTA taotlus
VÕTA lisa 1 (õppeainete arvestamine)
VÕTA lisa 2 (täiendusõppe arvestamine)
VÕTA lisa 3 (töökogemuse arvestamine)

Lõputöö lihtlitsents
Lõputöö lihtlitsents (tähtajaline piirang)
Lõputöö lihtlitsents (tähtajatu piirang)