Akadeemiliste kraadide kaitsmise tingimused ja kord

Bakalaureuse- rakenduskõrghariduse ja magistrikraadi diplomi andmist reguleerib bakalaureuse- ja magistrikraadi ning

rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord, mis sätestab lõputööle ja -eksamile esitatavad nõuded,

lõputöö vormistamise üldnõuded, lõputöö kaitsmise, avalikustamise ning hindamisega seotud teemad.

Lisaks on välja töötatud üleülikoolilised lõputöö vormistamise nõuded (pdf. fail), mis toetavad üliõpilast lõputöö vormistamisel.

Üks kohustuslik osa töö vahel on litsents ja juhendaja nõusolek töö kaitsmisele lubamise kohta (asuvad ühel lehel).

Litsentsiga annab üliõpilane loa oma lõputöö teha kättesaadavaks üldsusele või teha kättesaadavaks üldsusele

peale tähtaja lõppu (tähtajaline piirang) või mitte teha kättesaadavaks (tähtajatu piirang).

Tähtajalise või tähtajatu piirangu taotlemiseks peab üliõpilane esitama instituuti taotluse lõputöö kaitsmise kinniseks kuulutamise kohta.

Doktorikraadi taotlemist reguleerib doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis.