Sisseastumine

2016. AASTA VASTUVÕTT RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA BAKALAUREUSEÕPPE NING BAKALAUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPEKAVADELE (loomaarsti- ja ehitusinseneriõpe) STATSIONAARSESSE JA KAUGÕPPESSE

 

Hea huviline!

2016. aastaks on vastuvõtt läbi saanud. 1. septembril algas uus akadeemiline aasta ja õppetöö.

Oled teretulnud kandideerima järgmisel, 2017. aastal! Praegu on meie kodulehel info 2016. aasta lõppenud vastuvõtu kohta. Järgmise aasta vastuvõtutingimused ja ajakava leiad meie koduleheküljelt detsembris 2016. Külasta meid haridusmessidel või tule kohapeale uudistama!

 

VASTUVÕTU AJAKAVA 2016

Avalduste  vastuvõtt

21. juuni – 7. juuli 2016 (kell 23.59)
elektroonselt aadressil www.sais.ee;

ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9:00-15.00

Vastuvõtukatsete toimumine

4.-12. juuli 2016

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine

15. juuli 2016

Vabade õppekohtade täitmine pingerea alusel kuni

19. august 2016 (k.a)

Veterinaarmeditsiini inglise õppekeelega õppekava

Avalduste vastuvõtt  väljaspool Euroopa Liitu (v.a Gruusia ja Türgi) keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 1. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Avalduste vastuvõtt  Euroopa Liidu riikides, Gruusias ja Türgis keskhariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 31. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Vastuvõetute nimekirja avalikustamine

30. juuni 2016

Lisadokumentide esitamise tähtaeg

15. juuli 2016
Eelneva kokkuleppe alusel vastuvõtukomisjoniga võetakse erandjuhtumitel (nt International Baccalaureate) lisadokumente vastu kuni 31. augustini 2016


Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe õppekavale sisseastumise eeltingimuseks on üldkeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutseharidus keskhariduse baasil).

 

Ülikooli astujalt eeldame võõrkeeleoskust vähemalt B1 tasemel. Maaülikool ei arvesta konkursitingimustes võõrkeele riigieksami tulemustega, kuid hea võõrkeeleoskus on vajalik kaasaegse erialakirjandusega töötamiseks. Vajadusel on õpingute jooksul võimalik värskendada võõrkeelealaseid teadmisi keelekeskuse pakutavatel ainekursustel.

Õppekavade kirjeldused leiad siit.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Üliõpilaskandidaat saab ühel õppeastmel esitada kuni kaks avaldust. Avalduse võib esitada kas ülikoolis kohapeal või Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel (vajalik on ID-kaart).

Kui oled lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi 2004. a. või hiljem, tulevad SAIS-is avaldust esitades kandideerimiseks vajalikud andmed (info omandatud keskhariduse kohta, riigieksamite tulemused ja keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne) riiklikest registritest automaatselt. Sellisel juhul ei ole vajalik dokumentide esitamine paberkandjal. Kui riiklikes registrites puudub kandideerimiseks vajalik info (kui oled lõpetanud keskkooli enne 2004. aastat või oled omandanud kutsekeskhariduse), tuleb dokumendid esitada kas paberkandjal tuues need isiklikult kohale, saata dokumendikoopiad postiga või skaneeritult e-postiga. Seejärel sisestab vastuvõtutöötaja nõutavad andmed SAIS-i.

Paberkandjal dokumente võtame vastu vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

Kui Sinu valitud konkursil on vastuvõtukatse, saad katsele registreeruda juba avaldust esitades. Valik on siduv, st Sa pead eksamile tulema enda valitud päeval. Loe lähemalt lehelt Vastuvõtukatsed.

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! 15. juulil vastuvõetuks märgitud üliõpilaskandidaatidel on õppima tuleku kinnitamiseks SAISis aega kuni 18. juuli kell 23:59ni. Hiljem võetuks osutunud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis.

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Vastuvõtu nimekirjade alusel vabade õppekohtade täitmise viimane kuupäev on 19. august. Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2016.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Bakalaureuse-, loomaarsti-, ehitusinseneri- ja rakenduskõrgharidusõppe vastuvõtuinfo:

Peaspetsialist Eda Aitsen

Vastuvõtuinfo tel: 731 3048

Faks: 731 3037

E-mail: vastuv@emu.ee