Sisseastumine

2018. AASTA VASTUVÕTT RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA BAKALAUREUSEÕPPE NING BAKALAUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPEKAVADELE (loomaarsti- ja ehitusinseneriõpe) PÄEVASESSE JA SESSIOONÕPPESSE

PRAEGU

AVALDUSTE TÄIENDAV VASTUVÕTT 2018

Täiendav avalduste vastuvõtt toimub alljärgnevas loetelus nimetatud õppekavadel olevatele 1. augusti seisuga täitmata õppekohtadele: aiandus,
põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine,
kalandus ja vesiviljelus,
loomakasvatus,
metsandus,
puidutöötlemise tehnoloogia,
geodeesia ja maakorraldus,
vesiehitus ja veekaitse,
tehnika ja tehnoloogia (päeva- ja sessioonõpe),
tehnotroonika.

OLULISED KUUPÄEVAD

Avalduste vastuvõtt

6. august – 15. august elektroonselt aadressil www.sais.ee; ülikoolis kohapeal alates tööpäeviti kell 9.00-15.00 Eesti Maaülikooli õppeosakonnas (peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a ruumis 0038).

Vastuvõtukatse matemaatikas (neile, kes kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil) toimub 16. augustil kell 10 Eesti Maaülikooli tehnikamajas (aadressil Kreutzwaldi 56/1-A202).

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine
17. august

Vabade õppekohtade täitmine vastuvõtu pingerea alusel kuni
19. august (k.a.)

Vastuvõtutingimused on samad kui korralise vastuvõtu puhul, vaata lähemalt siit: http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/


Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe õppekavale sisseastumise eeltingimuseks on üldkeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus põhihariduse baasil). Vastuvõtutingimustega õppekavade kaupa saad tutvuda siin.

 

Ülikooli astujalt eeldame võõrkeeleoskust vähemalt B1 tasemel. Maaülikool ei arvesta konkursitingimustes võõrkeele riigieksami tulemustega, kuid hea võõrkeeleoskus on vajalik kaasaegse erialakirjandusega töötamiseks. Vajadusel on õpingute jooksul võimalik värskendada võõrkeelealaseid teadmisi keelekeskuse pakutavatel ainekursustel.

Õppekavade kirjeldused leiad siit.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Üliõpilaskandidaat saab ühel õppeastmel esitada kuni kaks avaldust. Avalduse võib esitada kas ülikoolis kohapeal või Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel (vajalik on ID-kaart).

Kui oled lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi 2004. a. või hiljem, tulevad SAIS-is avaldust esitades kandideerimiseks vajalikud andmed (info omandatud keskhariduse kohta, riigieksamite tulemused ja keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne) riiklikest registritest automaatselt. Sellisel juhul ei ole vajalik dokumentide esitamine paberkandjal. Kui riiklikes registrites puudub kandideerimiseks vajalik info (kui oled lõpetanud keskkooli enne 2004. aastat või oled omandanud kutsekeskhariduse), tuleb dokumendid esitada kas paberkandjal tuues need isiklikult kohale, saata kinnitatud dokumendikoopiad postiga või e-postiga. Seejärel sisestab vastuvõtutöötaja nõutavad andmed SAIS-i.

Kui oled keskhariduse omandanud välismaal, siis võta palun enne vastuvõtuperioodi algust meiega ühendust (vastuv@emu.ee), et arutada, millised dokumendid tuleb kandideerimiseks esitada. Kui oled lõpetanud IBO kooli või omandanud keskhariduse ja sooritanud küpsuseksamid Soomes, siis reguleerib Sinule konkursipunktide andmist vastuvõtueeskirja lisa 3.

Paberkandjal dokumente võtame vastu vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

Kui Sinu valitud konkursil on vastuvõtukatse, saad katsele registreeruda juba avaldust esitades. Valik on siduv, st Sa pead eksamile tulema enda valitud päeval. Loe lähemalt lehelt Vastuvõtukatsed.

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! SAISis vastuvõetuks märgitud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis (vastuvõetuks määramise päev + kaks päeva).

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2018.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Kõrghariduse esimese astme vastuvõtuinfo:

Peaspetsialist Eda Aitsen

Vastuvõtuinfo tel: 731 3048

Faks: 731 3037

E-post: vastuv@emu.ee