Vastuvõtutingimused 2018

Õppekava nimetus

Vastuvõtutingimused *

Maks. punktid

Aiandus,

Kalandus ja vesiviljelus,

Keskkonnakaitse,

Loodusturism,

Loomakasvatus,

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine,

Metsandus,

Puidutöötlemise tehnoloogia (õppetööga Tartus ja Võrumaal),

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine,

Toiduainete tehnoloogia,

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika** (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

30 punkti

Geodeesia ja maakorraldus,

Maaehitus,

Tehnika ja tehnoloogia,

Tehnotroonika,

Vesiehitus ja veekaitse

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

lai matemaatika*** või vastuvõtukatse (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

30 punkti

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 punkti)

vastuvõtukatse (10 punkti)

40 punkti

Veterinaarmeditsiin

eesti keel/ eesti keel teise keelena (10 punkti)

kitsas matemaatika (10 punkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (5 punkti)

motivatsioonikiri (esitada koos avaldusega SAISis) (5 punkti)

vastuvõtukatse (20 punkti)

50 punkti

NB! Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma riigieksamilt on 20 punkti.

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks kandidaadi ühe parema tulemusega riigieksami tulemus. Laia matemaatika eksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele eksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus. Eesti keele teise keelena riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse eesti keele B2 või C1 tasemeeksami tulemust.

** Laia matemaatika riigieksami sooritanutel teisendatakse kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursi raames laia matemaatikaeksami tulemus. Selleks lisatakse laia matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti (riigieksami 100-punktiskaalal, maksimaalne tulemus jääb 100 punkti). NB! Boonuspunktide saamiseks peab laia matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 20 punkti.

*** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti, kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust.

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.

Punktisumma kujunemine

Maaülikool kasutab konkursipunktide arvutamiseks 10-punktisüsteemi, v.a veterinaarmeditsiini vastuvõtukatse puhul, kus antakse tulemused 20-punktisel skaalal. Riigieksamite 100-punktisüsteemis tulemused arvestame konkursipunktide saamiseks 10-punktisüsteemi, korrutades riigieksami tulemuse 0,1-ga. Keskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde viimisel 10-pallisele skaalale korrutame keskmise hinde 2-ga.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma. Vaata ka nõudeid! (Vastuvõtt väljaspool konkurssi)

 

LISAPUNKTID 2018. aastal

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele arvestatakse konkursipunktides viis lisapunkti, kui nad kandideerivad järgmistele õppekavadele: geodeesia ja maakorraldus, maaehitus, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist ja lisapunktide saamiseks ei pea kandidaat midagi lisaks tegema.

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus.

Matemaatika täienduskoolituskursus

Eesti Maaülikooli avatud ülikool alustab 2018. aasta jaanuarist taas matemaatika kursusega, kus on võimalik osaleda kõigil, kes soovivad kinnistada oma matemaatikateadmisi laia matemaatika riigieksami edukaks sooritamiseks või kelle matemaatikateadmised vajavad värskendamist. Kursusega antakse piisavad teadmised edasiõppimiseks maaülikooli õppekavadel, mis eeldavad laiemaid matemaatikaalaseid teadmisi.

Koolitusel käsitletakse erinevaid laia matemaatika eksami sooritamiseks vajalikke teemasid: reaalarvud ja avaldised, võrrandid ja võrratused, vektor, funktsioonid, jadad, trigonomeetrilised võrrandid, planimeetria, integraal, stereomeetria ning tõenäosusteooria ja kirjeldav statistika. Kursus lõpeb arvestustööga, mille positiivset sooritust on võimalik arvestada matemaatika sisseastumiskatse asemel (laia matemaatika riigieksami nõudega konkurssidel). Eesti Maaülikooli õppima asudes on ainet võimalik arvestada vabaainena.

Kursus algab 16. jaanuaril ning selle kogumahuks on 78 akadeemilist tundi, koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti maaülikooli tehnikamajas.

Rohkem infot kursuse toimumise ja sisu kohta leiab siit.