Sisseastumine

Hea huviline!

2016. aastaks on vastuvõtt läbi saanud. 1. septembril algas uus akadeemiline aasta ja õppetöö.

Oled teretulnud kandideerima järgmisel, 2017. aastal! Praegu on meie kodulehel info 2016. aasta lõppenud vastuvõtu kohta. Järgmise aasta vastuvõtutingimused ja ajakava leiad meie koduleheküljelt detsembris 2016. Külasta meid ka haridusmessidel või tule kohapeale uudistama!

 

2016. AASTA VASTUVÕTT MAGISTRIÕPPESSE (STATSIONAARNE JA KAUGÕPE)

 

Varasemate õpingute vastavuse hindamise (VÕTA) taotluste esitamine magistriõppesse astumisel vastuvõtutingimuste täitmiseks

1. mai – 31. mai 2016

Avalduste vastuvõtt

21. juuni – 7. juuli 2016 (kell 23.59)
elektroonselt aadressil www.sais.ee;

ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9:00-15.00

Vastuvõtukatsete toimumine

4.-12. juuli 2016

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine

15. juuli 2016


Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Magistriõppesse kandideerimise tingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.

Üliõpilaskandidaat võib esitada kuni kaks avaldust.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisel esitab kandidaat elektroonselt SAISis või paberkandjal järgmised dokumendid:

  1. avaldus;
  2. kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend;
  3. vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
  4. maastikuarhitektuuri õppekavale kandideerides portfoolio, kui üliõpilaskandidaadi omandatud kõrgharidust ei ole nimetatud vastuvõtueeskirja lisas 2.

Kuna bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetajate õppetulemused ei ole riiklikes registrites kirjas, siis magistriõppesse astuja avaldusele saab need lisada vastuvõtutöötaja.

Eesti Maaülikooli lõpetajate avaldusele lisab vastuvõtutöötaja õppetulemused (eelmise õppeastme kaalutud keskmise hinde ja lõputöö/-eksami hinde) Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemi alusel. Teiste kõrgkoolide lõpetajatel palume esitada SAIS-is eelmise õppeastme diplomi ja akadeemiline õiendi koopiad skaneeritult.

Dokumente paberkandjal võtame vastu tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  1. eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinnet ja
  2. eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Paremusjärjestus koostatakse eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinde ja eelneva õppeastme kaalutud keskmise hinde summa alusel.

NB! Elektroonilise avalduse juurde ei teki eelmise  astme õppetulemusi, sest riiklikesse registritesse neid ei kanta. Õppetulemused kannab SAISi vastuvõtutöötaja, võttes aluseks kandidaadi esitatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi.

Eelmise õppeastme lõpudokumente ei ole vaja esitada ülikoolis kohapeal, kui üliõpilaskandidaat on magistriõppele eelneva kõrghariduse omandanud Eesti Maaülikoolis. Sel juhul sisestatakse eelmise õppeastme kaalutud keskmine hinne ja lõputöö hinne SAISi maaülikooli õppeinfosüsteemist.

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 2. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 2 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse, v.a juhul, kui VÕTA komisjon või vastuvõtukomisjon on otsustanud hinnata tema varasemad õpingud sobivaks magistriõppesse astumise tingimuste täitmiseks.

VÕTA taotlus varasemate õpingute hindamiseks

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! 15. juulil vastuvõetuks märgitud üliõpilaskandidaatidel on õppima tuleku kinnitamiseks SAISis aega kuni 18. juuli kell 23:59ni. Hiljem võetuks osutunud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis.

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Magistriõppes kestab vabade õppekohtade täitmine sobivate üliõpilaskandidaatide olemasolul pingereas kuni septembrikuu lõpuni. Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2016.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Magistriõppe vastuvõtuinfo (sh VÕTA taotlused):

Peaspetsialist Eda Aitsen

Tel: 731 3048

E-mail: eda.aitsen@emu.ee