Estonian-Revelia Academic Fund

USA-s Marylandi osariigis tegutsev mittetulunduslik Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. (ERAF) annab Eesti Vabariigi ja välismaa ülikoolide päevases õppevormis täiskoormusega õppivatele edukatele bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilastele 2010./2011. õppeaastaks välja stipendiume väärtusega 1500 USD.

NB! Käesoleval õppeaastal ei saa stipendiumi taotleda bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased ning Harald Raudsepa stipendiumi 2009/2010. õppeaasta stipendiaadid.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb stipendiumi taotlejal esitada järgmised dokumendid:

   1. isiklik avaldus, mis sisaldab isiku- ja kontaktandmeid;
   2. curriculum vitae (CV);
   3. tõend õppeasutuselt stipendiumi taotleja immatrikuleerimise kohta;
   4. õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte hinnetelehest või väljavõte magistriõppe tulemuste kohta; esimest aastat magistriõppes õppijad peaksid esitama koopiad bakalaureuseõppe diplomist ja hinnetelehest;
   5. lühiülevaade stipendiumi taotleja senisest teaduslikust ja ühiskondlikust tegevusest ning  töökogemustest, samuti nägemus, kuidas taotleja kavatseb õpingutel omandatut rakendada, s.h ka Eesti  rahva ja riigi hüvanguks;
   6. lühiülevaade, kuidas taotleja on seni oma õpinguid finantseerinud ja milliseid stipendiume või toetusi  ning millistelt fondidelt või organisatsioonidelt saanud.

Taotlused palume esitada kas eesti või inglise keeles. Valiku tegemisel arvestatakse ka taotluse vormistamise korrektsust. Taotleja poolt esitatud andmeid ja dokumente ei avalikustata ning neid  asutatakse
ainult konkursi läbiviimise eesmärgil.

Stipendiumitaotlused saata hiljemalt 15. oktoobri 2010 postitemplit kandva kirjaga aadressil:
ESTONIAN-REVELIA ACADEMIC FUND, Inc.
PK 429, 10504 Tallinn

Stipendiumitaotlustele vastatakse kirjalikult detsembri esimestel nädalatel. Stipendiumitshekid saadetakse stipendiaatidele koju tähtkirjaga, mistõttu on väga oluline, et avaldustel oleks ära märgitud taotleja täielik ja korrektne postiaadress ja näidatud ka kõik muud kontaktivõimalused (alternatiivaadress, e-post, telefon,  skype jt).

Stipendiumi andmise või mitteandmise üle otsustab Estonian-Revelia Academic Fund, Inc. juhatus.

Informatsiooni Harald Raudsepa isiku ja temanimeliste stipendiumite kohta leiab ERAF Sihtasutuse Eestis Interneti kodulehelt: http://eraf.org.ee