Teaduse populariseerimine

 

Eesti Maaülikooli rakendusteaduse auhind

Auhinna statuut

2018. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur Priit Bernotas "Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel" projekti eest.

2014. aasta

Rakendusteaduse auhinna konkursi võitjaks tunnistati projekt „Tootearenduskatse smuuti väljatöötamiseks“.

Projektimeeskond: Hedi Kaldmäe, Uko Bleive, Ann Ojarand, Pille Põllumäe, Piia Pääso, Piret Raudsepp.

2013. aasta

I preemia - projekt „Kudjape prügila ümberkujundamine vaba aja veetmise keskuseks“. Projekti vastutav täitja Mait Kriipsalu, põhitäitjad Kaja Orupõld, Toomas Tamm ja Valdo Kuusemets.

Rakendusteaduse auhinna konkursil vääris tunnustamist limnoloogiakeskuse angerjauurijate töögrupp Ain Järvalti juhtimisel. Töögrupi liikmed on Meelis Kask, Priit Bernotas ja Maidu Silm.

 

Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhind

Auhinna statuut

2018. aasta

Teaduse populariseerimise auhinna konkursi võitjaks tunnistati nooremteadur ja doktorant Elina Mark "IVF embrüote tootmistehnoloogia tulemuste ja võimaluste tutvustamine laiemale avalikkusele" tegevuse eest.

2014. aasta

I preemia - Aivar Leito, Kalev Sepp, Leho Luigujõe, Urmas Sellis ja Ivar Ojaste sookure teadusuuringute silmapaistva tutvustuse ja laialdase kajastuse eest meedias.

II preemia - pereülikool Eesti Maaülikooli kui hea õppimiskoha tutvustamise eest nii täiskasvanutele kui lastele.

III preemia - Eesti Maaülikooli tehnikakolledži, tehnikainstituudi ja Tehnikaüliõpilaste Seltsi koostööprojekt „Pneumobiil“. Projekti eestvedajad: Marten Madissoo ja Tõnu Leemet.

2013. aasta

I preemia - Arvo Tuvikene veekogude toksikoloogiaga ja kalade füsioloogiaga seotud teadustulemuste laialdase tutvustamise eest.

I preemia - emeriitprofessor Anne Luik jätkusuutliku eluviisi laialdase propageerimise eest.

II preemia - Kuulo Kalamees laialdase mükoloogia-alase tutvustustöö eest.

III preemia - Asta-Virve Libek, Heljo Jänes, Kersti Kahu ja Ave Kikas aiandusalaste trükiste seeria eest.

2012. aasta

I preemia - Doktorantide algatatud projekt "Elus teadus". Projekti pikaajalisteks eesmärkideks on suurendada noorte huvi teaduse vastu, arendada doktorantide oskusi tutvustada oma teadusteemat lihtsas keeles ning Eesti Maaülikoolis õpetatavaid erialasid ja teadussaavutusi.

II preemia - Teaduse tippkeskus ENVIRON rahvusvahelise taimi ja taimeteadust tutvustava päeva „Taimede lummuse päev“ korraldamise eest 18. mail Tartus ja Tallinnas. Teemapäev ja kaasnenud tegevused aitasid inimestel mõista taimede ja taimeteaduse tähtsust kestliku põllumajanduse, aianduse ja metsanduse arendamisel ning tutvustasid Eesti tipptaimeteaduse arengusuundi.

III preemia - Jaan Leetsar ühistegevust populariseeriva tegevuse ja trükise „Ühistu liikme käsiraamat“ eest. Ühistu liikme käsiraamat on eesti keeles esmakordselt ilmunud ja ühistute liikmetele suunatud praktiline raamat, mis on samal ajal ka teadusliku uurimistöö üldistus parimast maailmakogemusest maamajandusliku ühistegevuse valdkonnas.

2011. aasta

I preemia - Ants-Johannes Martin 2010-2011. a tööde tsükli "Mesilaselaadsete soodustamine kultuurtaimede efektiivsemaks tolmeldamiseks ja kuklasepesade ümberasustamine aedadest" eest.

II preemia - teaduskollektiiv Mati Roasto, Terje Elias, Kadrin Meremäe teaduse populariseerimise eest toiduhügieeni ja -ohutuse valdkonnas 2009-2011. a.

III preemia - Olav Kärt populaarteadusliku tegevuse eest kaasaegse söötmistehnoloogia tutvustamisel.

2010. aasta

I preemia - dotsent Ivar Sibul puit-taimi ja puiduteadust populariseeriva mitmekülgse tegevuse eest.

II preemia - Indrek Sell puuseente päevade korraldamise ja puuseente alaste populaarteaduslike kirjutiste eest.

III preemia - mullamuuseumi kollektiiv avalikkusele suunatud populaarteaduslike suundade arenduste eest mullateadusega seotud valdkonnas.

2009. aasta

I preemia - emeriitprofessor Harald Tikk tegevuse eest linnukasvatuse valdkonnas.

II preemia - dotsent Jaak Jaaniste mitmekülgse tegevuse eest astronoomia valdkonnas.

III preemia - MTÜ Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts tegevuse eest Talveakadeemias.

2008. aasta

I preemia - emeriitprofessor Olev Saveli tegevuse eest loomakasvatuse valdkonnas.

II preemia - Polli aiandusuuringute keskuse vanemteadur Kalju Kask tegevuse eest puuviljade ja marjade sordiaretuse valdkonnas.

III preemia - põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskuse vanemteadur Ellen-Juta Haberman tegevuse eest Eesti suurjärvede Peipsi ja Võrtsjärve uurimisel.

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss

 

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud Eesti Maaülikooli üliõpilaste tööd

 

Doktorantide teaduse populariseerimise projekt "Elus teadus"


Mida teab koolinoor loodusteadusest, teadlase igapäevaelust ja Eesti Maaülikoolist? Ilmselt mitte just liiga palju. Nii võib ta aga oma tulevase elu planeerimisel sellest huvitavast elukutse- ja karjäärivõimalusest mööda vaadata. Et laiendada noorte silmaringi, rääkides teadusest huvitavalt ja ’inimeste keeles’, on grupp aktiivseid maaülikooli doktorante õppeosakonna toel seda probleemi lahendama asunud. Projekti nimeks on „Elus Teadus“.

"Elus teadus" pälvis Eesti Maaülikooli auhinna "Aasta tegu 2012" ja on maaülikooli 2012. aasta teaduse populariseerimise auhinna laureaat.