Hanked

Eesti Maaülikool kuulutab välja hanke „Kutserõivad, eritöörõivad ja manused“

Hanke objektiks on kutse- ja erirõivaste, tööjalatsite ning seonduvate toodete ostmine jaemüügi tingimustel võimaldades kauba eest tasuda arve alusel. Pakkujal peab olemas olema müügiesindus, kus on olemas valik töörõivaid ja jalatseid ning erivahendeid ja võimalus kaupa proovida. Hankija soovib hanke tulemusel sõlmida võimalusel kuni kolm erinevat lepingut müügiesinduses oleva kauba ja vajadusel tellitava kauba ostmiseks. Pakkuja peab pakkuma allahindlusprotsenti jaehinnast, mis kohaldatakse igakordsel kauba ostmisel (v.a eripakkumised, soodusmüük jms). Kaupa ostetakse üldjuhul müügiesindusest, võimalusel ka e-poest. Kauba ostmiseks õigustatud isikute nimekiri esitatakse lepingu sõlmimisel. Pakkujal peab olema võimalik tagada isikute tuvastamine (ID kaart, isikustatud kliendikaart vms) igakordsel ostu vormistamisel. Tuvastamata isiku poolt ostu sooritamisel võib hankija jätta arve tasumata. Arved esitatakse e-arvetena iga ostu kohta eraldi, arvel peab olema märgitud lepingu number ja ostu sooritanud isiku nimi.

Pakkumuse koosseisu tuleb esitada:

Pakkuja andmed, sh müügikoha aadress ning müügiketi kirjeldus, sh andmed pakutavate toodete osas.

Vajadusel müügilepingu tüüptingimused, kliendikaardi kasutamise tingimused vms.

Pakutav allahindlusprotsent

Lepingud sõlmitakse võimalusel kolme pakkujaga, eduka pakkumuse kriteeriumiks on parim allahindlusprotsent.

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 17.06.2019 kell 16:00 aadressile riigihanked@emu.ee, täiendavat infot on võimalik saada eelnimetatud aadressilt.

Eesti Maaülikool kuulutab välja hanke Võrtsjärve õppekeskuse õppeparv-väliklassi
operaatori leidmiseks

Parve opereerimine antakse üle reederile õppeparv-väliklassi kasutuslepinguga, sh võtab reeder üle kõik kohustused ja vastutuse parve meresõiduohutuse alase korraldamise ja tehnilise teenindamise eest.

Reeder peab tagama, et teenuse osutamisel kasutatakse isikut, kellel on laevajuhi või siseveelaeva laevajuhi erialane haridus ja/või rahvusvaheline väikelaevajuhi tunnistus vastavalt STCW 1978, 2010 koos muudatustega ja sätetega ja A-VI/1 § 1 v.a. § 1.7; A-VI/1 § 2; A-VI/1-1; A-VI/1-2 Laevapere tuletõrje ja enesepääste või merepääste esimene I astme tunnistus.

Arvestades Võrtsjärve õppekeskuse ühte olulist sihtgruppi peab pakkujal olema varasem kogemus samalaadse teenuse osutamisel, sh õpilasgruppide teenindamisel.

Operaator peab prioriteetselt tagama Võrtsjärve õppekeskuse teenindamise, korraldades sõite Järvemuuseumi külastavatele külastajate gruppidele.

Hanke eduka pakkujal kasutusse antakse kasutuslepinguga õppeparv-väliklass, arvele võetud Maanteeameti liiklusregistris väikelaevana, registrinumbriga VLD-505, perioodiga vähemalt üks aasta, võimalusega vajadusel lepingut pikendada.

Hankest huvitatud isik esitab taotluse hankel osalemiseks koos pakkuja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentidega hiljemalt 17.06.2019 kell 15:00 aadressile riigihanked@emu.ee. Tingimustele vastavate pakkujatega alustatakse läbirääkimisi opereerimisteenuse parima lahenduse leidmiseks. Täiendav info on kättesaadav kirjutades eelnimetatud aadressil.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingud RMK lepingu nr 1-18/174 täitmiseks

Töövõtja ülesanded on kaheksal, üle Eesti paikneval, järglaskatsealal hariliku kuuse ja hariliku männi asendustaimede istutamine.

Tingituna istutamise ettevalmistavate tööde iseärasustest selgub töö teostamise aeg ja koht jooksvalt, etteteatamise aeg konkreetsele alale minekuks minimaalselt 24 tundi.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teadur Tiit Maaten’iga (tiit.maaten@emu.ee ) hiljemalt 10. juulil 2019.

Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus kuulutab välja hanke „Võrtsjärve kalanduslaager 2019" korraldamiseks (eriteenus CPV koodiga 55243000-5 Laste puhkelaagrite teenused)

Laagrivahetused: 21.–25.07.; 28.07.–01.08.; 04.–08.08.; 11.–15.08. Kokku on vaja ette valmistada ja läbi viia neli viiepäevast harrastuskalapüüki ja sellega seonduvat (vee-elustiku tundmine, kalapüügi seadusandlus, püügivahendid jm) tutvustavat laagrit kokku 80 õpilasele vanuses 10-17 aastat, ühes vahetuses soovitavalt üheealised lapsed. Laagrid algavad pühapäeval kell 11 Akva:riumis ja lõppevad neljapäeval kell 15 majutuskohas.

Laagris on olulisel kohal spetsialistide juhendamisel praktiline kalastamine Võrtsjärvel ja jõel (Emajõgi, Tänassilma jõgi), spinningu- ja tonkapüük, casting (spinninguheide), kalade puhastamine ja toiduks valmistamine. Õpitakse tundma kalu, nende eluviise, neid määrama, kasutama erinevaid püügivahendeid. Lisaks vabal ajal palli- ja muud mängud, ujumine, lõkkeõhtud jm tegevused. Laste ööpäevaringseks jälgimiseks vajalikud kasvatajad.

Pakkujal peab olema varasem kogemus lastelaagrite või muu loodusharidusliku tegevuse läbiviimisel viimase 3 aasta jooksul, vähemalt ühe laagri korraldamine igal aastal. Pakkumusega koos esitada täidetud lepingute nimekiri koos nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade ja infoga teiste lepingupoolte kohta.

Pakkumine peab sisaldama kasvatajate ja õppetöö juhendajate töötasusid koos kõigi maksudega, õpilaste ja kasvatajate majutust vähemalt kämpingmajades, toitlustust 4 korda päevas, transpordikulusid Akva:riumi, majutuskoha ja kalastuskohtade vahel liikumiseks, veesõidukite kulu järvele pääsuks, kalastusvahendeid, meeneid õpilaste motiveerimiseks ja mängude läbiviimiseks, projektijuhtimiskulusid ja kõiki muid laagri läbiviimiseks vajalikke kulusid.

Laagrisse soovijad registreerib ja laagrivahetused komplekteerib EMÜ Võrtsjärve õppekeskus. Projekti läbiviimiseks ettemakseid ei tehta.

Päevakava, lepingu projekt ja täiendav info on huvilistele kättesaadav kirjutades aadressile riigihanked@emu.ee. Pakkumused tuleb esitada eelnimetatud aadressile hiljemalt 17.06.2019 kell 14:00.

EMÜ Tehnikainstituut kuulutab välja hanke robootika ja elektroonika õppevahendite komplektide (12 komplekti) soetamiseks.

Komplekt peab sisaldama:

Arvutiga vaba tarkvara abil ühilduvat multifunktsionaalset seadet, mis omab järgmisi parameetreid ja funktsionaalsusi:

 1. Toitepinge 5V (USB abil toidetav);
 2. Vähemalt kahe  kanaliga ostsilloskoop (vähemalt 14 bitti, 100M/s);
 3. Vähemalt kahe kanaliga signaaligeneraator (+-5V, 14 bitti, 100M/s);
 4. Vähemalt 16 kanaliga digitaalloogikaanalüsaator;
 5. Võrguanalüsaator;
 6. Spektrianalüsaator;
 7. Vähemalt kaks programmeeritavat toiteallikat (-5..5 V);

Iga komplekt peab sisaldama  tarvikute komplekti ,mis on ühilduv eelpoolnimetatud seadmega ning omavahel ja sisaldab vähemalt:

 1. maketeerimislaud  ( vähemalt 840 punkti) 1tk;
 2. operatsioonivõimendi 4tk;
 3. PNP transistor 2tk;
 4. NPN transistor 2tk;
 5. Komparaator 1tk;
 6. Temperatuuriandur 2 tk;
 7. Termistor 2 tk;
 8. Potensiomeeter 3 tk;
 9. Erinevad takistid 30 tk;
 10. Erinevad kondensaatorid (nii keraamilised kui elektrolüüt) 10 tk;
 11. Erinevat värvi valgusdioode ( kolm erinevat  värvi) 6tk;
 12. Dioode (sh. Zeneri, foto) 10 tk;
 13. Valjuhääldit 1tk;
 14. Ühendusjuhtmed isa-isa vähemalt  30tk.

Pakkuja peab garanteerima komplektide eelpool nimetatud seadmete tarnimise ja transpordi EMÜ Tehnikainstituuti aadressil: Kreutzwaldi 56 ruum A203, Tartu hiljemalt 20. august 2019.a.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on pakkumuse maksumus .

Pakkumus  esitada aadressile Kreutzwaldi 56 Tehnikainstituut, energiakasutuse õppetool, heino.pihlap@emu.ee hiljemalt 15.06.2019 kell 11.00. Lisainformatsioon eelnimetatud kontaktaadressilt.

EMÜ VL TN õppetool kuulutab välja hanke Pieso-mikromanipulatsiooni seadme ostuks

Kõik käesolevas tehnilises kirjelduses toodud standardid peavad olema nagu nõutud, nõutuga samaväärsed või paremad. Kui tehnilises kirjelduses on toodud näitena kindla tootja ja/või toote nimetus, siis hankija on toonud selle välja selleks, et hangitavaid tooteid paremini ja täpsemalt kirjeldada, hankija soovib osta samaväärseid või paremaid tooteid.

Pakutav seade peab vastama järgmistele kriteeriumitele, olema samaväärne või parem kui Eppendorf PiezoXpert.

 1. Pakutav pieso-masin peab olema spetsiaalselt sugurakkude ja embrüote mikromanipulatsiooni tööde läbiviimiseks mõeldud seade.
 2. Pieso-masinat kasutatakse pieso-impulsi abil rakkudesse sisenemise lihtsustamiseks.
 3. Pakutav pieso-masin peab võimaldama järgmisi mikromanipulatsioone: embrüonaalsete või indutseeritud pluripotentsete tüvirakkude ülekandmine blastotsüstidesse või moorulatesse, ICSI (intratsütoplasmaatiline sperma süstimine), enukleatsioon/tuumaülekanne, embrüote biopsia, RNA/DNA süstimine viljastatud munarakkudesse.
 4. Pakutaval seadmel peab olema võimalik muuta, kohandada ja reguleerida pieso-impulsi intensiivsust, arvu ja kiirust.
 5. Pakutavalt seadmel peab olema muudetav ja kohandatav kapillaari/mikronõela puhastusfunktsioon.
 6. Toide 230 V 50 Hz vahelduvvoolu võrgust.
 7. Pakutav seade peab ühilduma Eppendorf TransferMan NK2 mikromanipulatsioonisüsteemi ja Carl-Zeiss Axiovert 200 mikroskoobiga.
 8. Pakkumises peavad olema lisatud kõik vajalikud adapterid ja tarvikud Eppendorf TransferMan NK2 süsteemi ja Carl-Zeiss Axiovert 200 mikroskoobiga ühildumiseks.

Pakkuja peab garanteerima:

 1. Seadme transpordi EMÜ VLTN sigimisbioloogia embrüolaborisse aadressil: B-113, Kreutzwaldi 62, Tartu.
 2. Garantii vähemalt 2 aastat.
 3. Seadme paigaldust eelpool nimetatud aadressile, süsteemide ühendust ja seadistust.
 4. Kasutajate esmane koolitus tootja/edasimüüja esindaja poolt.
 5. Pakkuja peab lisama täieliku eesti- või ingliskeelse seadme kasutusjuhendid koos hooldus- ja ohutusjuhenditega ja vajalikud kirjalikud instruktsioonid.
 6. Hoolduse ja varustamise varuosadega pärast garantiiaja lõppu

Hinnapakkumus koos detailse kirjeldusega, mis sisaldab ka tellimuse täitmise tähtaega, esitada kirjalikult aadressil marilin.ivask@emu.ee hiljemalt 10.06.2019 kell 15:00. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus garantiiaja pikkus (30%) ning madalaim pakkumuse maksumus (70%).

Praktikajuhendajate koolitused

Eesti Maaülikool annab teada, et 2019. aastal sõlmitakse töövõtulepingud maaülikooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse läbiviimiseks järgmistes valdkondades:

 1. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus majandus- ja sotsiaalinstituudis maamajanduse valdkonna õppekaval
 2. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus tehnikainstituudis ja tehnikakolledźis tehnika- ja tehnoloogia õppekaval
 3. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis kliinilise veterinaarmeditsiini õppekaval
 4. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis loomakasvatuse õppekaval
 5. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduhügieeni õppekaval
 6. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduteaduse õppekaval
 7. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis loodusturismi õppekaval
 8. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval
 9. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
 10. Koolipoolsete praktikajuhendajate koolitus õppekavade üleselt

Lisainfo: Katrin Kreegimäe katrin.kreegimae@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee