Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia professor kaasprofessori karjääriastmel 1,00 alates 01.09.2020

Produktiivloomade meditsiini õpetaja 0,50 alates 01.09.2020

Veterinaaranestesioloogia õpetaja 1,00 alates 01.09.2020

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Maastikuarhitektuuri lektor (ajaloolised alad ja mälestised) 0,50 alates 01.09.2020

Rakendusentomoloogia teadur (tolmeldajate füsioloogia ja ökoloogia) 1,00 alates 01.09.2020

Rakendusentomoloogia teadur (taimekahjurite ja nende looduslike vaenlaste vahelised suhted 1,00 alates 01.09.2020

 

Tehnikainstituut

Materjali- ja mõõtetehnika lektor 1,00 alates 01.09.2020

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Maaettevõtluse lektor 1,00 alates 01.09.2020

 

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult paberil (personaliosakond, Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU) või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil konkurss@emu.ee eesti või inglise keeles hiljemalt 15. aprillil 2020. a.

 1. avaldus rektori nimele;
 2. elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö ja täienduskoolituse kohta;
 3. haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
 4. professori ametikohale kandideerija esitab lisaks töötamisperioodi visiooni ja eesmärgid (kuni 1500 sõna);
 5. muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.

Eesti Maaülikoolis akadeemilisel ametikohal varem töötanud või töötaval isikul ei ole vaja esitada haridust tõendavaid dokumente.

Kaasprofessori ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks või kaasprofessoriks kandideerimisel.

Ametikoha täiendavaid nõudeid lisaks üldistele nõuetele on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates. 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta personaliosakonnalt, Katre Andreson tel 731 3383 või akadeemiliselt sekretärilt 731 3063.

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

„Eesti Maaülikooli akadeemilise karjääri korraldus“ (senati 27.02.2020 määrus nr 1-28/7)

Määruse lisad:

Lisa 1 Akadeemilise karjääri mudel

Lisa 2 Professori ametikoha kirjeldus ja miinimumnõuded

Lisa 3 Lektori ametikoha kirjeldus ja miinimumnõuded

Lisa 4 Teaduri ametikoha kirjeldus ja miinimumnõuded

Lisa 5 Õpetaja ametikoha kirjeldus ja miinimumnõuded

Lisa 6 Teaduspublikatsioonide arvestamine

Lisa 7 CV vorm

Eesti Maaülikooli kuulutab välja avaliku konkursi professorite ametikohtade täitmiseks alates 1.01.2021.

Korralise professori ülesandeks on suunata akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonna teadus- ja arendustegevust, korraldada valdkonnaga seotud õppetööd ning kindlustada akadeemiline järelkasv.

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tõuaretuse ja biotehnoloogia professor 1,00

Söötmisteaduse professor 1,00

Kliinilise veterinaarmeditsiini professor 1,00

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia professor 1,00

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Aianduse professor 1,00

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Geomaatika professor 1,00

Metsakorralduse ja metsatööstuse professor 1,00

Maaehituse ja veemajanduse professor 1,00

Tehnikainstituut

Energiakasutuse professor 1,00

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 15. mail 2020. a personaliosakonnale (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51006 TARTU)

 • avaldus rektori nimele;
 • doktorikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni kinnitava dokumendi ärakiri;
 • CV (curriculum vitae), s.h. 
  • viimase 10 aasta jooksul ilmunud teaduspublikatsioonide nimekiri: Web of Science või Scopus andmebaasides indekseeritud publikatsioonid;
  • soovi korral 10 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist;
  • andmed viimasel viiel aastal tehtud õppetöö kohta;
  • soovitav on lisada elulookirjelduse lõppu kahe isiku andmed, kelle poole võib pöörduda kandidaadi kohta tööalase teabe saamiseks;
 • motivatsioonikiri, mis peegeldab kandidaadi visiooni vastutusvaldkonna arendamisest ülikoolis, rahvusvahelisest koostööst ja selle laiendamise võimalustest ning annab ülevaate sellest, milliseid samme kavatseb tulevane juht ette võtta vastutusvaldkonna teadusliku ja õppetöö taseme tõstmiseks (kuni 1500 sõna);
 • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

Kui kraad on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile.

CV esitada Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel. Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: konkurss@emu.ee eesti  või inglise keeles.

Ametikoha nimetusele peale klõpsates avaneb vastava ametikoha kuulutus.

Tutvu lisaks ka Eesti Maaülikooli akadeemilise karjääri korralduse ja professori ametikoha nõuetega

Lisainfo: 731 3063; 731 3383