Külalisõppejõu nimetamise kord

Eesti Maaülikooli külalisõppejõu nimetamise kord ja külalisõppejõule esitatavad nõuded


1. Õppekava eesmärkide ja oodatavate õpiväljundite saavutamise eesmärgil võib ülikool õppetöö läbiviimisse väljastpoolt ülikooli kaasata külalisõppejõududena vähemalt üheks semestriks kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks, teadlasi ja teisi silmapaistvaid loovisikuid või oma eriala silmapaistvaid praktikuid, kes ei pea vastama korraliste õppejõudude ametikohale nimetatud õppejõudude kvalifikatsiooninõuetele.


2. Külalisõppejõu nimetamise ettepaneku koos põhjendusega teeb rektorile personaliosakonna kaudu instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja.
2.1. Põhjendus peab sisaldama järgmisi andmeid:
- külalisõppejõu haridus ja/või akadeemiline kraad ning kutse;
- külalisõppejõule vastavas valdkonnas planeeritud tegevuse kirjeldus;
- hinnang külalisõppejõu sobivuse kohta oodatavate eesmärkide täitmisel ülikooli vastava valdkonna tegevuses.

3. Külalisõppejõud nimetatakse rektori käskkirjaga.

4. Külalisõppejõul on ülikooli liikmetega võrdsed õigused kasutada ülikooli infrastruktuuri ülikoolis tehtava õppe- ja teadustöö huvides.

5. Külalisõppejõuga sõlmitakse tööleping.
 


KINNITATUD EMÜ nõukogu 31.03.2009 määrusega nr 4
MUUDETUD EMÜ nõukogu 28.01.2016 määrusega nr 1
Määrus on vastu võetud ülikooliseaduse § 34 lg 5 ja 6, Vabariigi Valitsuse 18. detsembri määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ § 21 ning ülikooli põhikirja punktide 72.3, 75, 77 alusel.