Doktoritööd 2019

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

30. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Sergey Kask
Virtual reality in support of sustainable tourism. Experiences from Eastern Europe
Virtuaalne reaalsus toetamas säästlikku turismi: Ida-Euroopa kogemused

Juhendajad: professor Tiiu Kull, teadur Kati Orru (Tartu Ülikool)

 

 

11. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Marek Maasikmets
Determination of emission factors from anthropogenic particle sources for air emission and health impact assessment
Inimtekkeliste peenosakeste eriheidete määramine õhuemissioonide ja tervisemõjude hindamiseks
Juhendajad: professor Valdo Kuusemets, dr. Erik Teinemaa (Eesti Keskkonnauuringute Keskus), dotsent Hans Orru (Tartu Ülikool)

 

 

21. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Marju Tamm
Pigment-based chemotaxonomy – efficient tool to quantify phytoplankton groups in lakes and coastal sea areas
Pigmentidel põhinev kemotaksonoomia – tõhus vahend fütoplanktoni koosseisu selgitamiseks järvedes ja rannikumeres
Juhendajad: professor Tiina Nõges, teadur Rene Freiber

 

Margot Sepp
Organic matter in temperate lakes – monitoring and connections with catchment
Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga
Juhendaja: professor Tiina Nõges

 

 

6. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Jiayan Ye
Quantitative scaling of foliage photosynthetic characteristics and release of constitutive and induced volatiles with severity of biotic stress
Biootilise stressi kvantitatiivne mõju lehtede fotosünteesile ning konstitutiivsete ja indutseeritud lenduvate ühendite emissioonile
Juhendaja: professor Ülo Niinemets

 

 

19. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Kersti Vennik

Measurements and simulations of rut depth due to single and multiple passes of military vehicles on typical Estonian soils and natural recovery of ruts

Militaarsõidukite ülesõitude tulemusena kujunenud roopasügavuse mõõtmine ja modelleerimine eesti muldadel ning roobaste looduslik taastumine

Juhendajad: professor Endla Reintam, Thomas Keller, PhD (Rootsi Põllumajandusülikool), Peeter Kukk, PhD (Tartu Ülikool)

 

 

Karin Nurme

Encoding of environmental heat by the sensory triad of insects antennal thermo- and hygroreceptor neurons

Kõrgete välistemperatuuride sensoorne kodeerimine putukate antennaalsete termo- ja hügroneuronite triaadi poolt

Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee, teadur Anne Must, dotsent Ivar Sibul

 

 

 27. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Kaie Metsaots

Holistic development of the oil shale region as an industrial heritage, recreational, sports and tourism district

Põlevkiviregiooni terviklik arendamine tööstuspärandi-, puhke-, spordi- ja turismipiirkonnana

Juhendaja: professor Kalev Sepp

 

 

21. august, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava

Gunnar Morozov

Carbon and nitrogen fluxes in birch and grey alder stands growing on different sites

Süsiniku- ja lämmastikuvood erinevate kasvukohtade kaasikutes ja hall-lepikutes

Juhendaja: professor Veiko Uri

 

 

26. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Risto Raimets

Effects of synthetic and biological pesticide exposure on honey bees and bumble bees

Sünteetiliste ja bioloogiliste pestitsiidide mõjud meemesilastele ja kimalastele

Juhendajad: professor Marika Mänd, Reet Karise