Doktoritööd 2020

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

5. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava


Kaia Kask

The effects of heat stress severity on photosynthesis and volatile organic compound emissions in black mustard and tobacco
Kuumastressi mõju musta kapsasrohu (Brassica nigra L.) ja vääristubaka (Nicotiana tabacum L.) fotosünteesile ja lenduvühendite emissioonidele

Juhendajad: professor Ülo Niinemets, vanemteadur Astrid Kännaste

 

13. märts, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava


Märt Reinvee

Applicability of low-cost electromyographs in ergonomic assessment

Madala maksumusega elektromüograafide rakendatavus ergonoomikalises hindamises

Juhendajad: emeriitdotsent Jaak Jaaniste, professor Mati Pääsuke

 

11. juuni, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

 

Anri Aino Elisa Timonen

Epidemiology of Mycoplasma bovis intramammary infection in dairy herds

Mycoplasma bovis’e põhjustatud udaranakkuse epidemioloogia piimaveisekarjades

Juhendajad: dotsent Piret Kalmus, dotsent Kerli Mõtus

 

16. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse õppekava

 

Anne Ingver

Impact of farming system, pre-crop and weather conditions to yield and quality of spring wheat

Viljelussüsteemi, eelvilja ja ilmastiku mõju suvinisu saagile ja kvaliteedile

Juhendajad: dotsent Evelin Loit, dr. Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

 

17. juuni, metsanduse- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava

 

Tauri Arumäe

Estimating forest variables using airborne lidar measurements in hemi-boreal forests

Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalsetes metsades

Juhendaja: dotsent Mait Lang

 

17. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

 

Linda-Liisa Veromann-Jürgenson​

Mesophyll conductance in gymnosperms

Paljasseemnetaimede mesofülli juhtivus

Juhendajad: dotsent Tiina Tosens ja prof. Ülo Niinemets

 

17. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

 

Miguel Villoslada Peciña

A tiered framework for mapping and assessing ecosystem services from semi-natural grasslands: expert-based assessments, proxy indicators and uav surveys

Pool-looduslike koosluste ökosüstemiteenuste kaardistamine ja hindamine erinevatel tasanditel: eksperthinnangud, kaudsed indikaatorid ja drooniuuringud

Juhendajad: prof. Kalev Sepp, prof. Robert Gerald Henry Bunce, dr. Raymond D. Ward (University of Brighton)

 

19. juuni, põllumajanduse- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Joanna Tamar Storie

When peace and quiet is not enough: Examining the challenges communities face in Estonian and Latvian rural landscapes

Kui rahu ja vaikus pole küllalt – uurimus kogukondade väljakutsetest Eesti ja Läti ruraalmaastikes

Juhendajad: prof. Mart Külvik ja prof. Simon Bell