Doktorantide õppetöö

Doktoriõpe on kõrghariduse kõrgeima astme õpe. Doktoriõppe alustamiseks on nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppe nominaalkestus on 4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht  240 EAP. Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega. Doktoriõppe lõpetajale antakse filosoofiadoktori kraad (Doctor of Philosophy (...) - PhD).
Doktoriõpet reguleerib õpekorralduseeskiri, mille tervikteksti leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Kõik õppetööd puudutavad avalduste vormid leiad siit.

ÕPPEKAVAD

ÜLDÕPE
Üldõppe moodul (20 EAP) on kohustuslik kõigile doktoriõppe üliõpilastele.
Teadustöö metodoloogia ja filosoofia (10 EAP) kohustuslik    
    DK.0003     Akadeemiline kirjutamine ja esitlus (2 EAP)
    DK.0004     Intellektuaalomandi kaitse ja autoriõigus (1 EAP)
    DK.0001     Teadusfilosoofia (3 EAP)
    DK.0012     Teadustöö metodoloogia (4 EAP)
Pedagoogika (5 EAP)
    DK.0005     Kõrgkoolipedagoogika (3 EAP)
    DK.0006     Ülikooli pedagoogiline praktika (2 EAP)
Matemaatiline statistika ja modelleerimine (5 EAP)
    DK.0007     Matemaatiline statistika ja modelleerimine (5 EAP)

Üldõppe läbiviimise eest vastutab õppeosakond.
Individuaalplaani koostamisel palun arvestada sellega, et kõiki üldõppe aineid ei loeta igal õppeaastal. Nii tunniplaan kui ka info toimumissemestrite kohta ja on leitav ÕISist (tunniplaanid -> doktorikool -> doktoriõppe tunniplaan; tegemist on avaliku infoga ning selle vaatamiseks ei pea olema ÕISi sisse logitud).


INDIVIDUAALPLAAN
Vastavalt õppekorralduseeskirjale on esimese aasta doktorandid kohustatud 1. oktoobriks koostama individuaalse vormikohase doktoriõppe plaani. Plaan esitatakse oma instituudi õppedirektorile ning see peab olema allkirjastatud nii doktorandi kui ka tema juhendaja(te) poolt. Doktoriõppe plaan kinnitatakse instituudi nõukogus. 

Plaani koostamisel tuleb silmas pidada järgmist:
1. Esimese õppeaasta lõpuks peab olema läbitud üld- ja /või erialaõpet kokku vähemalt 18 EAP. Uurimistöö andmete kogumine peab olema alanud ja kulgema vastavalt doktorandi individuaalses õppeplaanis kinnitatud uurimistöö kavale.
2. Teise õppeaasta lõpuks peab olema läbitud üld- ja erialaõpet kokku vähemalt 36 EAP. Uurimistöö andmete kogumine ja analüüsimine kulgeb vastavalt individuaalses õppeplaanis kirjeldatud kavale.
3. Kolmanda õppeaasta lõpuks peab olema läbitud üld- ja erialaõpet kokku vähemalt 54 EAP. Enamus uurimistöö andmetest peab olema kogutud ja analüüsitud. Esimene teadusartikkel  peab reeglina olema avaldamiseks esitatud ning toimub ülejäänud artiklite publitseerimiseks vormistamine.
4. Neljanda õppeaasta jooksul toimub doktoritöö materjalide publitseerimine ning doktoritöö vormistamine.

Individuaalplaani lisamine ÕISi:
Instituudi nõukogus kinnitatud individuaalplaani lisab doktoriõppe üliõpilane õppeinfosüsteemi hiljemalt ühe nädala jooksul kinnitamisest: valige ÕISi esilehelt "Isikuandmed", edasi liikuge valikule "Individuaalplaan ja atesteerimise dokumendid". Avaneb leht, kuhu saate soovitud faili üles laadida.


ATESTEERIMINE
Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.
Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Eesti Maaülikooli doktorantide atesteerimise tingimused ja kord, redaktsioon 17. detsember 2009 (kehtiv kuni 31.08.2016)
Alates 01.09.2016 reguleerib atesteerimist õppekorralduseeskiri. Atesteerimiskomisjonid on kinnitatud õppekavati.

Atesteerimisvormi leiad dokumendivormide lehelt.

Atesteerimisajad
 

AKADEEMILINE PUHKUS
Akadeemilise puhkuse taotlemist ja korda reguleerib õppekorralduseeskiri.
Akadeemiline puhkuse taotlemiseks tuleb doktorandil kirjutada avaldus instituudi õppedirektori nimele ning esitada see kas EMÜ õppeosakonda (Kreutzwaldi 1a) või instituudi õppekorralduse spetsialistile. Avalduse võib allkirjastada ka digitaalselt ning saata e-kirjaga aadressile lilian.ariva@emu.ee.

  • Omal soovil võib doktorant akadeemilist puhkust taotleda kuni üheks kalendriaastaks nominaalse õppeaja jooksul. Akadeemilise puhkuse lühim periood on kuus kuud.
  • Tervislikel põhjustel võib akadeemilist puhkust taotleda kuni kaheks kalendriaastaks, lühima perioodiga kuus kuud. Sellisel juhul tuleb akadeemilise puhkuse taotlusele lisada raviasutuse poolt väljastatud tõend, millel on arsti nimi, allkiri ja pitser.
  • Lapsehoolduspuhkusel on õigus viibida kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Üliõpilasel on nimetatud põhjusel õigus taotleda akadeemilist puhkust alates seitsmendast raseduskuust arstitõendi või pärast lapse sündi lapse sünnitunnistuse koopia alusel.

VÕTA JA ÕPPETULEMUSTE ÜLEKANDMINE
Doktorandil on õigus taotleda eelnevate ja paralleelselt teistes ülikoolides sooritatud õpingute, erialase töökogemuse ja doktorikursustel osalemise arvestamist või asendamist täidetava õppekava ainetena. VÕTAt ka õppetulemuste ülekandmist reguleerib VÕTA kord, mille leiad õppetööd reguleerivate dokumendite lehelt. Dokumendivormide lehelt leiad taotluse vormi ning selle lisad.

Taotlust hindab VÕTA komisjon, mille kohta leiad infot ÕISist oma õppekava üldandmetest. Taotlus tuleb esitada kas õppeosakonda (lilian.ariva@emu.ee) või instituudi õppekorralduse spetsialistile. Taotlus võib olla digitaalselt allkirjastatud.

VÕTA korras ei ole võimalik arvestada järgmisi erialaaineid:

    DK.0009     Esinemine rahvusvahelistel teaduskonverentsidel (14 EAP)
    DK.0010     Esinemised teadus- praktilistel konverentsidel ja doktoriseminaridel (16 EAP)