Atesteerimine 2019

Atesteerimine on doktorandi õpingute ja teadustöö edukuse hindamine.

Doktoriõppe üliõpilase õppekava täitmist hinnatakse üks kord õppeaastas, hiljemalt 31. augustiks toimuval atesteerimisel.
Vastavalt ülikooliseaduse § 14 lg 3 punkt 13¹ kehtestab doktorantide atesteerimise korra ülikooli nõukogu.
Alates 01.01.2016 reguleerib atesteerimisi õppekorralduseeskiri, mille leiad õpingute alusdokumentide lehelt.
Atesteerimisaruande vormi leiad dokumendivormide lehelt.
 

Atesteerimiskomisjonid

Enne atesteerimist:
1) uuenda oma andmeid ETISes;
2) kontrolli üle oma õppetulemused ÕIS-is, et kõik punktid oleks sisse kantud.
 

1. Veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava:

Järgmine atesteerimisaeg: 13. juuni 2019 kell 9.00
Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada elektroonselt Andres Alandile (andres.aland@emu.ee) hiljemalt 3. juuniks 2019.
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 62, ruum A-107.
Atesteerimisel on vajalik vähemalt ühe juhendaja kohalolek. Kui see osutub võimatuks, saadab põhijuhendaja enne atesteerimist oma hinnangu komisjoni esimehele kirjalikult.

Akadeemilise puhkuse, lähetuses viibimise või muu tõttu juunikuisest hindamisest loobuvatele doktorantidele toimub atesteerimine 28. augustil 2019 kell 09:00.
Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada elektroonselt hiljemalt 20. augustil 2019.
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 62, ruum A-107.

Atesteerimiseks ette valmistada vähemalt neli (4) PowerPoint slaidi järgmise informatsiooniga:
1. Doktoritöö teema ja juhendaja(d);
2. Doktoritöö sisuline hetkeseis vastavalt kehtivale individuaalplaanile (koos asjakohaste suuliste selgitustega);
3. Avaldatud või ettevalmistamisel olevad artiklid ETISe klassifikatsiooni järgi;
4. Ülevaade edaspidistest tööplaanidest.


2. Tehnikateaduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 10. juuni, 11. juuni 2019 kell 10:00
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 56 - B136

Vormikohane atesteerimisaruanne ja kehtiv individuaalplaan esitada Kuno Jürjensonile (kuno.jürjenson@emu.ee) hiljemalt 06.06.2019
Atesteerimisel on vajalik ka juhendaja kohalolek.


Atesteerimised augustis: 22. ja 23. august
Neile, kes viibivad juunikuus akadeemilisel puhkusel või välislähetuses ja valivad seetõttu augustikuise atesteerimise,
toimub atesteerimine 22. ja 23. augustil 2019 algusega kell 10:00, ruumis B136, Kreutzwaldi 56.
Atesteerimisaruande esitamine hiljemalt 19.08.2019 (kuno.jyrjenson@emu.ee).
Juhendajad on samuti oodatud.
 


3. Keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 23. mai 2019 kell 9:00
Toimumiskoht:
Kreutzwaldi 5 - 2C5

 

Augustikuine atesteerimine: 29. august 2019 kell 10:15

Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5 - 2C4

Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


4. Põllumajanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 31. mai 2019 kell 9:00
Toimumiskoht:
Kreutzwaldi 5 - D239

Atesteerimisaruanded esitada Kristel Kirsimäele kas paberkandjal (kindlasti koos allkirjadega) või elektrooniliselt (digiallkirjadega)  (kristel.kirsimae@emu.ee), Kr.5-D178.


5. Metsanduse õppekava:
Järgmine atesteerimisaeg: 23. mai 2019 kell 10:00
Atesteerimisaruanded esitada Vaike Reisnerile (vaike.reisner@emu.ee)
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5 - 1A29

Atesteerimiseks ette valmistada kuni 4 slaidi:
1.    Teema ja juhendaja;
2.    Doktoritöö sisuline hetkeseis (koos suulise selgitusega);
3.    Kui on, siis avaldatud artiklid ETIS-e klassifikatsiooni järgi.

Akadeemilise puhkuse, lähetuses viibimise või muu tõttu juunikuisest hindamisest loobuvatele doktorantidele toimub atesteerimine 29. augustil 2019 kell 10:00.
Toimumiskoht: Kreutzwaldi 5 - 1A29


Atesteerimisel peavad osalema ka doktorandid, kelle akadeemiline puhkus lõppeb kas suvel või septembris (ka siis, kui olete atesteerimise hetkel akadeemilisel puhkusel). Ka neil, kes soovivad võtta pikendusaastat, on kohustuslik atesteerimine enne pikendusaastale minekut.

Atesteerimisaruanne peab kindlasti olema allkirjastatud ka vähemalt põhijuhendaja poolt.

English