Juhendajate konkurss

 

2017/2018 juhendajate konkursil välja valitud teemad:

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Thea Kull, Lauri Laanisto, Tiiu Kull
"Taimede levikumustrid Eestis ja Euroopas ning nende muutumine viimase poole sajandi vältel taimeatlase andmete põhjal"
Olavi Kurina, Leho Tedersoo (TÜ) "Pinnase meiofauna funktsionaalne mitmekesisus looduslikes ja inimmõjulistes ökosüsteemides"
Valdo Kuusemets "Soode keskkonnatingimuste ja selgrootute koosluste omavahelised seosed"
Tarmo Timm, Henn Timm "Eesti herneskarplaste (Mollusca, Bivalvia, Pisidiinae) fauna liigiline koosseis morfoloogiliste ja molekulaargeneetiliste andmete põhjal"
Tiina Tosens, Ülo Niinemets "Fotosünteesiaparaadi ja biogeensete lenduvate ühendite evolutsioon läbi taimerühmade"
Ülo Väli "Servaalade olulisus elustikule põllumajandusmaastikus – tippkiskja ja tema saagi uuring"

Dora Pluss programmist finantseeritavad õppekohad:
Ülo Niinemets "Bensenoidsete lenduvate ühendite konstitutiivne ja industeeritud emissioon taimedest"


Metsandus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Rein Drenkhan
"Invasiivsete metsapatogeenide monitooring, diagnostika ja nende populatsioonide struktuur Põhja-Euroopas"
Peeter Muiste, Valdek Tamme "Puidu kuivatuse kontrolli ja optimiseerimise meetodite arendamine"
Ivar Sibul "Karjala kase (Betula pendula var. carelica) kultuurpuistute ökoloogiline ja majanduslik analüüs"
Veiko Uri "Süsiniku vood ja varud erinevates Eesti metsaökosüsteemides"

Dora Pluss programmist finantseeritavad õppekohad:
Henn Korjus
"Ökosüsteemide taastamise mõju metsade elurikkusele"

Instituudi poolt finantseeritavad õppekohad:
Regino Kask, Maris Hordo
"Kasvutingimuste mõju hariliku kuuse (Picea abies) tähtsamatele puidu füüsikalis-mehaanilistele ja anatoomilistele omadustele"


Põllumajandus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Alar Astover, Henn Raave, Priit Tammeorg
"Aktiveeritud biosöe mõju agroökosüsteemi süsiniku- ja lämmastikuringele"
Katri Ling, Meelis Ots, Hanno Jaakson "Rasvkoe oksülipiinid ja  proinflammatoorsed tsütokiinid ning nende seos poegimiseelse varulipiidide hulga ja insuliiniresistentsusega  piimalehmadel"
Evelin Loit "Stressi  mõju tera-ja kaunviljade biomassi kujunemisele muutlikes keskkonnatingimustes"
Marika Mänd, Reet Karise "Pestitsiidide ja patogeenide koostoime mesilastele"
Endla Reintam, Tõnu Tõnutare "Mulla struktuuriagregaatide stabiilsust mõjutavad tegurid"
Anti Vasemägi, Riho Gross "Proliferatiivse neeruhaiguse analüüs lõhilastel ühendades  keskkonna DNA, ökoloogia ning geneetilise analüüsi metoodikaid"
Rando Värnik, Lampros Lamprinakis "Organisatsiooni innovatsioon ja juhtimine biomajanduse väärtusahelas: Eesti ühistute näitel"

Dora Pluss programmist finantseeritavad õppekohad:
Evelin Loit "Jätkusuutlikuks toidutootmiseks sobivate viljelusviiside ja tehnoloogiate võrdlus"

Instituudi poolt finantseeritavad õppekohad:
Alar Astover, Tõnu Tõnutare
"Pikaajalise väetamise mõju põllukultuuride produktiivsusele, toiteelementide bilansile ja mulla väetistarbele"
Meelis Ots, Olav Kärt "Bakterjuuretiste kasutamise mõju silo fermentatsiooni kvaliteedile, toitainete fermentatsiooni kadudele ja aeroobsele stabiilsusele" (osakoormuses õppekoht)


Tehnikateadus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Andres Annuk, Alo Allik
"Erinevad energia salvestustehnoloogiad liginullenergihoonetes"
Timo Kikas "Madala energeetilise sisendiga kinnise fotobioreaktori välja töötamine kasutamiseks CO2 sidumiseks Eesti energia sektoris"
Tõnu Leemet "Metalli lõikeprotsesside ja toote kvaliteedi hindamine röntgen kompuutertomograafia abil"


Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus
Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:
Helena Andreson, Inga Sarand (TTÜ), Ivi Jõudu
"Leivajuuretiste biotehnoloogiliste omaduste optimeerimine"
David Arney, Andres Aland "Transporditavate elusloomade heaolu hindamiseks ja kindlustamiseks sobiva protokolli väljatöötamine"
Mati Roasto "Taimsete lisandite antibakteriaalse toime intensiivsus ja seonduvad mehhanismid"
Arvo Viltrop, Lea Tummeleht "Sigade Aafrika katku viiruse levikut soodustavate keskkonnategurite selgitamine põhja-parasvöötme tingimustes"

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee

English