DoRa Pluss

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „DoRa Pluss“   viiakse ellu prioriteetse suuna nr 4 “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” raames. Tegevuse elluviijaks on sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur, partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid.

Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%.

 

Dora Plussil on neli alategevust:

Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.
Tegevuse raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine. Tegevuse raames toetatakse Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.

Tegevus 3: Suve- ja talvekoolide korraldamine. Tegevuse raames korraldatakse eelkõige välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures.

Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine. Tegevuse raames viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega ning info vahendamisega Eestis õppivatele välisüliõpilastele.