DoRa Pluss

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „DoRa Pluss“   viiakse ellu prioriteetse suuna nr 4 “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus” meetme “Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” raames. Tegevuse elluviijaks on sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuur, partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid.

Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%.

 

Dora Plussil on neli alategevust:

Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses.
Tegevuse raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.

Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine. Tegevuse raames toetatakse Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja –doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.

Tegevus 3: Suve- ja talvekoolide korraldamine. Tegevuse raames korraldatakse eelkõige välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi Eesti kõrgkoolide juures.

Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine. Tegevuse raames viiakse ellu tegevusi, mis on seotud Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal tutvustamisega ning info vahendamisega Eestis õppivatele välisüliõpilastele.

 

Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine, lühiajaliselt viibivate külalisdoktorantide kaasamine
Eesti Maaülikoolis lühiajaliselt (kuni 10 kuud) külalisüliõpilasena õppivatele doktorantidele on võimalik taotleda toetust elamis- ja sõidukulude katteks. Elamiskulude suurus on 660.- kuus, sõidutoetus sõltub õppija kodukohariigist ning arvutatakse kinnitatud määrade alusel. Infot tegevuse kohta leiab ka SA Archimedese kodulehelt.
Välisdoktorandi kaasamise aluseks kokkulepe EMÜ poolse juhendaja ning välisdoktorandi vahel. Taotluse esitab juhendaja, otsuse külalisdoktorandi kaasamise kohta DoRA Pluss komisjon. Taotlusi võetakse vastu aastaringselt.

Info: Diana Pungar (diana.pungar@emu.ee)