Tuutorid ja buddyd

PRAEGU

Esmakursuslased otsustavad, kes saab tuutoristipendiumit!

Juba viiendat aastat tunnustab maaülikool oma pikaajalisi ja särasilmseid tuutoreid tuutoristipendiumiga. Stipendium on mõeldud tänutäheks viimasel kahel semestril tuutorina tegutsenud üliõpilasele ning hinnangu töö tulemuslikkuse üle annavad esmakursuslased. Igal aastal jagame laiali 350 eurot kuni viiele tublimale tuutorile. Kui Sa leiad, et Sinu tuutor oli toetav ja innustav, Sa said temalt tuge või ta aitas Sinu kaaslasi - anna meile teada! 

2017. aastal kandideerivad tuutoristipendiumile järgmised tuutorid:

Debora Koit, aianduse õppekava tuutor,
Sandra Pähklepa, aianduse õppekava tuutor,
Kerdi Koonik, keskkonnakaitse õppekava tuutor,
Kristi Loit, keskkonnakaitse õppekava tuutor,
Heike Olevi, loodusturismi õppekava tuutor,
Sander Suleva, vee ja maismaa ökosüsteemide õppekava tuutor,
Brenda Rosenberg, geodeesia ja maakorralduse õppekava tuutor,
Elis Raudkett, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava tuutor,
Grete Uustal, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava tuutor,
Gertrud Kask, toiduainete tehnoloogia õppekava tuutor,
Andres Kaljuste, tehnika ja tehnoloogia õppekava tuutor,
Margo Mets, tehnotroonika õppekava tuutor.

Tuutorite pildid ja kontaktandmed leiad kõrvalmenüüst instituutide kaupa. (Kui Sinu tuutorit ei ole siin nimekirjas, siis on ta ilmselt alles esimest aastat tuutor, kes kandideerib stipendiumile järgmisel aastal.)

Toetuskirju võivad esitada 1. aasta üliõpilased, üliõpilasesinduse ja -seltside esindajad, instituutide ning ülikooli tugistruktuuri üksuste töötajad. Toetuskirjas peavad olema järgmised andmed:
- toetaja nimi ja õppekava, millel õpib või selts/instituut, mida esindab (anonüümseid e-kirju ei arvestata);
- toetatava tuutori nimi;
- lühike põhjendus (3-4 lauset) ja/või iseloomustus tuutori kohta, miks just tema on Sinu arvates stipendiumi vääriline.

Toetuskirju ootame e-postiaadressil eda.aitsen@emu.ee. Samal aadressil võid saata kõik küsimused tuutorluse kohta.
Ootame soovituskirju kuni 7. detsembrini k.a.
Tuutoristipendium koos rektori tänukirjaga antakse üle õppeprorektori pidulikul vastuvõtul 13. detsembril.

 


Kes on tuutorid?

Tuutorid on koolituse läbinud aktiivsed ja sõbralikud vanema kursuse üliõpilased, kes abistavad esmakursuslasi õpingute alustamisel ja üliõpilaseluga kohanemisel koolis. Nad on mõistvad, tähelepanelikud ja neutraalsed kuulajad, kelle poole võib pöörduda iga raskustesse sattunud üliõpilane. Aasta või paar tagasi on nad ise samad sisseelamisraskused edukalt ületanud ja seega head nõuandjad noorematele üliõpilastele. Ükskõik, kas probleemiks on õige auditooriumi või õppematerjalide leidmine, linnakus orienteerumine või kojuigatsus, tuutor aitab lahendada kõiki ettetulevaid raskusi. Erivajadusega üliõpilaste toetamisega tegeleb ülikooli psühholoog, kelle kaudu saab infot ka pakutavate stipendiumite/toetuste kohta erivajadusega üliõpilastele.

Kes on buddy'd?

Buddy on üliõpilane, kellel on keeleoskust ja pealehakkamist olla "oma eestlane" maaülikooli õppima tulevatele välis- ja vahetusüliõpilastele. Ühel buddy'l on 2-3 välismaalasest sõpra, kuna võõra keele ja kultuuri keskel elavav välismaalane vajab intensiivsemat ja individuaalsemat suhtlemist ning abi. On hea, kui buddy'ks soovija on läbinud tuutorikoolituse, aga see ei ole kohustuslik. Peamine on optimistlik ellusuhtumine, soov suhelda ja valmidus aidata võõrkeeles suhtlevaid teisest rahvusest üliõpilasi.

Millist abi saab tuutorilt?

Tuutorid ja tugitudengid toetavad üliõpilasi nende õppetöö korraldamise, planeerimise ja vaba aja sisustamise küsimustes ning muudes üliõpilaselu probleemides, suunates abivajaja vajadusel vastava valdkonna spetsialisti juurde.

Tuutor teab ja tunneb:
• õppetööga seotud info hankimise võimalusi (ülikooli struktuur, õppeinfosüsteem, õppekorralduseeskiri, listid, veebilehed);
• ülikooli pakutavaid tugiteenuseid (kellelt millist nõu küsida);
• ülikoolilinnakut (õppehooned, ühiselamud, arvuti kasutamise võimalused, auditooriumid, raamatukogu, jms);
• üliõpilaste õigusi ja kohustusi (optimaalne koormus, ainepunktide arv, ainetele registreerimine,  eksamite, arvestuste ja hindamissüsteemiga seonduv, akadeemiline struktuur, tervisekindlustus, üliõpilaspilet, ISIC, õppelaen, akadeemiline puhkus jms);
• vaba aja sisustamise võimalusi ja üliõpilasorganisatsioone (seltsid, korporatsioonid jms);
• Tartu linna (raamatukogud, spordi- ja toitlustusasutused, transport jne);
• buddy teab, kus ja kuidas käib välisüliõpilase elamisloa jms seotud asjaajamine

Tuutorite fotod ja kontaktid leiab vasakust veerust instituutide lõikes, buddyde kohta leiab ülevaate ülikooli inglisekeelsel kodulehel.

Buddy'de koolitust ja tegevust maaülikoolis koordineerib Anastassia Safonova (anastassia.safonova@emu.ee; 731 3074).
Tuutorlust maaülikoolis koordineerib õppeosakonna peaspetsialist Eda Aitsen (eda.aitsen@emu.ee; 731 3890; 51 943 843).

Miks saada tuutoriks?

Koolituse läbinud on välja toonud, et nende jaoks oli huvitav ja oluline kuulamis- ja suhtlemisoskuste arendamine. Osalenud on saanud juurde usku iseendasse, mõistvust kaaslaste suhtes ja probleemilahendusoskusi. Kõrgelt hinnatakse kursusel ja esmakususlasi nõustades saadud uusi tutvusi ja silmaringi laienemist. Ürituste korraldamine ja ühistegevuste koordineerimine tuleb kogemusena kasuks nii õppides kui tulevasel töökohal.

Tuutor: "Tuutori kõige tähtsam eesmärk on siiski see, et tudengid tunneksid ennast ülikooi astudes mugavalt, koduselt ning ei kardaks uute katsumustega silmitsi seista."

Kuidas saada tuutoriks?

Tuutoriks saamine saab alguse tuutorikoolitusel osalemisega. Kursus toimub kahes osas - esimene, teoreetiline osa toimub kevadsemestril ja teine, praktiline osa sügissemestril.
Koolituse esimene osa hõlmab:
• nõustamiskoolitust, kus käsitletakse põhiliselt suhtlemise ja kuulamisega seonduvaid teemasid, mh kuulamisoskused, suhtlemisoskused, kriisid, väärtused, probleemide lahendamine, toimetulek raskete vestlustega, enesekehtestamine jne);
• esialgset ülevaadet õppekorraldusest ja ülikooliga seonduvast;
• suvekooli (augusti lõpus), kus toimub koolitus mõnel huvitaval ja tuutorile olulisel teemal (käsitletav teema oleneb kuulajate soovist) ning antakse põhjalikum ülevaade ülikooli ja õppimist puudutavast infost, mida tuutor peab teadma.

Koolituse teine osa toimub sügissemestril, mille vältel tuutorid planeerivad ja viivad läbi esmakursuslastele erinevaid üritusi ja tegevusi. Samal ajal toimuvad tuutoritele endile töönõustamised ehk supervisioonid, kus on võimalik jagada teistega oma kogemust ja küsida nõu.

Tuutorina võivad tegutseda alates 2. õppimise aastast kõik ülikoolis õppijad , kes on läbinud tuutorikoolituse ja osalevad peale tegutsema asumist supervisioonidel.


Tuutori/tugitudengi stipendium

Tuutori/tugitudengi stipendiumi statuut

Maaülikooli tuutori/tugitudengi stipendium aktiivsematele ja tegusamatele.

Stipendiumile saavad kandideerida need tuutorid/tugitudengid, kes viimasel kahel semestril on aidanud esmakursuslastel sulanduda üliõpilasellu ja õpingutesse maaülikoolis.

Täiendav info: Eda Aitsen (eda.aitsen@emu.ee, 731 3890, 51 943 843)