Eesti Maaülikooli spordistipendiumi statuut

1.   Eesti   Maaülikooli   spordistipendium   on   asutatud   eesmärgiga   kaasa   aidata silmapaistvate sportlike tulemustega isikute õppima asumiseks Eesti Maaülikooli ning Eesti Maaülikoolis õppivate üliõpilaste sportimise ning õppimise ühildamisele.

 

2. Taotlusi spordistipendiumile võetakse vastu kahes kategoorias:

2.1. Rahaline stipendium suurusega 1 000 (üks tuhat) eurot

2.1.1. Stipendium määratakse kahele Eesti Maaülikooli üliõpilasele, kes on suutelised konkureerima   medalitele   ja   kõrgetele   kohtadele   Eesti   meistrivõistlustel, karikavõistlustel   ning   rahvusvahelistel   võistlustel,   esindades   spordivõistlustel   Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaülikooli Spordiklubi (v.a. sportlased, kes harrastavad alasid, mille alaliidu liige Eesti Maaülikooli Spordiklubi ei ole) ning kes on jätkuvalt aktiivsed sportlased.

2.1.2. Stipendiumi võivad taotleda kõigi õppeastmete üliõpilased.

2.1.3. Stipendiumi taotlemiseks tuleb EMÜ õppeprorektorile 1. novembriks esitada:

• avaldus isikuandmete ja eriala nimetamisega ning elulookirjeldus;

•   treeneri   ja   /või   alaliidu   soovitus   stipendiumi   taotlejale,   milles   antakse   ülevaade sportlikust tegevusest;

•  väljavõte  õppetulemuste  kohta  (annab  välja  ja  kinnitab instituudis  õppekorralduse spetsialist).

2.1.4. Stipendiumid makstakse õppeprorektori reservist.

 

2.2. Mitterahaline stipendium elamiseks Eesti Maaülikooli ühiselamus

2.2.1.   Stipendium   määratakse   kuni   kahele   Eesti   Maaülikooli   üliõpilasele,   kes   on suutelised   konkureerima   medalitele   ja   kõrgetele   kohtadele   Eesti   meistrivõistlustel, karikavõistlustel   ning   rahvusvahelistel   võistlustel,   esindades   spordivõistlustel   Eesti Maaülikooli ja Eesti Maaülikooli Spordiklubi (v.a. sportlased, kes harrastavad alasid, mille alaliidu liige Eesti Maaülikooli Spordiklubi ei ole) ning kes on jätkuvalt aktiivsed sportlased.

2.2.2. Stipendiumi võivad taotleda kõigi õppeastmete üliõpilased.

2.2.3.   Stipendiumi   saajal   on   õigus   saada   eelisjärjekorras   koht   Eesti   Maaülikooli ühiselamus ilma üüri ehk kohatasu maksmata, stipendiaadi kohuseks on tasuda üksnes iga kuised jooksvad kommunaalkulud.

2.2.4. Stipendium määratakse üheks õppeaastaks perioodiga september­august.

2.2.5. Juhul kui stipendiaat ei astu Eesti Maaülikooli Spordiklubi liikmeks või peatab oma   liikmelisuse (kehtib   üksnes   aladel,   mille   vastava   alaliidu   liige   on   ka   Eesti Maaülikooli   Spordiklubi)   või   stipendiaat   eksmatrikuleeritakse   Eesti   Maaülikoolist, stipendiumileping katkestatakse.

2.2.6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb EMÜ õppeprorektorile esitada 15. augustiks:

• avaldus isikuandmete ja eriala nimetamisega;

•   treeneri   ja   /või   alaliidu   soovitus   stipendiumi   taotlejale,   milles   antakse   ülevaade sportlikust tegevusest.

2.2.7. Stipendium määratakse rektori reservist.

3. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:

• õppeprorektor (komisjoni esimees)

• õppeosakonna esindaja

• spordiklubi esindaja

• üliõpilasesinduse esindaja

4. Komisjon jätab endale õiguse kandidaatide ebapiisava spordimeisterlikkuse korral stipendiume mitte määrata või muuta stipendiumide suurust.

5. Ülikooli rektor kuulutab ajalehes Maaülikool ja/või ülikooli veebilehel välja avaliku konkursi spordistipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks kehtestatud tingimused.

6.  Mitterahalised   stipendiumid  tehakse  teatavaks   hiljemalt   31.   augustiks.  Rahalised stipendiumid tehakse teatavaks ja antakse üle ülikooli aastapäeva aktusel õppeprorektori poolt.

7. Stipendiaadile on rahaline stipendium vabastatud tulumaksust.

 

Stipendiumitaotlused estitada tähtajaks õppeprorektorile (Kreutzwaldi 1a, rektoraat).

Lisainfo Eesti Maaülikooli Spordiklubi juhatajalt: Karl Ird, tel 731 3904, karl.ird@emu.ee