Õppeaine info

Õppeainete info jaguneb kaheks - õppeaine üldinfo ning ainekavad.
Õppeaine üldinfo eest vastutab õppeaine tööd koordineeriv instituut. Tegemist on infoga, mis on kinnitatud instituudi nõukogus ning mille sisestab ÕISi õppeosakond. See on info, mis õppeaasta käigus muutuda ei saa.

Üldinfo hulka kuulub:
Õppeaine nimetus eesti ja inglise keeles
(võimalik on lisada ka teistes keeltes; näiteks õppeaine Saksa erialakeel puhul on aine nimetus sisestatud ka saksa keeles). Kohustuslikud on inglise- ja saksakeelne nimetus. Nendelt väljadelt läheb õppeaine nimetus eksamiprotokolli selle loomise hetkel, st et juhul kui mingil põhjusel muudetakse õppeaine nimetust, siis juba olemasolevates protokollides nimi ei muutu. Nimetuse muutmine on väga harv juhus, ent seda on siiski ette tulnud, näiteks aine KE.0027 nimetus on praegu Inglise erialakeel varasema Erialane inglise keel asemel. Neil, kellele tehti protokoll enne seda muudatust, on sooritatud ainete nimistus nimetusega Erialane inglise keel, hilisematel sooritajatel aga Inglise erialakeel.

Ainekood, mis moodustatakse õpetava instituudi (vms struktuuriüksuse) tähisest ja aine neljakohalisest järjekorranumbrist, nende vahel on punkt. Ainekoodide algustähised:
Majandus- ja sotsiaalinstituut: MS
Metsandus- ja maaehitusinstituut: MI
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut: PK
Tehnikainstituut: TE
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut: VL
Tehnikakolledž: TS
Keelekeskus: KE
Doktorikool: DK
Üleülikoolilised ained: YA (kõik sellise ainekoodiga ained on vabaained, kohustuslikel õppeainetel sellise algustähisega koodi olla ei saa. NB! See ei tähenda, et kõik vabaained oleksid sellise koodiga!).

Struktuuriüksus, mis ainet õpetab (ja selle toimumise eest vastutab).
Kogumaht: 1 EAP vastab 26 tunnile üliõpilase poolt tehtud tööle.
Kestus semestrites näitab, mitmele semestrile õppetöö on jaotatud.
Lõpphindamine näitab, kas õppeaine lõpeb hinde või arvestusega. Eristav hindamine tähendab, et õppeaine lõppedes pannakse üliõpilasele hinne, mille tulemus võetakse arvesse ka keskmise hinde arvutamisel; mitteeristava hindamise puhul hinnatakse skaalal arvestatud - mittearvestatud ja need tulemused keskmise hinde arvutamisel arvesse ei lähe.
Eesmärgid, õpiväljundid ja sisu lühikirjeldus eesti ja inglise keeles (võimalik lisada ka teistes keeltes).
Õppematerjalid, mis õppejõud on ÕISi lisanud. Õppematerjalid on kogu aine ulatuses ühesugused ning ei sõltu ainekavast. St ei ole võimalik, et näiteks statsionaarse õppe üliõpilaste jaoks lisatakse õppematerjale, mida kaugõpe ei näe. Kui õppematerjalide juures on märgitud, et need on mõeldud ainult aine kuulajale, tähendab see, et õppematerjale näevad ainult need õppijad, kes käimasoleval semestril on sellele õppeainele registreeritud. Õppematerjalid saavad olla nähtavad kas kõigile kasutajaile (ka need, kes ei ole ÕISi sisse logitud), ÕISi kasutajaile, aine kuulajaile või ainult aine õppejõule.
Kohustuslikud eeldusained juhul, kui need on määratud. Eeldusained märgitakse õppekava piires, st aine, mida õppekavas ei ole, ei saa teise õppekavas oleva aine eeldusaineks olla (nt bakalaureuseastme kohustuslik õppeaine ei saa olla magistriõppe õppekavas oleva aine eeldusaineks).
Ained, millele valitud aine ise eeldusaineks on (juhul, kui aine on mõnele teisele ainele eeldusaineks).
Viited ainekavadele (võimalik on vaadata ka varasemaid ainekavu).
Viited õppekavadele, milles aine on kohustuslik (vali link Näita õppekavu, kuhu aine kuulub).

Aine üldandmete juures lehe paremal ülaservas aineinfo juures ka lingid PDF ja HTML, millele vajutades avaneb valitud formaadis aine üldinfo väljatrükk.

Ainekavad  luuakse igaks semestriks eraldi.
Ainekava olemasolu eest vastutab instituut, selle loob õppekorralduse spetsialist. Ainekavas leiduva informatsiooni olemasolu eest vastutab ainet õpetav õppejõud - tema lisab näiteks kohustuslike ja soovituslike õppematerjalide loetelu, hindamismeetodid ja -kriteeriumid jne. Toimumisajad lisab õppekorralduse spetsialist.
Ainekava lingi järgi on võimalik vaadata, kellele ainekava mõeldud on. Lingi osad on õppeaasta, semester, õppevorm (stats = päevane õpe, kõ = kaugõpe); võimalik on ka, et lingi infos kajastub instituut, milles õppivatele üliõpilastele ainekava on loodud ning ainekava keel. Viimased kaks ei ole kohustuslikud.

Näiteks:
Ainekava tähisega 13/14 S Stats MS on loodud 2013/2014 sügissemestriks majandus- ja sotsiaalinstituudi päevase õppe üliõpilastele.

Ainekava põhiandmete juures on märgitud:
* õppeaasta, semester ja õppevorm;
* osa, maht (kui aine toimub osade kaupa, siis mitmenda osaga on tegemist ning mitu EAP-d nimetatud aineosa annab);
* millise instituudi/kolledži õppijatele on ainekava mõeldud;
* kuulajaskond õppekavade alusel (st millise aasta õppekava järgi õppivad üliõpilased ainel nimetatud ainekava raames osalevad);
* hindamine;
* õppejõud - nii vastutav õppejõud kui kõik teised õppejõud, kes selle ainekava raames õppeainet õpetavad;
* õppekeeled - st keel(ed), milles õppetöö toimub;
* õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled - st keeled, milles (lisaks õppetöö keelele) võivad olla kohustuslikud õppematerjalid vms;
* osalejate piirarv (kui on määratud);
* õppeastmed, mille õppijaile ainekava on loodud;
* õppeaines osalemise piirangud;
* soovituslikud eeldusained - ained, mille puhul õppejõud arvab, et nende eelnev läbimine aitaks õppijal ainet paremini omandada. Tegemist ei ole ainetega, mille eelnev läbimine on kohustuslik, st ka ilma neid läbimata saab ainel osaleda ning sellele registreeruda (ent see võib olla raskem kui siis, kui nimetatud ained on läbitud);
* õppetöö vormid ja mahud - loengute, seminaride, iseseisva töö jms arv akadeemilistes tundides (akadeemiline tund = 45 minutit);
* kas aine on veebitoega või ei. Kui jah, on märgitud ka veebiaadress;
* toimumisnädalad akadeemilise kalendri järgi (akadeemiline kalender algab nädalaga, millele langeb 1. septembrikuu tööpäev, st reeglina 1. nädal = septembri 1. nädal);
* aine toimumised lingina (nii aine tunnid kui ka eksamid);
* aine kodulehe aadress.

Ainekava lisaandmed:
* kohustuslikud ja soovituslikud õppematerjalid loendina;
* iseseisvate tööde tegemise juhend;
* hindamismeetodid- ja kriteeriumid - st millised on kohustuslikud tegevused, et saada hinne/arvestus ning millised on kriteeriumid, mille alusel tehtut hinnatakse;
* hindamisele pääsemise tingimused (siia võib õppejõud märkida näiteks selle, mitu protsenti loengutest peab üliõpilane kohal käima, et hinne/arvestus saada vms);
* minimaalne punktide kogusumma hindamisele pääsemiseks (näiteks kui aines on kontrolltööd, mille eest saab punkte, siis mitu punkti peab õppijal olema, et ta lõpphindamisele pääseks);
* lõpliku tulemuse kujunemine (st millistest osadest lõpphinne koosneb; näiteks: 10% referaat + 10 % kodulugemine + 80% suuline eksam);
* võlgnevuse likvideerimise võimalused;
* muu info, mida õppejõud tarvilikuks peab.

Rühmad
Kui aine toimub rühmades, on ainekava juurde loodud ka rühmad. Üliõpilased registreeruvad sel puhul konkreetsesse rühma, mitte ainult ainele. Vajalik on see selleks, et õppija näeks oma tunniplaanis talle vajalikku toimumisaega - kui üliõpilane on registreeritud ainult ainele, aga mitte konkreetsesse rühma, siis näeb ta oma tunniplaanis mõlema rühma toimumise aegu.

Ajakava
Ajakava on võimalik koostada nii teemade kui kuupäevade kaupa (millist vormi eelistada, sõltub õppejõust). Ajakavas tuuakse vajadusel ära täpsemad teemad, võimalik on lisada ka otselink ÕISis olevatele õppematerjalidele.

Kui ainekava on registreerimiseks avatud, on kuupäevad, mille jooksul üliõpilane registreeruda saab, ainekava juures kirjas. Samuti on seal kirjas, mis ajani üliõpilane registreeringut tühistada saab. Kui ainele ise registreeruda ei saa, on ainekavas märge Aine ei ole registreerimiseks avatud.

Kõikide ainekava lahtrite täitmine ei ole kohustuslik. Kui lahter on täitmata, siis seda üliõpilasele ei näidata. Nt kui ainel on olemas veebitugi (st osa õppest on e-õppe vormis), siis on reeglina õppematerjalide loetelu jms veebikeskkonnas ning selle ÕISis dubleerimine ei ole vajalik. Sellisel juhul õppematerjalide lahtrit õppijale ei näidatagi.

Õppeaine üldinfo korrektsuse eest vastutab instituut. Üldinfo ei ole seotud vastutava õppejõuga. Üldinfo on seotud õppekava ning selles ette nähtud pädevustega, millest omakorda tulenevad õppeaine õpiväljundid jm kirjeldus.
Õppeaine ainekava korrektsuse eest vastutab aine vastutav õppejõud.