Õpingute alusdokumendid

Õppekavad

Õppekava statuut (Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3) (kehtib alates 30.10.2018)

Õppekorralduseeskiri (muudetud 21.06.2018)

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ning õpitulemuste ülekandmise tingimused ja kord (VÕTA)


Eesti Maaülikooli õppestipendiumi statuut

Õppekulude hüvitamise kord ja tingimused tasemeõppes (kehtib alates 30.10.2018)

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (kehtib alates 01.09.2016)

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2018/2019 õppeaastal

Õppeteenustasud ja sihtstipendiumid 2019/2020 õppeaastal

Doktorandistipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord (nutikas spetsialiseerumine)

Tulemusstipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord Eesti Maaülikoolis

Erialastipendiumi taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord

Tuutori/tugitudengi stipendiumi statuut


Bakalaureuse- ja magistrikraadi ning rakenduskõrgharidusõppe diplomi andmise tingimused ja kord

Lõputöö vormistamise nõuded (kehtib lõputöödele, mis kaitstakse alates 30.01.2018)

Lõputöö lisad .doc formaadis (kehtib alates 30.01.2018)

Doktorikraadi taotlemise ja kaitsmise tingimused ning kord

Doktoritöö vormistamise nõuded

 

Tegevuse Dora Pluss alategevuse 1.1, noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses, toetuste taotlemise kord Eesti Maaülikoolis 2018/2019 õppeaastal​

DoRa Pluss alategevuse 1.1 lühiajalise õpirände toetuste juhend

Tegevuse Dora Pluss alategevuse 1.2, noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses (doktorantide õpiränne), toetuste taotlemise kord​

DoRa Pluss alategevuse 1.2. doktorantide õpirände toetuste juhend (elamiskulu ühikuhinnad)

 

PRÕM praktika sõidu- ja majutustoetuse taotlemise kord (Toetuse taotlemise tingimused on sätestatud rektori 28. aprilli 2017 käskkirjas nr 1-8/17, mida on täiendatud rektori 8. augusti 2017 käskkirjaga nr 1-8/28. Taotlemise korra tervikteksti saab lugeda siin)