ÕPPETEENUSTASUDE JA SIHTSTIPENDIUMITE KEHTESTAMINE 2019/2020. ÕPPEAASTAKS

KEHTESTATUD Eesti Maaülikooli nõukogu
29.11.2018 otsusega nr 1-4/42
(jõustumine 04.12.2018)


ÕPPETEENUSTASUDE JA SIHTSTIPENDIUMITE KEHTESTAMINE 2019/2020. ÕPPEAASTAKS


Ülikooliseaduse paragrahvi 133 ja paragrahvi 56 lõike 17, Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.1.24 ning Eesti Maaülikooli nõukogu 17.03.2016 määruse nr 1-5/4 „Õppekulude hüvitamise tingimused ja kord tasemeõppes“ punktide 4, 5, 6 ja 41 alusel,
Eesti Maaülikooli nõukogu otsustab:
1. Kehtestada 2019/2020. õppeaastaks õppeteenustasu järgnevalt:
1.1. eesti õppekeelega õppekavadel ühe ainepunkti hind 40 eurot, välja arvatud doktoriõppe õppekavadel;
1.2. inglise õppekeelega õppekavadel, välja arvatud doktoriõppe õppekavadel:
1.2.1. bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva loomaarstiõppe õppekava „Veterinaarmeditsiin“ (kood 118977)
semestritasu 4400 eurot,
ühe ainepunkti hind 145 eurot;
1.2.2. magistriõppe õppekava „Maastikuarhitektuur“ (kood 119359):
1.2.2.1. enne 2018/2019. õppeaastat immatrikuleeritud üliõpilastele
semestritasu 1050 eurot,
ühe ainepunkti hind 35 eurot;
1.2.2.2. alates 2018/2019. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilastele
semestritasu 1200 eurot,
ühe ainepunkti hind 40 eurot;
1.2.3. magistriõppe õppekava „Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine“ (kood 163697):
1.2.3.1. Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit üliõpilastele
semestritasu 1260 eurot,
ühe ainepunkti hind 42 eurot;
1.2.3.2. Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest pärit üliõpilastele
semestritasu 1500 eurot,
ühe ainepunkti hind 50 eurot;
1.3. doktoriõppe õppekavadel osakoormusega õppimisel semestri õppeteenustasu 50 eurot;

2. Kinnitada 2019/2020. õppeaastal inglise õppekeelega õppekavadel täiskoormusega õppima asuvatele üliõpilastele määratav sihtstipendiumite arv ja jaotus järgmiselt:

Õppekava

Sihtstipendiumite arv

Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit üliõpilaskandidaatidele

väljastpoolt Euroopa Liitu pärit üliõpilaskandidaatidele

Maastikuarhitektuur (kood 119359)

1

1

 

3. Kehtestada eksternile õppeainete õppimisel ühe ainepunkti hind 40 eurot, välja arvatud doktoriõppe õppekava täitmisel, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva loomaarstiõppe eesti õppekeelega õppekava Veterinaarmeditsiini (kood 398), inglise õppekeelega õppekava Veterinaarmeditsiin (kood 118977) ja inglise õppekeelega õppekava Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (kood 163697) õppeainete õppimisel.

 

4. Kehtestada eksternile bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavadel põhineva loomaarstiõppe õppekavade õppeainete õppimisel õppeteenustasu alljärgnevalt:
4.1. eesti õppekeelega õppekaval Veterinaarmeditsiin (kood 398) ühe ainepunkti hind 100 eurot,
4.2. inglise õppekeelega õppekaval Veterinaarmeditsiin (kood 118977) ühe ainepunkti hind 145 eurot.

 

5. Kehtestada eksternile inglise õppekeelega magistriõppe õppekava Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (kood 163697) õppeainete õppimisel ühe ainepunkti hind 50 eurot.

 

6. Doktoriõppe õppekava täitvale eksternile on õppekava õppeainete läbimine tasuta.

 

7. Kehtestada eksternile lõputöö kaitsmise või lõpueksami(te) sooritamise õppeteenustasu järgmiselt:
7.1. rakenduskõrgharidusõppe lõputöö 150 eurot,
7.2. bakalaureusetöö või -eksam 150 eurot,
7.3. magistritöö 300 eurot, välja arvatud inglise õppekeelega õppekava Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (kood 163697) magistritöö kaitsmisel;
7.4. inglise õppekeelega õppekava Põllumajanduse ja toiduainete tootmise ärijuhtimine (kood 163697) magistritöö 1500 eurot,
7.5. loomaarstiõppe lõpueksamid või -töö 150 eurot,
7.6. ehitusinseneriõppe lõputöö 300 eurot,
7.7. doktoritöö 0 eurot.