Üliõpilaste erialaseltsid

Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS)

Selts on loodud 1989.a. eesmärgiga siduda aktiivseid ja teotahtelisi metsanduse ning loodusvarade kasutamise ja kaitse eriala tudengeid. Aktiivsete ja teotahteliste liikmete arv on tänaseks tõusnud üle 60. Samuti on seltsil jätkuvalt väga suur vilistlaskogu, kes noortele erialatudengitele alati head nõu oskab anda. Suur liikmeskond võimaldab üritustel kogutud teadmisi ja kogemusi edastada arvestatavale osale metsandustudengitele, et noored oleksid õpitaval erialal läbilöögivõimelised- ei piisa ainult koolis käimisest, vajalik on ka eneseharimine kooliväliselt. Seltsis puututakse kokku juba töötavate metsandusinimestega kui ka nende tegemistega. Samuti lööb selts kaasa erinevate ürituste korraldamisel ning nendest osa võtmisel. Headeks näideteks on igatalvine seltsi jahilkäik, talgud koostöös RMK-ga, igaastase Metsanädala korraldusmeeskonna liikmeks olemine, Järvselja Suvemängude korraldamine ning aktiivne osavõtt ka rahvusvahelistel metsandustudengite kokkusaamistel.

Kreutzwaldi 5, Tartu 51014

E-post: emeus.emu@gmail.com

Koduleht: www.emeus.ee

Facebook: Eesti Metsaüliõpilaste Selts (EMEÜS)


 

Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS)

Selts on loodud 1999.a. ning sinna kuuluvad ja selle liikmeks saavad astuda kõik maastikuarhitektuuri või sellega lähedalt seotud eriala õppivad bakalaureuse- ja magistriastme tudengid ja vilistlased. Seltsi eesmärgiks on aidata kaasa maastikuarhitektuuri tudengitele parema haritustaseme andmisele ning kaitsta üliõpilashuve nii haridus- kui ka majandusringkondades. Üliõpilasi esindava organisatsioonina võib selts aidata liikmeid suhtlemisel teiste institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal - vahendada erialast informatsiooni, taotleda liikmetele erialaseid töid ja praktikakohti. Sisseharjunult kohtume korra või paar igal nädalal, et kogeda filmi- ja loenguõhtuid, ideekonkursse, töötubasid, toote- ja tehnoloogiatutvustusi, jalgpallitrenni, maailmaparandusaktsioone, ühissöömisi, hea muusika kuulamist või lihtsalt omavahel suhtlemist. See on suurepärane ja suisa hädavajalik võimalus tulevasele, erialast sissevõetud ja pühendunud maastikuarhitektile leida kooli poolt omandatavale lisaks erialaseid juhtnööre. EMÜSi tulu moodustab liikmemaks, kulutused on peamiselt seotud erinevate erialaste ürituste korraldamisega.

Kreutzwaldi 5, Tartu 51014

E-mail: info@emys.ee; juhatus@emys.ee

Koduleht: www.emys.ee


 

Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts (ETTS)

ETTS asutati 2009. aastal. Alates 2011 aastast on seltsil olemas üliõpilaste osakond, mille liikmeks võivad astuda kõik Eesti Maaülikooli toiduainete tehnoloogia üliõpilased. MTÜ Eesti Toiduainete Tehnoloogia Seltsi üliõpilaste osakonna eesmärgiks on toiduainete tehnoloogia üliõpilaste õppe- ja teadustöö arendamine, tutvustamine ja sidemete loomine sama eriala teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Kõikidele vilistlastele pakume võimalust astuda tudengite osakonna toetajaliikmeteks. Osakonna eesmärk ja ülesanded:

- koostöö arendamine sarnaste huvidega üliõpilaste ja üliõpilasorganisatsioonidega Eestis ja välismaal;

- koostöö arendamine huvitatud isikute, asutuste ja organisatsioonidega;

- liikmete erialaste oskuste ning teadlikkuse arendamine;

- toiduainete tehnoloogia ja selle olulisuse propageerimine üldsuse hulgas;

- erialaste ürituste, ekskursioonide, teabepäevade korraldamine;

- liikmeskonna seltsielu korraldamine.

e-post: ettselts@gmail.com

Koduleht: www.ettselts.eu

Facebook: Eesti Toiduainete Tehnoloogia Selts


 

Eesti Maaülikooli Kunsti- ja Disainigrupp

Eesti Maaülikooli Kunsti- ja Disainigrupp on loodud 2009 aastal. Grupi eesmärk on arendada ja propageerida innovaatilisi lahendusi ja loomingulise loova mõttelaadi rakendamist erinevatel elualadel, erialast sõltumata. Alates 2009 aastast on disainigrupi erinevatest üritustest ja näitustest osa võtnud või aidanud korraldada kuni 200 Eesti Maaülikooliga tudengit, s.h. ka õppejõud ja töötajad. Tegeleme disainlahenduste väljatöötamisega, presentatsioonist teostuseni. Samuti korraldame noorte suurüritusi, millega loome koostööd erinevate vanuseklasside vahel. Kolme aasta jooksul oleme suutnud hoida väga tihedat koostööd erinevate maaülikooli seltside ja maaülikooli endaga. Väljaspool ülikooli oleme koostööd teinud Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnaga. 4 aastaga oleme teinud erinevaid kujundusi plakatitest logodeni, teostanud arvutil 3D-modelleerimist sisearhitektuursetele projektlahendustele, samuti õuealade ja suurürituste jaoks. Anname Eesti Maaülikooli ja teiste ülikoolide üliõpilastele ja vilistlastele võimalusi väljaspool erialast õpet tegeleda loometöö arendamise ja teostamisega.

Kreutzwaldi 58A, Tartu 51014, ruum 055

Facebook: (Kunsti- ja disainigrupp)


 

Majandus- ja Sotsiaalinstituudi Üliõpilaste Selts

Seltsi sünnipäev on 24.03.2010.

Seltsi eesmärk on EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilaste erialaste oskuste arendamine ja silmaringi avardamine, korraldades liikmetele regulaarseid koosviibimisi, filmiõhtuid, koolitusi, ettevõtete külastusi ja muid harivaid tegevusi. Samuti üritab selts edendada suhteid õppejõudude ja tudengite vahel, korraldades elavaid vestlusringe. Tõsise töö kõrval korraldab selts ka erinevaid lõbusaid ja meeleolukaid koosviibimisi.

Täpsemat infot seltsi tegevuste kohta leiate MSI stendidelt.

Koostööd tehakse majandus- ja sotsiaalinstituudiga, teiste Eesti Maaülikooli erialaseltsidega ja üliõpilasesindusega. Ühiselt korraldatakse karjääripäevi, instituudi jõulupidu, meeleolukaid koosviibimisi teiste seltsidega ja ülekoolilisi ühiseid tudengitele suunatud üritusi.

Seltsi liikmed on majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilased ja vilistlased. Seltsi tegevusi juhitakse 3-5 liikmelise juhatuse kaudu.

Majandustudengid, võtke osa meie tegemistest!

Kontakt: Mari-Liis Guske

E-mail: mguske@emu.ee

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 (mõisamaja)


 

Tehnikaüliõpilaste Selts (TÜS)


 

MTÜ Tehnikaüliõpilaste Selts (TÜS) asutati 9. jaanuar 2009 noorte tehnikaeriala tudengite poolt, et liita kokku sarnaseid huvisid jagavaid noori ühiste eesmärkide täide viimiseks. Praegusel hetkel toimetavad seltsis aktiivselt ligi 30 liiget, huvilisi on umbes 60. Seltsi liikmeteks on enamasti Tehnikainstituudi erialade tudengid, aga meie seltsi tegemistest võivad osa saada kõik tehnikahuvilised noored igalt erialalt ja ka teistest ülikoolidest. Seltsi eesmärgiks on insenerihariduse praktiline kasutamine huvitavates ja humoorikates ettevõtmistes. Tutvustame Eesti Maaülikooli Tehnikainstituuti ning Tehnikakolledžit ka teistele. Pakume tudengitele võimalust oma ideede teostamiseks. Oleme osalenud Robotexil, ehitanud valmis ehtsa ralliauto ning palju muud põnevat. Seltsi liikmed võtavad osa erinevatest tudengiüritustest, näiteks osaleme Paadirallil ja Karsummil (Tartu Kevadpäevad), kus 2012. aastal saavutasime esimese koha. Samas korraldame ise üritusi, nagu Tudeng Leiutab konkurss, Tudengiinseneri valimised Tartu Kevadpäevade raames, seltsi jõulu- ja koolialguspeod ning teeme koostööd Tartu Teaduspargiga.

E-mail: tysjuhatus@gmail.com

Facebook: Tehnikaüliõpilaste Selts


 

Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts (EMÜ KÜS)

Selts on loodud 19. märtsil 2001. aastal, olles juba üle kümne aasta vana. Erialaseltsina olid algselt meie liikmed ainult maastikukaitse ja -hoolduse tudengid, kuid alates 2005. aastast koondab KÜS endas kõiki EMÜ üliõpilasi, kes on huvitatud keskkonnakaitsest ning enda arendamisest antud valdkonnas. Korraldame üheskoos matku, talguid, seltsi- ja filmiõhtuid, osaleme ka erinevatel koolitustel, infopäevadel ning teeme koostööd teiste seltsidega. Suurimad projektid, millega iga-aastaselt tegeleme, on tudengite teaduskonverents TalveAkadeemia; suvine keskkonnalaager Suveakadeemia; praktika- ja töövõimalusi tutvustav infopäev “Tegijalt tudengile”. Meie liikmeks saab astuda terve õppeaasta vältel, huvilised võivad igal ajal ühendust võtta või oodata tutvumisõhtuni.

Koduleht: http://milleskys.weebly.com/

E-mail: emukys@gmail.com

Facebook: EMÜ Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts


 

Ehitustudengite Selts (ETS)

Selts loodi paar kuud enne selle esmast registreerimist, mis toimus 28.02.1998 Selts ise tegutses aktiivselt 2004. aasta I semestrini ja jäi siis nö. varjusurma. 2007. aasta II semestril võttis Martin Mõistus seltsi taaselustamise ette ning selts on peale seda aktiivselt tegutsenud. Meie seltsi liikmeteks on oodatud kõik maa- ja veeehituse eriala tudengid ning ka selle ala lõpetanud isikud. Lisaks Maaülikooli tudengitele on meil ka liikmeid TTÜ Tartu kolledžist. Aegade jooksul oleme seltsi liikmeteks võtnud ka mõningaid ehitajaid. Tegevusi on meil mitmeid. Et enda tulevikust paremat ettekujutust saada, siis külastame pidevalt suuremaid ehitusobjekte Tartus ja selle ümbruses. Lisaks korraldame õppeõhtuid, kus õpetame projekteerimis-programmide paremat kasutust ja vaatame erialaseid videosid. Lõbu pärast korraldame vahepeal istumisi pubides, kus oma kogemustest pajatavad nii tudengid kui ka vilistlased. Iga-aastaste tähtpäevadena on meil kindlasti omal kohal ka jõulupidu ja suvepeod.

Aadress: Kreutzwaldi 5, Tartu 51014

E-post: ehitustudengiteselts@gmail.com


 

MTÜ Kinnisvaramagnaadid

MTÜ KinnisvaraMagnaadid ühendab kinnisvara valdkonnas töötavaid, õppivaid, õpingud lõpetanud ja teisi asjast huvitatud inimesi üle terve Eesti. Ametliku vormi sai meie tegevus 2007. aasta märtsikuus, mil asutati mittetulundusühing KinnisvaraMagnaadid, kuid idee sünniks võib pidada juba 2002. aastat. Nende aastate jooksul on sõbrunenud seltskond, kes võtab ette ühiseid üritusi, millede läbivaks teemaks on kinnisvara ja kvaliteetaeg kvaliteetseltskonnas. Meie seltskonna moodustavad kinnisvara planeerijad, arendajad, maaklerid, investorid, hindajad, haldurid ja hooldajad, ametnikud, finants- ning teiste kinnisvaraga seotud valdkondade esindajad. Meie tegevuse ja tublide liikmete vastu on huvi tundnud ka mitmed tuntud kinnisvarafirmad. Meie eesmärkideks on Eestis pakutava kinnisvaraalase õppe täiustamine ja kvaliteedi tõstmine ning täiendõppe korraldamine; ala puudutavatel võistlusel osalemine ning kinnisvara eriala üliõpilaste õppetöö toetamine stipendiumite kaudu. Aitame leida oma liikmetele parimad praktika- ja töökohad; panustame erinevatesse kinnisvara puudutavate õigusaktide loomesse ning oleme seadnud eesmärgiks astuda koostöösse erinevate kinnisvaraliitudega nii Eestis kui ka välismaal. Koondades erinevates kinnisvaraga seotud elualadel töötavaid inimesi vahetame pidevalt kogemusi, teadmisi ning väärtuslikke kontakte. Meil käib töö ja vile koos. Iga üritus olgu nii hariv kui ka meelelahutuslik. Kahel korral aastas toimuvad erinevaid kinnisvara tahkusid käsitlevad seminarid. Hetketegevuse peamisteks väljunditeks on kinnisvarateemaliste konverentside korraldamine ja koostöös Eesti Maaülikooliga kinnisvaraõppe arendamine. Oleme moodustanud Eesti esindusmeeskonnad, et osaleda Urban Land Institute poolt korraldaval Euroopa ülikoolidele mõeldud kinnisvara teemalisel võistlusel.

Kastani 58-4, Tartu 50410

GSM: (+372 5667 6159)

E-mail: juhatus@kvmagnaadid.ee

Koduleht: www.kvmagnaadid.ee

Skype: kinnisvaramagnaadid


 

Noorte Põllumeeste Klubi (NPK)

Tugevdamaks sidemeid üliõpilaste ja praktikute vahel, asutati 1979. aastal EPA agronoomiateaduskonna dekaani Paul Kuldkeppi eestvõtmisel NPK klubi, mille töös olid oodatud osalema kõik selle teaduskonna üliõpilased. Kes on puutunud kokku taimekasvatusega see teab, et tähed N, P ja K sümboliseerivad kolme olulisemat taimetoiteelementi. Klubi puhul tähendasid need tähed lühendit klubi nimest – Noorte Põllumeeste Klubi. Aastate jooksul klubi tegevus hääbus. Üheks klubi taasalgatajaks oli Helis Rossner, kelle initsatiivil hakkasid toimuma erinevad üritused. Ametlikult taasasutati klubi veebruaris 2013, kui kogunes asutamiskoosolek. Klubi tegevusteks on põllumajandustootjate ja töötlejate külastamine, ettekandeõhtud jm tegevused, mis täidavad eesmärki suurendada liikmete praktilist teadmistebaasi. Ei puudu ka meelelahutuslikud üritused. Liikmeks võib astuda iga EMÜ tudeng, kellel on soov saada teadmisi põllumajandusest ja teha seda mõnusas seltskonnas.

Kontakt: Märt Mölter

GSM: (+372) 55668794

E-post: npk.emu@gmail.com

Facebook: Noorte Põllumeeste Klubi

F. R. Kreutzwaldi tn 5 Tartu linn 51014


 

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts (EVÜS)

Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts on loodud 2013. aastal, eesmärgiga arendada loomaarstiüliõpilaste õppe- ja teadustööd, tutvustada ning luua sidemeid sama eriala teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega. Seltsi kasutada on mõnus ruum, kus saab puhata, soojendada endale sööki ja jooki ning samal ajal tutvuda ka erialase kirjandusega. Meiega on oodatud liituma kõik veterinaaria üliõpilased, kellel on soov end teostada ja tutvuda huvitavate inimestega.

Aadress: Kreutzwaldi 62, Tartu 51014

Koduleht: evys.emu.ee/avaleht
E-post: mtu.evus@gmail.com
Facebook: Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts