Keskkonnakaitse

 

  • Meil õpid planeerima säästlikku ja kvaliteetset elukeskkonda.

  • Tegutsed erialal, mis väärtustab algatusvõimet ning juhtimis- ja meeskonnatööoskusi.

  • Lõpetajana oskad kirjeldada ja analüüsida keskkonnakaitse valdkonna probleeme ning rakendada vajalikke keskkonnakorralduse meetmeid.

 

Tugevad alusteadmised loodus- ja ühiskonnateadustest omandad keskkonnakaitse erialal!

 

Keskkonnakaitse õppijatel on süsteemne arusaamine keskkonnakaitse teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest, arusaamine looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele, maastikele ja inimeste elukeskkonnale.

 

Meil õpid:

  • keskkonnakaitset ja –poliitikat, keskkonnakorraldust, keskkonnamõjude hindamist;
  • looduskaitset ja maastikuhoidu, säästlikku metsa- ja põllumajandust, veekaitset;
  • maateadusi, geoloogiat, mullateadust, hüdroloogiat, üldbioloogiat, ökoloogiat, Eesti loodust ja floorat;
  • geoinfosüsteeme, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (GIS, CAD, fototöötlus);
  • ühiskonnateaduslikke aineid, nagu majanduse ja ettevõtluse alused, projektijuhtimine ning erialaseks tööks vajalikke suhtlusoskusi.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare kui ka praktikume. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Üha populaarsem on õppimine või ettevõtluspraktika ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Bakalaureuseastmes omandatud teadmised ja oskused võimaldavad Sul tööle asuda keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, RMK, keskkonnaagentuur), kohalikes omavalitsustes, keskkonnaorganisatsioonides, loodushariduskeskustes ning riiklikes ja eraettevõtetes. Samuti vastutava spetsialisti juhendamisel keskkonnakaitse spetsialisti või maastikuarhitekti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal, nagu keskkonnakorraldus, ruumiline planeerimine ja maastikukujundus (sh pargiarhitektuur). Suurem osa keskkonnakaitse bakalaureuseõppe lõpetanutest jätkavad õpinguid magistriõppes kas keskkonnahoiu või mõne lähedase valdkonna õppekaval.

 

Keskkonnakaitse tudengeid ühendab erialaselts Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts, mille missioon on panustada mitteformaal-hariduse kaudu Eesti üliõpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmisesse elujõulise ja kompetentse liikmeskonna toel.

 


Küsi/Võta ühendust:

Valdo Kuusemets
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
E-post: valdo.kuusemets@emu.ee
Telefon: +372 731 3770