Sisseastumine

PRAEGU

Hea huviline!

Sisseastumine Eesti Maaülikooli on lõppenud ja uus õppeaasta on alanud. Olete teretulnud kandideerima 2020. aastal! Praegu on meie kodulehel info 2019. aasta vastuvõtu kohta. 2020. aasta vastuvõtutingimused ja ajakava leiad meie koduleheküljelt detsembris 2019. Külasta meid ka haridusmessidel või tule kohapeale uudistama!
 

Küsimuste korral võtke palun meiega ühendust

tel 731 3048
vastuv@emu.ee

 

 

2019. AASTA VASTUVÕTT RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA BAKALAUREUSEÕPPE NING BAKALAUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPEKAVADELE (loomaarsti- ja ehitusinseneriõpe) PÄEVASESSE JA SESSIOONÕPPESSE

 

TÄIENDAV VASTUVÕTT

 

AJAKAVA

Avalduste vastuvõtt SAISis toimub 05. august - 18. august. 
Avalduste vastuvõtt Eesti Maaülikoolis kohapeal toimub samal perioodil tööpäeviti kell 9.00-15.00 peamajas aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 1a Tartu, ruumis 0038 (õppeosakond).
Vastuvõtukatse matemaatikas toimub 19. augustil. Vastuvõtukatse alguskellaaeg on 10.00. NB! Matemaatika vastuvõtukatse tuleb sooritada ainult laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil kandideerijatel (tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse), kellel pole piisava punktiarvuga laia matemaatika riigieksami tulemust! Kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursil kandideerijad vastuvõtukatset ei soorita.
Vastuvõetute pingerea avalikustamine toimub 19. augusti pealelõunal.
Õppimatuleku kinnitamise tähaeg on 2 päeva jooksul arvates vastuvõetuks märkimisest.

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe õppekavale sisseastumise eeltingimuseks on üldkeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus põhihariduse baasil). Vastuvõtutingimustega õppekavade kaupa saad tutvuda siin.

 

Ülikooli astujalt eeldame võõrkeeleoskust vähemalt B1 tasemel. Maaülikool ei arvesta konkursitingimustes võõrkeele riigieksami tulemustega, kuid hea võõrkeeleoskus on vajalik kaasaegse erialakirjandusega töötamiseks. Vajadusel on õpingute jooksul võimalik värskendada võõrkeelealaseid teadmisi keelekeskuse pakutavatel ainekursustel.

Õppekavade kirjeldused leiad siit.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Üliõpilaskandidaat saab ühel õppeastmel esitada kuni kaks avaldust. Avalduse võib esitada kas ülikoolis kohapeal või Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel (vajalik on ID-kaart).

Kui oled omandanud keskhariduse 2004. a. või hiljem, tulevad SAIS-is avaldust esitades kandideerimiseks vajalikud andmed (info omandatud keskhariduse kohta, riigieksamite tulemused ja keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne) riiklikest registritest automaatselt. Sellisel juhul ei ole vajalik dokumentide esitamine paberkandjal. Kui andmed peaks riiklikus registris olema, kuid ei ilmu avaldusele, soovitame teha avaldusel uus registripäring (värskendada hinnete ja tulemuste lehel andmeid).

Kui riiklikes registrites puudub kandideerimiseks vajalik info (kui oled omandanud keskhariduse enne 2004. aastat või oled omandanud kutsekeskhariduse), tuleb dokumendid esitada tuues originaaldokumendid isiklikult kohale või saata kinnitatud dokumendikoopiad (digitaalselt allkirjastatud) e-postiga. Seejärel sisestab vastuvõtutöötaja nõutavad andmed SAIS-i. Haridusdokumendi koopiat on õigus kinnitada selle väljastanud koolil / kooli õigusjärglasel ning notaril. Kinnitamata koopiaid ja skännitud faile ülikool vastu ei võta.

Kui oled keskhariduse omandanud välismaal, siis võta palun enne vastuvõtuperioodi algust meiega ühendust (vastuv@emu.ee), et arutada, millised dokumendid tuleb kandideerimiseks esitada. Kui oled lõpetanud IBO kooli või omandanud keskhariduse ja sooritanud küpsuseksamid Soomes, siis reguleerib Sinule konkursipunktide andmist vastuvõtueeskirja lisa 3.

Info väljaspool konkurssi vastuvõtu kohta ja lisapunktide kohta, mida kandideerijatel on võimalik taotleda, on leitav siit.

Paberkandjal dokumente võtame vastu vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

Kui Sinu valitud konkursil on vastuvõtukatse, saad katsele registreeruda juba avaldust esitades. Valik on siduv, st Sa pead eksamile tulema enda valitud päeval. Loe lähemalt lehelt Vastuvõtukatsed.

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! SAISis vastuvõetuks märgitud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis (vastuvõetuks määramise päev + kaks päeva).

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2019.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Kõrghariduse esimese astme vastuvõtuinfo:

Peaspetsialist Eda Aitsen

Vastuvõtuinfo tel: 731 3890

Faks: 731 3037

E-post: vastuv@emu.ee