Sisseastumine

2018. AASTA VASTUVÕTT RAKENDUSKÕRGHARIDUS- JA BAKALAUREUSEÕPPE NING BAKALAUREUSE- JA MAGISTRIÕPPE INTEGREERITUD ÕPPEKAVADELE (loomaarsti- ja ehitusinseneriõpe) PÄEVASESSE JA SESSIOONÕPPESSE

 

VASTUVÕTU AJAKAVA 2018 

Avalduste vastuvõtt
20. juuni – 4. juuli elektroonselt aadressil www.sais.ee; ülikoolis kohapeal alates 25. juunist tööpäeviti kell 9.00-15.00 vastuvõtulauas, Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a ruumis 104.

Vastuvõtukatsete toimumine

Vastuvõtukatse keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekaval (joonistamine ja vestlus):
4.-6. juuli, kell 9.00 ja 13.00. Vastuvõtukatse toimub kaks korda päevas, maksimaalselt saab ühel toimumisel osaleda 15 kandidaati.

Vastuvõtukatse veterinaarmeditsiini õppekaval (bioloogia ja keemia test):
5. juuli ja 9. juuli, kell 10.00.

Vastuvõtukatse matemaatikas:
5. juuli ja 9. juuli, kell 10.00

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine
13. juuli 

Vabade õppekohtade täitmine vastuvõtu pingerea alusel kuni
19. august (k.a.)


Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Bakalaureuseõppe, rakenduskõrgharidusõppe ja integreeritud õppe õppekavale sisseastumise eeltingimuseks on üldkeskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus põhihariduse baasil). Vastuvõtutingimustega õppekavade kaupa saad tutvuda siin.

 

Ülikooli astujalt eeldame võõrkeeleoskust vähemalt B1 tasemel. Maaülikool ei arvesta konkursitingimustes võõrkeele riigieksami tulemustega, kuid hea võõrkeeleoskus on vajalik kaasaegse erialakirjandusega töötamiseks. Vajadusel on õpingute jooksul võimalik värskendada võõrkeelealaseid teadmisi keelekeskuse pakutavatel ainekursustel.

Õppekavade kirjeldused leiad siit.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Üliõpilaskandidaat saab ühel õppeastmel esitada kuni kaks avaldust. Avalduse võib esitada kas ülikoolis kohapeal või Sisseastumise Infosüsteemi (SAIS) vahendusel (vajalik on ID-kaart).

Kui oled lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi 2004. a. või hiljem, tulevad SAIS-is avaldust esitades kandideerimiseks vajalikud andmed (info omandatud keskhariduse kohta, riigieksamite tulemused ja keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne) riiklikest registritest automaatselt. Sellisel juhul ei ole vajalik dokumentide esitamine paberkandjal. Kui riiklikes registrites puudub kandideerimiseks vajalik info (kui oled lõpetanud keskkooli enne 2004. aastat või oled omandanud kutsekeskhariduse), tuleb dokumendid esitada kas paberkandjal tuues need isiklikult kohale, saata kinnitatud dokumendikoopiad postiga või e-postiga. Seejärel sisestab vastuvõtutöötaja nõutavad andmed SAIS-i.

Kui oled keskhariduse omandanud välismaal, siis võta palun enne vastuvõtuperioodi algust meiega ühendust (vastuv@emu.ee), et arutada, millised dokumendid tuleb kandideerimiseks esitada. Kui oled lõpetanud IBO kooli või omandanud keskhariduse ja sooritanud küpsuseksamid Soomes, siis reguleerib Sinule konkursipunktide andmist vastuvõtueeskirja lisa 3.

Paberkandjal dokumente võtame vastu vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a, Tartu.

Kui Sinu valitud konkursil on vastuvõtukatse, saad katsele registreeruda juba avaldust esitades. Valik on siduv, st Sa pead eksamile tulema enda valitud päeval. Loe lähemalt lehelt Vastuvõtukatsed.

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! SAISis vastuvõetuks märgitud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis (vastuvõetuks määramise päev + kaks päeva).

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2018.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Kõrghariduse esimese astme vastuvõtuinfo:

Peaspetsialist Eda Aitsen

Vastuvõtuinfo tel: 731 3048

Faks: 731 3037

E-post: vastuv@emu.ee