Vastuvõtt väljaspool konkurssi

2018. aastal võtame rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse vastu väljaspool konkurssi:

 1. kuni kaks silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel (SAISis tuleb esitada täidetud ankeet);
 2. kuni kolm Setomaa vallast pärit ja vastuvõtutingimused täitnud üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel. Kandidaat peab esitama soovituse saamiseks avalduse Setomaa Valdade liidule, lähem info http://www.setomaa.ee;
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaate, kusjuures veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekavale kandideerijatel arvestatakse ainult loodusteaduslikel aineolümpiaadidel osalemist (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaadid. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
 5. eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanud üliõpilaskandidaate järgmistele õppekavadele: aiandus, kalandus ja vesiviljelus, keskkonnakaitse, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus, loodusturism, loomakasvatus, maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, metsandus, puidutöötlemise tehnoloogia, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, toiduainete tehnoloogia, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia (kandidaat ise ei pea midagi tegema, info medaliga lõpetamise kohta tuleb riiklikust registrist);
 6. kutsekeskharidusasutuse põllumajanduserialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 järgmistele õppekavadele:  aiandus, loomakasvatus, põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe);
 7. kutsekeskharidusasutuse kalakasvatuse eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0 kalakanduse ja vesiviljeluse õppekavale (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe);
 8. kuni kolm kutseharidusasutuse toiduainete töötlemise eriala lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,5 (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe).
 9. kutsekeskharidusasutuse lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnika erialade kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel järgmistele õppekavadele: tehnotroonika, tehnika ja tehnoloogia (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe või kooli soovituse);
 10. Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala või Luua Metsanduskooli lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel metsanduse õppekavale (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe või kooli soovituse);
 11. Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise tehnoloogia eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5 ja kuni kaks lõpetanut kooli soovituse alusel puidutöötlemise tehnoloogia õppekavale (kandidaat peab esitama lõputunnistuse ja hinnetelehe või kooli soovituse).

Taotledes vastuvõttu väljaspool konkurssi esitab üliõpilaskandidaat vajalikud tõendavad dokumendid (nt tõend olümpiaadil osalemise või sporditulemuste kohta) vastuvõtukomisjonile avalduste esitamise perioodil kas elektroonselt või paberkandjal. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist.

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma.

 

LISAPUNKTID

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga lõpetanutele arvestatakse konkursipunktides viis lisapunkti, kui nad kandideerivad järgmistele õppekavadele: geodeesia ja maakorraldus, maaehitus, tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika, vesiehitus ja veekaitse. Info medaliga lõpetamise kohta tuleb SAISi riiklikust registrist ja lisapunktide saamiseks ei pea kandidaat midagi lisaks tegema.

Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, v.a maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, veterinaarmeditsiin. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eesti Maaülikooli matemaatika täienduskursuse lõpetanud kandidaatidele üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika riigieksami nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused. Kandidaat ise ei pea lisapunkti saamiseks midagi tegema, lisapunktid pannakse konkursipunktide summale juurde pärast avalduste esitamise perioodi lõppu.

Eesti Maaülikooli spordiklubi ettepanekul arvestatakse üks lisapunkt kuni kahele silmapaistvate sportlike saavutustega kandidaadile. Lisapunkti taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge ja esitada vormikohane taotlus (vt punkt 1).