Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Õppekava  lõpetanutel on põhjalikud teadmised erinevate loodusvarade bioloogilisest taustast, nende majanduslikust kasutamisest ja kaitsest. Võib väita: eriala lõpetanu on majanduslike teadmistega bioloog. Eesmärgiks on koolitada spetsialiste, kes suudavad hinnata Eesti loodusressursse ja neid jätkusuutlikult majandada. Õpitakse tundma Maailma ja Euroopa keskkonnakaitse poliitikat ning osatakse orienteeruda regionaalsetes looduskasutuse planeeringutes. Eriala lõpetanutel on teadmised Eesti kodumaistest eluslooduse liigirühmadest ja samuti maavaradest. Tuntakse ökoloogiat ja loodushoidu. Osatakse loodusvarade majandamist korraldada, juhtida ning tuntakse loodusressursside inventeerimist

 

Praktilised oskused saadakse ning teoreetilisi teadmisi süvendatakse pärast esimest õppeaastat õppepraktikal  Järvselja õppe- ja katsemetskonnas ning sellele järgneva ettevõtte- ja teaduspraktika käigus keskkonnakaitsega seotud  riigiasutuses või eraettevõttes.

Paljud magistrandid õpivad ühe semestri välismaa ülikoolides, kus sooritatud õppeained on üldjuhul ülekantavad siinse õppekava täitmiseks.

Magistriõpingud lõpevad teaduspõhise magistritööga, mille juhendajaks on võimalik valida rahvusvahelise teaduskogemusega õppejõud või teadur.

Loodusvarade kasutamise ja kaitse magistrikraad tagab rahvusvahelise konkurentsivõimega loodusressursside majandamise spetsialisti staatuse, lõpetajad leiavad töökohti Keskkonnaametis, Riigimetsa Majandamise Keskuses, looduskaitsealadel ning valdades ja maakondades keskkonnakaitse spetsialistidena. Mitmed eriala lõpetanud on jätkanud doktoriõppes ja omandanud filosoofiadoktorikraadi.