Loomakasvatus

Loomakasvatuse eriala saab Eestis nii bakalaureuse- kui ka magistriõppes õppida ainult Eesti Maaülikoolis.

Magistriastmes õpitakse süvendatult loomade aretust, söötmist, pidamist ning loomakasvatushoonete ehituslikke aspekte lähtuvalt pidamistehnoloogiatest ja heaolust.

Õpitakse tundma talu ja põllumajandusettevõtte planeerimist, juhtimist, nõustamist ning loomakasvatussaaduste turustamist. Teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks tuleb läbida juhtimisalane praktika ettevõttes. Lisaks eeltoodule õpetatakse katsetöö metoodikat, statistilist andmetöötlust, eesti õigekeelsust ja teadustööde vormistamist, mis on eelduseks edukaks magistritöö koostamiseks ja kaitsmiseks.

 

Lõpetajad leiavad tööd loomakasvatusspetsialistina põllumajandus-ettevõtetes, erialaorganisatsioonides ja riigiametites või konsulendina nõuandeteenistuses.

Loomakasvatusspetsialisti põhitegevuseks on loomade tõuaretuse, söötmise, loomakasvatussaaduste tootmise, esmatöötlemise ja turustamise juhendamine ning korraldamine ja loomakasvatusalase nõuandeteenuse osutamine.  

Tema peamisteks tööülesanneteks loomakasvatusjuhina põllumajandus-ettevõttes on loomakasvatusalase tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu valik, juhendamine ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine, majandustegevuse üle arvestuse pidamine ja aruandlus, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine. Samuti teadusliku analüüsi metoodikate rakendamine loomakasvatusalaste probleemide püstitamisel ja lahenduste leidmisel. Töö loomakasvatusspetsialistina eeldab vastutus- ja otsustusvõimet ning iseseisvust, koostöö- ja õppimisvalmidust ning kohanemisvõimet, oskust suhelda ja oma teadmisi edasi anda. Oma töös tuleb lähtuda heast põllumajandustavast.

Loomakasvatusspetsialist on mõtteviisilt keskkonna hoidja, maaelu ja maakultuuri säilitaja ning edendaja.