Maastikukaitse ja -hooldus

2013. aastal põhjaliku uuenduskuuri läbinud õppekava lõpetanutel on  keskkonnaspetsialistina töötamiseks vajalikud erialased teadmised ja oskused. Neil on süsteemne ülevaade keskkonnakaitse teoreetilistest lähtealustest  ja uurimismeetoditest, arusaamine looduslike  protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele, maastikele ja inimeste elukeskkonnale, nad tunnevad keskkonnakaitse olulisemaid arengusuundi ja aktuaalseid probleeme Euroopas ja Eestis, nad oskavad  määratleda ja analüüsida keskkonnakaitse probleeme ning rakendada vajalikke keskkonnakorralduse meetmeid.

 

Õppeakava eesmärk on anda pädevus töötamiseks keskkonnakaitse spetsialistina keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise, maastiku-hoolduse ja loodushoiu valdkondades, ning alusteadmised ja -oskused õpingute jätkamiseks doktorantuuris.

Üliõpilased saavad süvendatud teadmised ja arusaamised looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele ja maastikele kui inimeste elukeskkonnale, sh keskkonnaseisundist ja selle seirest, maastiku- ja loodusressursside kasutusviisidest, maastiku- ja ruumilisest planeerimisest, keskkonnakorraldusest ja selle põhilistest meetmetest ning loodushoiust, nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil.

 

Lõpetanud võivad tööle asuda keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, RMK, keskkonnaagentuur), kohalikes omavalitsustes, keskkonnaorganisatsioonides, loodus-hariduskeskustes ning riiklikes ja eraettevõtetes.