Loodusvarade kasutamine ja kaitse

Loodusvarad on kogu inimkonna arengu ning majandustegevuse arendamise aluseks. Esmase tähtsusega on meile kõigile puhas õhk hingamiseks, joogikõlbulik vesi ning nii taimne kui loomne toiduvaru.

Loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuseõppekava lõpetanu on õppinud tundma kõikide peamiste Eestimaa loodusressursside (maa ja muld, sood ja turvas, mets ja puit, põhjavesi ja veekogud, maavarad, seened, taimed ja loomad) jätkusuutliku kasutamise ning kaitsmise aluseid ja tal on laialdased teadmised majandus- ja sotsiaalvallast.

Mida tudengid õpivad?

Tudengid õpivad looma seoseid erinevate elusa ja eluta looduse süsteemide vahel. Eesmärk on õppida leidma tasakaalu sotsiaalsete, majanduslike ning keskkonnategurite vahel, et ka meie lapsed ning lapselapsed saaksid võrdselt kasutada meie loodusressursse.

Lisaks loengutele saavad tudengid praktilisi oskusi suviste õppepraktikumide käigus spetsiaalses tudengite praktikabaasis Järvselja õppe- ja katsemetskonnas.

Lõpetajad on leidnud tööd

Lõpetanud võivad asuda tööle kohalikus omavalitsuses loodukasutuse ja keskkonnakaitse spetsialistidena,  kaitsealade, rahvusparkide, puhkealade ja keskkonnateenistuste spetsialistidena ning loodusressursse kasutavate ettevõtete spetsialistidena.

Loodusvarade kasutamise ja kaitse bakalaureuseõppekava läbinu saab õpinguid jätkata magistriastmes, kus omandatakse süvendatud teadmisi looduslike protsesside modelleerimisest, keskkonnamõjude hindamisest ja auditist ning orienteeruvad vastavas seadusandluses.  On võimalik jätkata õpinguid magistriastmes ka metsanduse, kalakasvatuse, jäätmekäitluse ja mitmetel teistel avadel.