Teaduse rahastamine Eestis
 

Institutsionaalne uurimistoetus
Personaalne uurimistoetus

Sihtfinantseerimine
Teadusteemade sihtfinantseerimise kord Eesti Maaülikoolis
Sihtfinantseeritava teadusteema eelarve blankett

Baasfinantseerimine
Teadus- ja arendustegevuse baasfinantseerimise kasutamise kord Eesti Maaülikoolis

Riiklikud programmid

         Tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programm TerVE
         Keskkonnakaitse ja -tehnoloogia T&A programm KESTA

Haridus- ja Teadusministeerium

         Teaduse tippkeskused
         Teaduskollektsioonid
         Riiklikud programmid
         Infrastruktuurikulud
 

Põllumajandusministeerium

          Riiklik programm Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2009-2014
          Sordiaretusprogramm aastatel 2009-2019 
          Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine ja säilitamine aastateks 2007-2013 

Siseministeerium

          Siseriiklikud toetused
          Euroopa Liidu toetused 
          

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

          Tehnoloogia arenduskeskuste programm

Eesti Teadusagentuur
         
          Mobilitas
          ERMOS

Euroopa Liidu struktuurifondid 

Sihtasutus Innove struktuuritoetuste lehekülg

Sihtasutus Archimedes

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
          Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusvõimaluste andmebaas

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Maaelu Edendamise Sihtasutus