Riskihindamisüksus

Kutse ekspertidele registreerumiseks

Maaeluministeeriumi tellimusel loodi 2015 a. sügisel Eesti Maaülikooli juurde riskihindamisüksus, mille ülesanne on  korraldada ja koordineerida riskihinnangute läbiviimist ning sõltumatute teaduslike ekspertarvamuste andmist toidu- ja söödaohutuse, loomatervise, loomade heaolu ning põllumajandusloomade aretuse valdkondadesse kuuluvates küsimustes.

Eesti Maaülikooli riskihindamisüksus (edaspidi RÜ) korraldab ja koordineerib riskihinnangute koostamist ning sõltumatute teaduslike ekspertarvamuste andmist kõigis valdkondades, millel on otsene või kaudne mõju toidu ja sööda ohutusele. Maaeluministeeriumile ja tema allasutustele parima võimaliku teadusnõu andmiseks kaasatakse erinevate teadusasutuste eksperte.

Kutse eesmärgiks on riskihinnanguid ja ekspertarvamusi andvate ekspertide andmebaasi loomine, riskihindamise ekspertide koolitusvajaduse väljaselgitamine ning neile koolitusvõimaluste pakkumine.

Ekspertarvamuste ja riskihinnangute valdkonnad on järgmised

 1. Loomatervis ja loomade heaolu
 • loomahaiguste riskiprofiilid ja riskihinnangud;
 • söödad ja söötmine;
 • põllumajandusloomadega tehtavad loomkatsed;
 • põllumajandusloomade pidamine, tapmine ja transport.

 

 1. Toiduohutus
 • toidu keemiline ohutus (sh lisa- ja saasteainete saadavuse hinnangud);
 • toidu bioloogiline ohutus (sh toidu mikrobioloogia, parasitoloogia ja -patogeenid);
 • toidu tehnoloogia ja protsessid;
 • toitumine, eritoidud, uuendtoidud, allergeenid;
 • toiduga kokku puutuvad materjalid ja esemed.

 

 1. Põllumajandusloomade aretus
 • tõugude aretusprogrammid;
 • geneetilised ressursid.

 

Nõuded ekspertidele:

 1. vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon asjakohases teadusvaldkonnas;
 2. vähemalt 5-aastane töökogemus oma erialal (k.a doktorantuur);
 3. tõestatud ekspertteadmised oma valdkonnas või valdkondades.


Valikukriteeriumid

Nõuetele vastavaid avaldusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

 1. erialane töökogemus mitut teadusvaldkonda ühendavas töökeskkonnas, soovitavalt rahvusvahelises kontekstis;
 2. teaduspublikatsioonid ja muud avaldatud tööd ekspertiisivaldkonnas;
 3. teadushinnangute ja/või teadusnõu andmise kogemus nõutud pädevusvaldkonnas;
 4. teadustööde ja publikatsioonide eelretsenseerimise kogemus, soovitavalt RÜle huvi pakkuvates valdkondades;
 5. erialane täiendkoolitus;
 6. kasuks tulevad teadmised riskihindamisest.


Avalduste esitamise ja käsitlemise kord

Huvitatud ekspertidel palume saata täidetud registreerimisleht ja elulookirjeldus elektrooniliselt e-posti aadressile riskihindamisuksus@emu.ee. Elulookirjeldus peab sisaldama eksperdi teaduspublikatsioonide loetelu ja muu erialase kogemuse kirjeldust. Registreerimislehel palutakse näidata ära ka riskihindamise alaste koolituste läbimine ja/või soov osaleda neil koolitustel. Peale oma põhivaldkonna on soovitav ära märkida ka muud pädevusalad, mida võidakse arvestada interdistsiplinaarsete ekspertarvamuste ja riskihinnangute koostamisel.

Kõiki sooviavaldusi ja neis sisalduvad andmeid käsitletakse konfidentsiaalsena. RÜ poolt valitud ekspertide andmed (eriala, ekspertiisivaldkond, kontaktandmed) registreeritakse ekspertide andmebaasis. Ekspertidele saadetakse eksperdi sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse deklaratsioon. Selle allkirjastanud eksperdid on nõustunud riskihinnanguid ja ekspertarvamusi koostama.

Avalduste esitamise tähtaeg on 15.11.2017.

Lisaküsimused palun saata e-posti aadressile riskihindamisuksus@emu.ee