Metsandus

Parkide renoveerimine
Karjala ehk maarjakase kasvatamine
Puidu koguse määramine
Vääriselupaikade inventeerimine ja kaardistamine
Eesti metsakasvukohatüüpide määramine
Kasvutrendide analüüs aastarõngaste meetodil
Looduse õppe- ja sportimisradade kavandamine
Puiduliikide ja nende omaduste määramine
Kiirekasvulised lehtpuud taastuvenergia ressursina
Normaalkõrguste määramine GPS-meetodil
Mullateadus-metsakasvatus
 

PARKIDE RENOVEERIMINE

Kasutusvaldkond: pargindus


Parkide renoveerimiseks või rekonstrueerimiseks on vajalik nende eelnev inventeerimine, mille analüüsi järel on võimalik pargiala funktsionaalne jaotamine ja hindamine ökoloogilistel ja esteetilistel kaalutlustel.

Aitame pargipuistute renoveerimiseks:

· määrata pargis kasvavate eksemplaride liik ning nende ajalooline ja loodusväärtus, nende tervislik seisund ja positsioon pargipuistus;
· märkida pargis vaatesuunad, tähelepanuväärsed puud ja likvideerimist vajavad puud;
· teha looduslikust uuendusest tulevikupuude valik;
· planeerida täiendusistutused asukohtade ja liikide järgi;
· kavandada teed ja pargirajatised.


Eino Laas
lektor
Tel 731 3114
Faks 7313 156
E-post: eino.laas@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 TARTUKARJALA EHK MAARJAKASE KASVATAMINEKasutusvaldkond: alternatiivne maakasutus, metsamajandus


Põllumajandusliku tootmise vähendamine on suurendanud selliste põllumajanduskõlvikute osakaalu, mis on jäänud välja intensiivsest majandustegevusest ning mis võsastuvad ajapikku väheväärtusliku lehtpuuvõsaga. Võsastunud ning madalaboniteediliste põllumajandusmaade kiireks majandustegevusse tagasilülitamiseks ning nende rentaabluse tõstmiseks on kõige otstarbekam kasvatada endistel põllu- ja karjamaadel lühikese raieringiga, suhteliselt kiirekasvulist ning väga väärtusliku puiduga karajala ehk maarjakaske.

Maarjakase salmiline ja kirimustriline puit kuulub kümne maailma kalleima väärispuidu hulka ning suurema osa maailmaturule tulevast vähesest maarjakasepuidust kasutavad ära peamiselt luksusautode ja -mööbli tootjad. Kui enamik väärispuitusid saadakse troopiliste vihmametsade raiumisel, siis maarjakase kasvatamine on keskkonnasäästlik tegevus, sest maarjakase väärtuslik kvaliteetpuit pärineb peamiselt metsamaale või endistele põllumajanduskõlvikutele rajatud kultuurpuistutest.

Maarjakase kasvatamine, istutusmaterjali tootmine-turustamine ning nõustamistegevus:

* elavdaks regionaalset maaettevõtlust ja leevendaks tööhõiveprobleeme maapiirkondades, pakkudes tööd paljudele istutusmaterjali tootjatele ning puidukäsitöölistele;
* peamiselt välisturule (Soome, Rootsi, Saksamaa) minev kõrgekvaliteediline puit suurendab riigi ekspordi mahtu.Ivar Sibul
dotsent
Tel 731 3113
508 4929
Faks 731 3156
E-post: ivar.sibul@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 TARTU

 

PUIDU KOGUSE MÄÄRAMINEKasutusvaldkond: metsamajanduslike tööde kvaliteedi hindamine, ostu-müügitehingud


Erapooletu eksperthinnang on vajalik osapoolte vaheliste vaidluste lahendamiseks.


Määrame:

· raiutud puidu koguse;
· kasvava metsa tagavara;
· puistu raiejärgse seisundi;
· metsamaterjalide mahu;
· metsamaterjalide kvaliteedi.Ahto Kangur
vanemteadur
Tel 731 3152
Faks 731 3156
E-post: ahto.kangur@emu.ee

Allan Sims
vanemteadur
Tel 731 3151
E-post: allan.sims@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 TARTU


 

VÄÄRISELUPAIKADE INVENTEERIMINE JA KAARDISTAMINE


Kasutusvaldkond: metsaomanikele


Aitame inventeerida ja kaardistada väärielupaiku ja hinnata metsa loodusväärtusi.


Väärielupaik on majandamisel erilist tähelepanu vajav metsa osa, kus ohustatud või haruldaste liikide esinemistõenäosus on suur. Et oluline elupaik säilitada, tuleb sellistel aladel rakendada tavapärasest erinevaid metsamajanduslikke töid või majandamisest loobuda.


Henn Korjus
dotsent
Tel 731 3144
Faks 731 3156
E-post: henn.korjus@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu
 

EESTI METSAKASVUKOHATÜÜPIDE MÄÄRAMINE


Kasutusvaldkond: majanduskavade koostamine ja metsa loodusväärtuste hindamine


Metsakasvukohatüüp on oluline näitaja metsa majandamisel. Metsakasvukohatüüp annab olulist informatsiooni taimkatte, mulla mineraaltoitainete ja veerežiimi kohta. Metsakasvukohatüübi teadmine aitab langetada metsakasvatuslikke otsuseid.


Kalev Jõgiste
professor
Tel 731 3112
Faks 731 3156
E-post: kalev.jogiste@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu 

KASVUTRENDIDE ANALÜÜS AASTARÕNGASTE MEETODIL


Kasutusvaldkonnad:

* kasvuprognooside koostamine
* produktiivsuse hindamine
* metsa loodusväärtuste hindamine

Okaspuude ja mitmete lehtpuude juurdekasvu on võimalik uurida aastarõngaste alusel.


Aastarõngaste laiuse mõõtmine võimaldab määrata aastase juurdekasvu ühel puul ja arvutada puistu juurdekasvu. Puistu juurdekasvu alusel planeeritakse harvendus- ja uuendusraied.Kalev Jõgiste
professor
Tel 731 3112
Faks 731 3156
E-post: kalev.jogiste@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu 

LOODUSE ÕPPE- JA SPORTIMISRADADE KAVANDAMINE


Kasutusvaldkond: metsade mitmekülgne kasutamine


Nii riigi- kui erametsi saab kasutada mitmekülgseks puhkuseks, kus loodusväärtuste paremaks tutvustamiseks ja vaatlemiseks tuleks rajada looduse õppe ja/või sportimisradu. Radade õige kavandamine säästab loodust (metsa) ka inimkahjustuste eest.


Aitame:

* valida radu pikkuse ja raskuskategooria järgi
* valida ja tähistada vaatepunktid ning koostada nende kirjeldused
* raja valmistamisel ja märgistamisel


Eino Laas
lektor
Tel 731 3114
Faks 731 3156
E-post: eino.laas@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu


 

PUIDULIIKIDE JA NENDE OMADUSTE MÄÄRAMINE


Kasutusvaldkond: erinevate puuliikide puidu varujatele, töötlejatele, transportijatele


Anname konsultatsiooni ja teeme laboratoorseid uuringuid:

- erinevate puuliikide puidu määramine nii ümar- kui saematerjalil,

- puidu omaduste (tihedus, niiskuse sisaldus, surve- ja paindetugevus) määramine.


Regino Kask
lektor
Tel 731 3106
Faks 731 3156
E-post: regino.kask@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu 

KIIREKASVULISED LEHTPUUD TAASTUVENERGIA RESSURSINA

Kasutusvaldkonnad: alternatiivne maakasutus ja metsamajandus


Energiametsa kasvatamise tehnoloogia või konsultatsioon

* metsakasvatajatele
* erametsa omanikele

Lepad, kased ja haavad on kiirekasvulised ja produktiivsed puuliigid.

* Kultiveerimine on enamasti lihtne ja odav.
* Võimaldab kasutusele võtta mahajäetud põllumaid.
* Leppade kasvatamisega kaasneb mulla lämmastikusisalduse suurenemine.Hardi Tullus
professor
Tel 731 3157
Faks 731 3156
E-post: hardi.tullus@emu.ee


Veiko Uri
dotsent
Tel 731 3111
Faks 731 3156
E-post: veiko.uri@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 Tartu


 

NORMAALKÕRGUSTE MÄÄRAMINE GPS-MEETODIL


Kasutusvaldkond: geodeesia, kartograafia


Eesti territooriumi kohta on arvutatud uus geoid. Gravimeetrilise geoidi pinna täpsustamise tulemusena on saadud nn sobitatud geoid, mis on võimalikult täpselt ühitatud Balti kõrguste süsteemiga.


KASUTADES GEOIDI MUDELIT, SAAB GPS-MEETODI RAKENDAMISEL:

- määrata geodeetilise võrgu punktide koordinaate;
- arvutada punktide kõrgusi erinevates süsteemides 1 cm täpsusega;
- asendada kallis, töömahukas ja aeganõudev geomeetriline nivelleerimine GPS-mõõtmistega.

GPS-meetod võimaldab lühikese ajaga saada geodeetilistele punktidele väga täpseid ruumilisi koordinaate, sõltumata maastiku iseloomust, ilmastikust jm teguritest. GPS-mõõtmiste tulemusel saadakse ka punktide geodeetilised koordinaadid (põhjalaius, idapikkus, kõrgus) valitud matemaatilise referentspinna (ellipsoidi WGS-84) suhtes. Teades geoidi pinna asendit ellipsoidi suhtes, saab GPS-mõõtmistega määratud geodeetilised kõrgused arvutada ümber normaalkõrgusteks.Harli Jürgenson
dotsent
Tel 731 3124
Faks 731 3154
E-post: harli.jyrgenson@emu.ee

Tarmo Kall
lektor
Tel 731 3126
Faks 731 3154
E-post: tarmo.kall@emu.ee

Metsandus- ja maaehitusinstituut
Kreutzwaldi 5
51014 TARTU

 

MULLATEADUS-METSAKASVATUS


Kasutusvaldkond: maaomanikud; metsaomanikud


Nõuanded mullale sobiva puuliigi valikuks metsa rajamisel ja uuendamisel

Anname konsultatsiooni eramaa ja -metsa omanikele mullale sobiva puuliigi valikuks mahajäetud põllumaade metsastamisel, aga ka lageraie-järgsel metsa uuendamisel suuremõõtkavalise mullastikukaardi, teiste olemasolevate materjalide ja kohapealsete uuringute alusel.


Enn Leedu
Dotsent
Tel 731 3538
Faks 731 3539
E-post: enn.leedu@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mullateaduse ja agrokeemia osakond
Viljandi mnt., Eerika
50 412 Tartu