Mullateadus

Mulla ja taimse materjali laboratoorne analüüs ja nõuanded tulemuste tõlgendamiseks

Nõuanded huumusmulla koorimise, säilitamise ja kasutuse ptojekteerimisel

Mullateadus-metsakasvatus

 

 

 

 

Mulla ja taimse materjali laboratoorne analüüs ja nõuanded tulemuste tõlgendamiseks

 

 

 

Kasutusvaldkond:         taimekasvatus, aiandus, metsandus, haljastus, teadusuuringud

 

 

 

Pakume teenust ja oskusteavet järgmistes valdkondades:

·                    mulla, turba ja kompostide keemiline analüüs,

·                    mulla füüsikaliste parameetrite laboratoorne analüüs,

·                    taimse materjali keemiline analüüs,

·                    nõuanded analüüsitulemuste rakendamiseks.

 

 

 

Analüüse tehakse nii teadusuuringute läbiviimiseks kui praktiliste majandamissoovituste andmiseks.

Mulla keemiliste ja füüsikaliste parameetrite analüüsi tulemuste põhjal pakutakse nõuannet näiteks

-                     väetusplaanide koostamiseks,

-                     muldade kasutussobivuse hinnanguteks ja

-                     maakasutuse planeerimiseks.

 

 

 

 

 

 

Tõnu Tõnutare

vanemlaborant

Tel: 731 3540

Faks: 731 3539

E-post: tonu.tonutare@emu.ee

 

 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Mullateaduse ja agrokeemia osakond

Viljandi mnt, Eerika

50412 Tartu

 

 

 

 

Nõuanded huumusmulla koorimise, säilitamise ja kasutuse projekteerimisel

 

 

 

Kasutusvaldkond:         linnade ja maakondade haljastus- ja rekultiveerimisprojektide koostamine

 

 

 

Abi ehitiste, teetrasside, karjääride ja kõikvõimalike kaevetööde ette jäävatelt aladelt võimaliku kooritava huumusmulla kihi tüseduse ja mahtude leidmisel mullastikukaardi ja teiste olemasolevate materjalide ning kohapealsete uuringute alusel.

 

 

 

Huumusmulla säilitamiseks sobivate kohtade valik ja hoiustamisvariantide leidmine. Huumusmulla kasutuse planeerimine sõltuvalt rekultiveeritava ala kasutusotstarbest (põlluks, pargiks, rohumaaks, spordiväljakuks, haljasalaks jne).

 

 

 

Sõltuvalt kooritava huumusmulla edasise kasutuse otstarbest ja kaevetööde ette jääva ala mullastikust ning geoloogilisest ehitusest määratakse ning kaardistatakse sobiv kooritava huumusmulla kihi tüsedus. Vastavalt kooritud huumusmulla säilitamise kestusele valitakse selle hoiustamise viis, mis võimaldaks minimeerida selle kvaliteedi langust. Rekultiveeritava ala pinnase koostise, kaevandamise (täitmise) sügavuse ja edasise kasutusotstarbe järgi määratakse tasandatud alale huumusmullaga katmisele eelnev vajumise aeg ning tasandamise kordade arv ja vajalik huumusmulla kihi tüsedus.

 

 

 

 

 

 

Enn Leedu

dotsent

Tel: 731 3538

Faks: 731 3539

E-post: enn.leedu@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mullateaduse ja agrokeemia osakond

Viljandi mnt, Eerika
50412 Tartu

 


MULLATEADUS-METSAKASVATUS


Kasutusvaldkond: maaomanikud; metsaomanikud


Nõuanded mullale sobiva puuliigi valikuks metsa rajamisel ja uuendamisel

Anname konsultatsiooni eramaa ja -metsa omanikele mullale sobiva puuliigi valikuks mahajäetud põllumaade metsastamisel, aga ka lageraie-järgsel metsa uuendamisel suuremõõtkavalise mullastikukaardi, teiste olemasolevate materjalide ja kohapealsete uuringute alusel.


Enn Leedu
Dotsent
Tel 731 3538
Faks 731 3539
E-post: enn.leedu@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mullateaduse ja agrokeemia osakond
Viljandi mnt., Eerika
50 412 Tartu