Põllumajandustehnika ja -energeetika


Töötaja energeetilise koormatuse määramine
Lüpsiseadmete testimine ehk kontrollimine
Abi piimatootjale
Loomasõbralike ja keskkonnahoidlike veisefarmide plaanimine
Töökoha õhu gaasikoostise määramine
Tuuleenergeetika
Loomapidamishoonete sisekliima
Elektriseadmete kasutus
Masinaehituslik modelleerimine
Materjalitehnika
Biokütused
Sisepõlemismootori katsetamine
Masinapargi käitusalane nõustamine
Intellektuaalomandi õiguskaitse

 

 

 

TÖÖTAJA ENERGEETILISE KOORMATUSE MÄÄRAMINE

Kasutusvaldkond: põllumajandus- või tööstusettevõtted, nende töökeskkonnad: tootmisliinid, töökohad


Energeetilist koormatust töökeskkonnaga (selle kaudu ka töö raskusastet) määratakse töötaja pulsisageduse järgi, mida mõõdetakse pidevalt töö tegemise vältel, kasutades aparaadikomplekti “Polar Tester”.
Töötaja energeetilise koormatuse väljaselgitamine võimaldab:

• määrata töö raskusastet;
• võrrelda inimest koormavaid masinaid ja nende süsteeme;
• välja selgitada töövõtteid ja -asendeid, mis nõuavad töötajalt eriti suurt energiakulu;
• luua kahjutu töökeskkonnaga töökohti.

Aparaadikomplekt “Polar Tester” võimaldab töötaja südame piirkonda paigutatud saatja (anduri) kaudu salvestada käe peale kinnitatud vastuvõtjasse (testrisse) pulsisageduse kohta infot 5-, 15- või 60-sekundilise intervalliga. Vastavalt sellele on testril 2-, 5-, 8- või 32-tunnine mälumaht. Andmete töötlemise arvutiprogrammi kasutades saab kiiresti määrata töötaja energiakulu, hapniku tarbimist ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt heaks kiidetud liigituse järgi määratud töö raskusastet.


Boris Reppo
emeriitprofessor
Tel 731 3303
E-post: boris.reppo@emu.ee

Oliver Sada
lektor
E-post: oliver.sada@emu.ee

Jüri Kuzmin
magistrant

Tehnikainstituut
Farmitehnika ja ergonoomika osakond

Tel 731 3309
E-post: pteh@eau.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 


LÜPSISEADMETE TESTIMINE ehk KONTROLLIMINE


Kasutusvaldkond: põllumajandus, loomakasvatus, piimatootmine


Tänapäevaste mõõtevahenditega (pulsaatortestrid MK IV ja Pulsotest ning Rotameeter AF 300) määratakse lüpsiseadmete tehniline seisukord.
Testimisel tabelite ja diagrammidena saadud andmed iseloomustavad:

• vaakumpumba jõudlust,
• vaakumikadusid piima- ja vaakumliinis,
• vaakumrežiimi stabiilsust,
• pulsaatori töö korrektsust.

Saadud andmed võimaldavad:

- otsustada, kas kvaliteetse toodangu saamine on võimalik seadmete korrastamisel või vajab seade/tema osa uuendamist;
- avastada piima kvaliteedi ja lehma udara tervise halvenemise põhjusi.


Täieliku testi tegemiseks kulub ca 2 tundi, lüpsimasinaid on võimalik kontrollida lüpsi ajal, lüpsi katkestamata.


Matis Luik
laborijuhataja
Tel 731 3311
E-post: matis.luik@emu.ee

Arvo Leola
professor
Tel 731´3312
E-post: arvo.leola@emu.ee

Tehnikainstituut
Farmitehnika ja ergonoomika osakond

Tel 731 3309
E-post: pteh@eau.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 ABI PIIMATOOTJALE


Kasutusvaldkond: Eestimaa piimatootjatele (ennekõike suuremad piimatootmisüksused, kes plaanivad uue farmi ehitust või olemasoleva rekonstrueerimist)


Piimatootmisüksuste juhtide ja töötajate teavitamine piima tootmise süsteemidest:
• tehnoloogiad ja seadmed,
• lüps,
• söötmine,
• sõnnikukoristus,
• pidamisviis,
• hooned

ning nende efektiivseks rakendamiseks vajalikest eeltingimustest.

Õppused õppepäevadel maakondades,
konsultatsioonid EMÜ laborites,
väljasõidud kohapeale.

Suurtel tootjatel on suuremahulised investeeringud. Antud töö tulemusena asetatakse plaanitavad muudatused loogilisse järjekorda ja seega peaksid vähenema investeeringud tulevasse süsteemi.Matis Luik
laborijuhataja
Tel 731 3311
E-post: matis.luik@emu.ee

Arvo Leola
professor
Tel 731 3312
E-post: arvo.leola@emu.ee

Tehnikainstituut
Farmitehnika ja ergonoomika osakond

Tel 731 3309
E-post: pteh@eau.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu


 


LOOMASÕBRALIKE JA KESKKONNAHOIDLIKE VEISEFARMIDE PLAANIMINE


Kasutusvaldkond: põllumajandus, loomakasvatus, piimatootmine


Eesti- ja välismaiseid tavasid, kogemusi ning norme arvestades abistatakse piimatootjaid olemasolevate farmide ajakohastamisel ja uute ehitamisel.


Asjatundjad aitavad:

• koostada karja struktuuri,
• valida pidamisviisi,
• koostada talitustööde (lüps, söötmine, sõnnikukoristus, jootmine jm) tehnoloogiaskeeme,
• valida talitustöödeks masinad/seadmed/sisustuse,
• koostada lauda plaani koos seadmete paigutusega.

Koostatud farmi tehnoloogiline projekt on aluseks ehituslikule projektile ning võimaldab põhjendada äriplaane.Matis Luik
laborijuhataja
Tel 731 3311
E-post: matis.luik@emu.ee

Arvo Leola
professor
Tel 731 3312
E-post: arvo.leola@emu.ee

Vambola Veinla
emeriitprofessor
Tel 731 3310
E-post: pteh@emu.ee

Tehnikainstituut
Farmitehnika ja ergonoomika osakond

 

Tel 731 3309
E-post: pteh@eau.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 


TÖÖKOHA ÕHU GAASIKOOSTISE MÄÄRAMINE


Kasutusvaldkond: põllumajandussaaduste tootmis- ja töötlemisettevõtetele, tööstusettevõtetele: katlamajadele, hoidlatele, ladudele jne


Loomade elukoha ja inimese töökoha õhu gaasikoostist (hapniku O2, süsinikdioksiidi CO2, ammoniaagi NH3 jne kogust ja kontsentratsiooni) ning niiskust ja temperatuuri määratakse ajakohaste mõõturitega.


Gaasianalüsaatori kasutamine võimaldab
• määrata operatiivselt inimese töökoha mikrokliima parameetrid ning nende muutused;
• luua kahjutu töökeskkonna.

Mõõtmissüsteem koosneb andmete salvestajast, mille juurde kuuluvad mõõtmisandurid õhu gaasikomponentide, niiskuse ja temperatuuri määramiseks ning arvuti tarkvara AMR Win Control. Aparatuur võimaldab mõõta pidevalt või ükskõik millise vahemikuga korraga kuni üheksat mikrokliima parameetrit.
Andmeid võib lugeda mõõtmise ajal või salvestada mällu ning välja trükkida nii tabelitena kui ka diagrammidena koos korrektsiooniväärtustega.Boris Reppo
emeriitprofessor
Tel 731 3303
E-post: boris.reppo@emu.ee

Oliver Sada
lektor
E-post: oliver.sada@emu.ee

Viljo Viljasoo
dotsent
Tel 731 3313
E-post: viljo.viljasoo@emu.ee

Tehnikainstituut
Farmitehnika ja ergonoomika osakond

Tel 731 3309
E-post: pteh@eau.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu
 

TUULEENERGEETIKA


Kasutusvaldkond: väikese võimsusega tuuleenergeetikast huvitatud ettevõtetele, eraisikutele ja arendajatele


Väikese võimsusega tuuleenergeetika (kuni 100 kW) alased konsultatsioonid:
- tuuleandmete töötlemine;
- tuulegeneraatori võimalike võimsuste ja energiakoguste leidmine;
- tuulegeneraatori, akumulatsiooni- ja abiseadmete valik;
- tuulejõuseadme asukoha valik.


Andres Annuk
dotsent
Tel 731 3322
       5568 2624
E-post: andres.annuk@emu.ee

Jaan Lepa
emeriitprofessor
Tel 731 3323
E-post: jlepa@emu.ee

Tehnikainstituut
Energeetika osakond
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu
 

LOOMAPIDAMISHOONETE SISEKLIIMA


Kasutusvaldkond: loomapidamishoonete küte ja ventilatsioon projekteerijatele, teadlastele, talupidajatele, üliõpilastele


Maaülikoolis on loodud loomapidamisruumi sisekliima parameetrite analüüsi ja arvutuse programm (programmeerimiskeskkonnas Delphi, kasutatav Windows’i graafilises keskkonnas). Programm arvutab ruumi vajaliku õhuvahetuse ja küttevõimsuse sõltuvalt välistemperatuurist, aastase kütteenergia kulu, välistemperatuurid, mille korral on õhuvahetus maksimaalne ja mille juures algab ning lõpeb kütmine. Leitakse ka maksimaalne õhuvahetus mitteköetavas ruumis mitmesuguse välistemperatuuri korral. Andmeid saab ka soojus- ja niiskusbilansi üksikkomponentide kohta mitmesuguse välis- ja sisetemperatuuri korral. Programmi saab kasutada sisetemperatuuri +5…+30C korral paljude loomaliikide ja kodulindude jaoks.

Meie loodud arvutiprogramm võimaldab:

- arvutada loomapidamishoone küttevõimsuse ja õhuvahetuse siseõhu gaasikoostise, niiskuse või liigsoojuse järgi,
- teha sisekliimaparameetrite ja hoone piirete soojuspidavuse igakülgset analüüsi erinevate loomade hulga ja piirete ehituse korral,
- leida loomapidamishoone soojusbilansi kõik komponendid,
- arvutada mitteköetava ruumi õhutemperatuuri ja -niiskust erineva välistemperatuuri juures,
- saada õhuvahetuse ja küttevõimsuse lähteandmed kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimiseks.Matti Liiske
emeriitprofessor
Tel 731 3324
       5344 3506
E-post: matti.liiske@emu.ee

Vahur Põder
lektor
Tel 731 3324
       5560 3105
E-post: vahur.poder@emu.ee

Tehnikainstituut
Energeetika osakond
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu
 

ELEKTRISEADMETE KASUTUS


Kasutusvaldkond: elektriseadmeid kasutavatele ettevõtetele, suurtaludele, üksikisikutele


Konsultatsioon

Teadusuuringutel põhinev elektriseadmete kasutamise analüüs aitab:

- tagada minimaalsete kulutuste juures seadmete maksimaalse efektiivsuse,
- lahendada kaitselülitite ja elektrimasinate valikuprobleeme,
- testida kaitselüliteid, rikkevooluseadmeid,
- määrata rikkeid,
- tagada seadmete ohutuse.


Tõnis Peets
dotsent
Tel 731 3324
      731 3321
Faks 731 3334
E-post: tonis.peets@emu.ee

Tehnikainstituut
Energeetika osakond
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 

 

MASINAEHITUSLIK MODELLEERIMINE

 

Kasutusvaldkond: tootearendus, masinaehitus

 

Konsultatsioon:

• insenertehnilised arvutused,
• masinate ja metallkonstruktsioonide projekteerimine,
• 3D modelleerimine ja pöördprojekteerimine.


 

Peeter Nõmm
lektor
Tel 731 3361
E-post: peeter.nomm@emu.ee

Marten Madissoo
doktorant
Tel 731 3361
E-post: marten.madissoo@emu.ee

Tehnikainstituut
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tel 731 3361
E-post: dmmd@emu.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 

 

MATERJALITEHNIKA


Kasutusvaldkond: masinaehitustehnoloogia


Konsultatsioon:

• lõikeriista valik,
• materjalide termiline töötlemine.

 

Toomas Laatsit
lektor
Tel 731 3330
E-post: toomas.laatsit@emu.ee

Tehnikainstituut
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tel 731 3361
E-post: dmmd@emu.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu


 

BIOKÜTUSED
 

Kasutusvaldkond: maamajandus, bioenergeetika
 

Konsultatsioonid:

• biomassi koristusjärgne töötlemine ja ettevalmistus,
• tahke biokütuse tootmistehnoloogia,
• vedelkütuste (rapsiõli, biodiislikütus, bioetanool) tootmistehnoloogiad,
• biogaasijaama tasuvusarvutused.

 

Andres Menind
doktorant
Tel 731 3322
E-post: andres.menind@emu.ee

Arne Küüt
doktorant
Tel 522 9181
E-post: arne.kyyt@emu.ee

Marti Tutt
kütusespetsialist
Tel 731 3361
E-post: marti.tutt@emu.ee

Jüri Olt
professor
Tel 731 3358
E-post: jyri.olt@emu.ee

Tehnikainstituut
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tel 731 3361
E-post: dmmd@emu.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 


SISEPÕLEMISMOOTORI KATSETAMINE


Kasutusvaldkond: sisepõlemismootori diagnostika


Konsultatsioon:

• sisepõlemismootorite katsetamine,
• sisepõlemismootorite häälestamine,
• sisepõlemismootorite andurtehnika diagnostika,
• diiseltoiteaparatuuri diagnostika.

 

Risto Ilves
spetsialist, doktorant
Tel 731 3361
E-post: risto.ilves@emu.ee

Tehnikainstituut
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tel 731 3361
E-post: dmmd@emu.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 

 

MASINAPARGI KÄITUSALANE NÕUSTAMINE


Kasutusvaldkond: maamajandus, masinkasutus


Konsultatsioon:

• masinapargi korrashoiukulude seire ja optimeerimine,
• optimaalse masinapargi kujundamine sõltuvalt ettevõtte suurusest, tootmisnäitajatest, traktorite kasutus- ja korrashoiukuludest jms,
• traktorite diagnostika, remondi ja tehnohoolduse teostamise nõustamine ja korraldamine põllumajandusettevõtetes.

 

Ülo Traat
lektor
Tel 731 361
E-post: ylo.traat@emu.ee

Jüri Olt
professor
Tel 731 3358
E-post: jyri.olt@emu.ee

Tehnikainstituut
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tel 731 3361
E-post: dmmd@emu.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu

 


INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSKAITSE
 

Kasutusvaldkond: tehnoloogia- ja tootearendus

Konsultatsioon:

• patendiuuringu (tehnika taseme kindlaksmääramiseks, toote patendivõime selgitamiseks jne) läbiviimisel,
• patenditaotluste, kasuliku mudeli taotluste, kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste vormistamisel,
• tööstusomandi kommertsialiseerimisel.

 

Jüri Olt
professor
Tel 731 3358
E-post: jyri.olt@emu.ee

Tehnikainstituut
Põllundus- ja tootmistehnika osakond
Tel 731 3361
E-post: dmmd@emu.ee
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu