Hanked

Uurimistööde sisu kirjeldus kalapüügi innovatsioonimeetme projekti Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine

Töö sisu on kalapüügi innovatsioonimeetme projekti „Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine“ raames hinnata 2019. aasta püügihooajal augustist kuni septembri lõpuni Peipsi järves katsetades koostöös kalandusettevõtjatega erinevate selektiivsusraamide ja selektiivsustorude mõju erinevate kalaliikide saagikusele, seda kahe eri lahendusega mõrraga: ühekerelise kapronist ankurdatava kolmepujuselise raammõrraga ja kahekerelise polüetüleenist (PE 1,2 mm) ankurdatava kolmepujuselise raammõrraga. Teostada saakide analüüsi, võrrelda saake (pikkus-kaal ja liigiline koosseis) seni kasutusel olevate mõrdade saakidega. Püügiandmed esitada algandme tabelitena (Excel) ja tulemused kokkuvõtvate tabelite, joonistena ja lühikokkuvõttena. Tööde üleandmise tähtaeg on 31. oktoober 2019.

Täiendava info saamiseks pöörduda Ain Järvalti poole, ain.jarvalt@emu.ee hiljemalt reedel, 02.08.2019, kell 15:00.

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut sõlmib töövõtulepingud magistrikava  toetava õppetöö (loengud, praktilised õppused) läbiviimiseks

Eesti Maaülikool sõlmib 2 töövõtulepingut põllumajandus- ja keskkonnainstituudi magistrikava  toetava õppetöö (loengud, praktilised õppused) läbiviimiseks ajavahemikul september 2019 - detsember 2019 järgmistes valdkondades:

 1. Valgla hüdroloogilise ja hüdrokeemilise režiimi (eriti hüpoksia) mõju lämmastikurežiimi kujunemisele parasvöötme suurjärvedes ning sellest tulenevad järvede majandamise ja tervendamise aspektid, eelistatavalt Ameerika suurte järvede ja lahtede näitel. Sidusgruppide ja harrastusteadlaste kaasamise kogemused. Üks kuni 12-päevane külalisõppejõuna Eestis viibimine sisaldab vähemalt ühe teoreetilise loengu ja praktilised õppused välikatsete ja laboratoorsete analüüside näol.

 

 1. Bioloogiliselt akumuleeruvate toksiliste ühendite uurimine molekulaarbioloogiliste meetodite abil. Märgalade ökosüsteemiteenused toiteainete ringluse ja kasvuhoonegaaside tootmise aspektist. Märgalade kui näidisökosüsteemide kasutamine õppevahendina teadus- ja hariduskommunikatsioonis. Kriitilise mõtlemise ja andmete tõlgendamise oskuste arendamine strateegilise grupitöö meetodil (jigsaw approach). Üks kuni 12-päevane külalisõppejõuna Eestis viibimine sisaldab vähemalt ühe teoreetilise loengu ja praktilised õppused.

 

Õppetöö läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon: PhD või sellele vastav kraad, varasem teadus- ja õppetöö kogemus tellitaval teemal, kraaditööde juhendamise kogemus.

Hinnapakkumus koos CV ja  detailse tegevuste kirjeldusega esitada kirjalikult prof Tiina Nõgesele aadressil tiina.noges@emu.ee hiljemalt 20.07.2019 kell 15:00. Pakkumuse hind peab sisaldama töötasu koos tööandja kuluga, mis on 33,8%. Reisi- ning majutuskulud tasub Eesti Maaülikool. Infot hanke kohta saab eelnimetatud kontaktaadressilt.

Eduka pakkumuse valiku alus: tegevuste kirjelduse vastavus ülesandele (70%) ning madalaim pakkumuse maksumus (30%).

Tegevust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus.


 

Estonian University of Life Sciences concludes two engagement contracts for teaching (lectures, practical exercises) supporting the master's program of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences in the period from September 2019 to December 2019 in the following areas:

1. The effect of the hydrological and hydrochemical regime (especially hypoxia) of the catchment area on the formation of nitrogen regime in the large lakes of the temperate zone and the consequent management and restoration aspects of the lakes, preferably based on studies of large American lakes and bays. Experience of engaging stakeholders and citizen science. One up to 12-day stay of the visiting lecturer in Estonia includes at least one theoretical lecture and practical exercises in field works and laboratory tests.

2. Investigation of biologically accumulating toxic compounds by molecular biological methods. Wetland ecosystem services from the point of view of nutrient circulation and greenhouse gas production. The use of wetlands as a learning tool in science and education communication. Developing Critical Thinking and Data Interpretation Skills through the Jigsaw Approach. One up to 12-day stay of the visiting lecturer in Estonia includes at least one theoretical lecture and practical exercises.

Qualification required for teaching: PhD or equivalent degree, previous research and teaching experience on the subject, experience in supervising scientific degree papers.

Price quotation with detailed description of activities must be submitted in writing to Prof. Tiina Nõges, tiina.noges@emu.ee no later than 20.07.2019 at 15:00 EEST. The bid price must include the wage including the employer's cost of 33.8%. Travel and accommodation costs will be paid by the Estonian University of Life Sciences. Procurement information can be obtained from the above contact address.

Basis for successful tender selection: compliance of the description of the activities with the task (70%) and the lowest bid (30%).

The activity is financed by the European Union, European Regional Development Fund, Estonian University of Life Sciences ASTRA project „Value-chain based bio-economy“.
 

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist õppetooli koostöökoolituse läbiviimiseks

Koolituse läbiviimise põhieesmärgiks on ülikooli liikmeskonna (nii akadeemilise kui mitteakadeemilise) arengu igakülgne toetamine biomajanduse väärtusahelates ühistegevuse ja koostöö valdkonnas. Märksõnadeks on koostöö süvendamine, sisekommunikatsiooni parandamine, muutustega toimetulek, meeskonna sünergia tunnetamine õppetoolis.

Koolitustel osalenu:

 • Oskab mõista meeskonna eesmärke ja ühiseid reegleid;
 • Mõistab enda ja teiste rolli ja panust meeskonnas;
 • Mõistab sise- ja väliskommunikatsiooni mõju meeskonnas;
 • Tunneb erinevaid käitumistüüpide teooriaid, oskab valida sobivaima koostöö tegemise vormi,
 • Oskab anda tagasisidet ja meeskonnaliikmeid motiveerida;
 • Suudab analüüsida muutustega seotud protsesse meeskonnas

Sihtgrupp

Eesti Maaülikooli töötajad. Ühe koolitusgrupi suurus on kuni 60 õppetooli töötajat.

Koolituse sisu ja struktuur

Koolitus peab olema üles ehitatud loengutele, praktikumidele ja küsimuste arutelule. Koolituse mahust min. 2/3 peab hõlmama praktiline töö. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning lektoritega konsulteerimiseks. Koolituse käigus võimalus individuaalseks nõustamiseks.

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavaid slaide ja muid materjale ning viiteid täiendavatele lugemismaterjalidele. Õppematerjal kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.

Maht

Ühe koolituse kogumaht on 16 akadeemilist tundi (arvestusega 1-2 koolituspäeva).

Toimumise ajakava

Koolitus peab olema läbi viidud 30. septembriks 2019. a. Koolitusruumi ja vajalike töövahendite olemasolu tagab Tellija. Koolitusruum on piisavalt suur rühmatööde läbiviimiseks. Tellija katab kulutused, mis on seotud koolituse läbiviimise koha ja osalejate toitlustamisega.

Pakkumus peab sisaldama

Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus.

Nõuded teenuse osutajale

 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • varasem kogemus õppejõudude koolitamisel ning ülikoolis õpetamise kogemus;
 • ülikooli kui organisatsiooni tundmine,

Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi.  

 1. Koolitaja varasem kogemus 60 % (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte);
 2. Teenuse maksumus.

Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele järgmise 24 kuu jooksul pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel, sh on Eesti Maaülikoolil õigus tellida täiendavalt vabalt valitud koolitusmoodulit.

Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kerli.liiv@emu.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.08.2019.a.

 

Lisainfo:

Kerli Liiv

 

personaliosakond,

telefon +37231 3233,

e-posti aadress kerli.liiv@emu.ee.

 

 

EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut kuulutab välja hanke lektori leidmiseks õppeaines VL.0825 Veterinaarpraksise korraldus ja majandamine (suhtlemispsühholoogia)

Teenuse sisu: suhtlemispsühholoogia ja konfliktikäitumise teemaliste loengute läbiviimine veterinaarmeditsiini eriala 5. kursuse üliõpilastele eesti ja inglise keeles. Kursuseosa maht on 4 tundi mõlemas  keeles.

Õpiväljundid:

 • Suhtlemine kliendiga meditsiiniasutuses
 • Enesekehtestamine
 • Konfliktikäitumine
 • Probleemilahendus

Koolituse aeg ja koht: september/oktoober 2019, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Nõuded lektorile: kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon) psühholoogiaalal, koolitamiskogemus, hea eesti ja inglise keele oskus

Pakkumus ja lektori CV esitada aadressile aleksandr.semjonov@emu.ee hiljemalt 26.07.2019 kl 12.00. Lisainformatsioon eelnimetatud kontaktaadressilt.

Praktikajuhendajate koolitused

Eesti Maaülikool annab teada, et 2019. aastal sõlmitakse töövõtulepingud maaülikooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse läbiviimiseks järgmistes valdkondades:

 1. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus majandus- ja sotsiaalinstituudis maamajanduse valdkonna õppekaval
 2. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus tehnikainstituudis ja tehnikakolledźis tehnika- ja tehnoloogia õppekaval
 3. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis kliinilise veterinaarmeditsiini õppekaval
 4. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis loomakasvatuse õppekaval
 5. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduhügieeni õppekaval
 6. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduteaduse õppekaval
 7. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis loodusturismi õppekaval
 8. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval
 9. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
 10. Koolipoolsete praktikajuhendajate koolitus õppekavade üleselt

Lisainfo: Katrin Kreegimäe katrin.kreegimae@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee