Hanked

Fr. R. Kreutzwaldi 56-4 puidutehnoloogia laboratooriumi projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve hange

Eesti Maaülikool soovib sõlmida hankelepingu Fr. R. Kreutzwaldi 56-4 puidutehnoloogia laboratooriumi projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimiseks. Hankelepingu periood on kuni projekteerimis-ja ehitustööde lõpetamiseni, eeldatav aeg 120 päeva. Andmed projekteerimis- ja ehitustööde mahu kohta on kättesaadavad riiklikus riigihangete registrist, riigihanke viitenumber 224922. Nõuded teenusele ja pakkujale on kättesaadavad SIIT

Pakkumus esitada aadressile riigihanked@emu.ee hiljemalt 16.10.2020 kell 10.00.

Pakkumusena esitada ühe kuu teenustasu maksumus. Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim hind.

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist koolituse läbiviimiseks, mis käsitleks õppijate hindamist Harno Moodle'i keskkonnas

Koolituse läbiviimise eesmärgiks on täiendada õppejõudude teadmisi ja oskusi Moodle’i keskkonnas õppetöö läbiviimise osas. Konkreetsemalt õppijate hindamist Moodle’is. Koolitus viiakse läbi virtuaalselt.

Sihtgrupp

Eesti Maaülikooli õppeprotsessis osalevad töötajad. Koolituse maksimaalne osalejate arv on 50.

Koolituse sisu ja struktuur

Koolitus hõlmaks nii teoreetilist kui ka praktilist osa.

Käsitletavad teemad:

 • Kas ja miks hinnata?
 • Kuidas hinnata?
 • Erinevad hindamisstrateegiaid
 • Hindamisskaalad ja nende loomine
 • Hindetabeli seadistamine
 • Kursuse koondhinde arvutamise võimalused
 • Hindetabeli valemite näited

Koolituse tarbeks teeb koolitaja Harno Moodle’isse kursuse, mille näitel ta hindamist tutvustab ja millele osalejad hiljem ligi pääsevad. Koolitus toimub BigBlueButtoni keskkonnas ja koolitus salvestatakse. Õppematerjal ja selle hilisem kasutamine kooskõlastatakse eelnevalt koolitajaga.

Maht

Koolituse maht 2 akadeemilist tundi.

Toimumise ajakava

Koolitus peab olema läbi viidud 15. novembriks 2020.

Pakkumus peab sisaldama

Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus.

Nõuded teenuse osutajale:

 • Varasem kogemus õppejõudude koolitamisel ning ülikoolis õpetamise kogemus;
 • Ülikooli kui organisatsiooni tundmine,

Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi.  

1.    Koolitaja varasem kogemus 60% (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte);

2.    Teenuse maksumus.

Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele järgmise 24 kuu jooksul pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel.

Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile veljo.kabin@emu.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.10.2020.

Tegevust finantseerib Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus.

 

Lisainfo:

Veljo Kabin

haridustehnoloog

telefon 731 3009

e-posti aadress veljo.kabin@emu.ee

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis perioodiks 01.09.2020-31.01.2021 alljärgnevates õppeainetes:

 1. Finantsarvestus (4 EAP);
 2. Arvestus äriühendustes (3 EAP);
 3. Maaelu toetuste süsteem (2 EAP);
 4. Ettevõtlus ja innovatsioon (3 EAP);
 5. Maaettevõtluse põhikursus (4 EAP).

Nõutav erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon ning eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Huvi korral võtta ühendust: mall.erman@emu.ee

Eesti Maaülikool ostab sisse õppetöö läbiviimise teenuse majandus- ja sotsiaalinstituudis perioodiks 01.09.2020-31.01.2021 alljärgnevalt:

 1. Õppetöö läbiviimine õppeaines Raamatupidamine mittemajanduserialadele (3 EAP);
 2. Õppetöö läbiviimine õppeaines Avaliku sektori arvestus ja finantsjuhtimine (3 EAP).

Nõutav erialane magistrikraad, soovitav on eelnev kõrgkoolis õpetamise kogemus.

Huvi korral võtta ühendust: mall.erman@emu.ee.

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2020. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee