Hanked

EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi maaehituse ja veemajanduse õppetool

soovib hankida teisaldatava basseini (1 tk) koos düüside hoidikutega (8 komplekti).

Joonised:

Basseini materjal 20 mm PE, düüside hoidikud 10 mm PE. Hankelepingu täitmise tähtaeg maksimaalselt 1 kuu arvates hankelepingu sõlmimisest, garantii minimaalselt 24 kuud.

Pakkumused esitada hiljemalt 21.10.2019 kell 16:00 maaehituse ja veemajanduse õppetooli hoidjale toomas.tamm@emu.ee. Eduka pakkumuse valiku aluseks on pakkumuse maksumus.

Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi elurikkuse- ja loodusturismi õppetool soovib sõlmida töövõtulepingud järgmiste teenuste osutamiseks

Lennuloenduste andmete modelleerimine (eeldatav maksumus 3000 eurot käibemaksuga)

Veelindude loendusandmed tuleb modelleerida GAM mudelit kasutades. Väljundiks peavad olema talvised veelindude tiheduskaardid ja arvukushinnangud. Kuna tegemist on Läänemereülese projektiga, siis peab Eesti tihedusmudel kokku sobima teiste riikide poolt tehtud mudelitega. Modelleerijal peab olema pikaajaline kogemus veelindude leviku modelleerimisel ning ta peab olema spetsialist arktiliste veelinnuliikide uurimise alal. Pakkumus peab sisalduma teenuse maksumust ja andmeid teenuse osutamisel vahetult osaleva isiku pädevuse ja varasema kogemuse kohta. Pakkumus esitada hiljemalt 18.10.2019 kell 12:00 aadressil leho.luigujoe@emu.ee. Eduka pakkumuse valiku alus on pakkumuse maksumus.

Täiendav info: Leho Luigujõe, leho.luigujoe@emu.ee, 731 3552

Lennuloendajate teenus (eeldatav maksumus 9660 eurot käibemaksuga)

Tasu teenuse eest 230 eurot päev loendaja kohta. Loenduspäevi on kokku 21. Loendaja peab olema kogenud vaatleja, kes on varasemalt osalenud vähemalt neljal lennuloendustel. Igal loendusel osaleb 2 vaatlejat vastavalt eelnevalt kokkulepitud ajagraafikule. Huvitatud isikutel esitada huvi kinnitamise teade koos loendusel vahetult osaleva isiku CV-ga hiljemalt 18.10.2019 kell 12:00 aadressil leho.luigujoe@emu.ee. Lepingud sõlmitakse mitme erineva isikuga, et tagada võimalikult paindlik teenuse osutamine.

Täiendav info: Leho Luigujõe, leho.luigujoe@emu.ee, 731 3552

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee