Hanked

Eesti Maaülikooli Fr.R.Kreutzwaldi 62 veterinaariakliiniku eutaneerimisruumi projekteerimine

Hanke eesmärk projekteerida Eesti Maaülikooli veterinaariakliiniku suurloomaplokki Kreutzwaldi 62 olemasolevasse maneeži eutaneerimisruum.

Projekt koos eriosadega peab olema teostatud põhiprojekti mahus. Projekteerimise protseduur ning saadav tulem peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele.

Projekteerimisega lahendada järgmised osad: veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon, jahutus, nõrkvool ja tugevvool, arhitektuurne ning konstruktiivne osa. Lisaks peab projekti põhjal valmima elluviimise (ehitamise) eelarve, mis sisaldab tööde mahte, materjalide loetelu ja orienteeruvaid maksumusi. Tööde mahtu kuulub ka geodeetilise alusplaani koostamine.

Lahendamist vajab:

 • Koostada geodeetiline alusplaan vastavalt geodeetilise alusplaani mahu joonisel kajastatud mahus;
 • Vajalikus mahus olemasoleva olukorra mõõdistus (olemasolevad alusplaanid ei pruugi olla 100% õigete mõõtudega)
 • Projekteerida loomade eutanaasia ja korjuste hoiuruum mõõtmetega ca 6.6m x 5,2m 4,0m. Projekteeritav ruum jagada kaheks kuni kolmeks erinevaks ruumiks liigutatavate PVC vaheseintega. Ruumi kandvad piirded võiks olla projekteeritud monolitiseeritud betoon õõnesplokist.
 • Projekteeritava ruumi asukohaks on hobuste jooksutamise maneež, mille aluseks on ca 30 cm liiva ning liiva alla ca 30 cm kruusa. Olemasoleva hoone seinad on sandwich paneelist;
 • Projekteerida ventilatsiooni- ja jahutusseadmed. Ruumi vajalik temp +4 kuni +6;
 • Projekteerida terves ruumi pikkuses delfri siin/tala. Delfer peab olema kandejõuga 500 kg;
 • Ruumi seinad peavad 0.1 m²; kohta taluma löögikoormust min. 200 kg.
 • Projekteeritav ruum peab olema seest kõrgendatud hügieeninõuetele vastav;
 • Projekteerida välisuksed ja siseuksed;
 • Projekteerida kaldtee;
 • Projekteerida elektrivarustus telg 3 ja telg D nurgas paiknevast jaotuskilbist. Pistikud ja valgustus (valgustugevus reguleeritav, LED, põrandapinnal max 500 lux). Kaablid peavad kulgema mööda kaabliredelit. Projekteeritavates ruumides sees peavad kaablid kulgema alumiinium karbikutes ja lõppema tugevvoolu pistikutega IP 65. Tugevvoolu pistikuid 8 tk.
 • Läbipääs ja valve: Kõikide ruumide uksed peavad olema varustatud kaardilugejatega. Valveandurid ja kaardilugejad tuleb ühendada olemasolevasse foxsec valve ja läbipääsu süsteemi ning visualiseerida olemasolevas valveserveris.
 • Nõrkvool: Ruumi tuleb vedada 6x cat6 arvutivõrgu kaablit ca 30jm kaugusel asuvast jaotlast. Kaablid peavad kulgema mööda kaabliredelit. Projekteeritavates ruumides sees peavad kaablid kulgema alumiinium karbikutes ja lõppema tugevvoolu pistikute grupist eraldi samalaadse raamiga kus on 2xRJ45 cat6 pesa. Jaotlas peavad kaablid olema otsastatud cat6 kategooria patch paneelis. Mõlemates otstes peavad pesad olema märgistatud ja mõõdistatud vastavalt standardile.
 • Lahendada veevarustus. Olemasolev veetorustikk ca 20- 30m kaugusel töömaast
 • Kanalisatsioon projekteerida ruumist otse kanalisatsioonikaevu, mille vahele näha ette nõuetele vastav puhastussüsteem (ruumist võib sattuda kanalisatsiooni loomade veri).
 • Projekteerimisel tuleb suurt tähelepanu pöörata bioohutuse tagamisele ruumi kasutamisel sihtotstarbepäraselt.
 • Ehitusloa/ehitusteatise taotlemine ning sellega kaasnevad toimingud. Riigilõivud tasub Tellija.

 

Tööde mahtu kuulub omavalitsuselt ehitusloa/ehitusteatise taotlemine.

Projekteeritava objekti asukoht: Eesti, Tartumaa, Tartu linn, F.R. Kreutzwaldi 62.

Hanke täpsustav materjal ja lisad on kättesaadavad järgnevalt lingilt: https://fail.emu.ee/index.php/s/l9IAHRkS7zECxt2

Hankelepingu kestvus 150 päeva alates lepingu sõlmimisest.

Pakkuja peab olema seadusekohaselt registreeritud MTR-s või olemasolu korral asukohamaa analoogses registris:

a) ehituse valdkonna tegevusalal projekteerimine täpsema liigitusega 1) Arhitektuuri osa; 2) Konstruktsioonide osa; 3) Hoone- ja selle juurde kuuluva veevarustuse või kanalisatsiooni osa; 4) Sisekliima tagamise süsteem; 

b) seadmetööde valdkonna tegevusalal elektritööd täpsema liigitusega  elektripaigaldise projekteerimine

Eduka pakkumuse valiku alus: madalaim pakkumuse maksumus.

Pakkumus esitada Hankija poolt etteantud hinnapakkumuse tabelis. Hinnapakkumuse tabel on kättesaadav hanke täpsustava materjali ja lisade lingilt.

Pakkumus esitada hiljemalt 30.04.03.2019 kell 12.00 e-postile: rauno.sirel@emu.ee

Vajadusel lisainfo: Rauno Sirel, e-mail: rauno.sirel@emu.ee

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingud RMK lepingu nr 1-18/174 täitmiseks

Töövõtja ülesanded on kaheksal, üle Eesti paikneval, järglaskatsealal hariliku kuuse ja hariliku männi asendustaimede istutamine.

Tingituna istutamise ettevalmistavate tööde iseärasustest selgub töö teostamise aeg ja koht jooksvalt, etteteatamise aeg konkreetsele alale minekuks minimaalselt 24 tundi.

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teadur Tiit Maaten’iga (tiit.maaten@emu.ee ) hiljemalt 10. juunil 2019.

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist MapInfo baaskoolituse koolituse läbiviimiseks

Koolituse läbiviimise põhieesmärgiks on õppekvaliteedi tõstmiseks arendada akadeemilise personali ruumiandmetega töötamise ja programmi kasutamise taset.

Koolitustel osalenu:

 • on omandanud teoreetilised teadmised ning praktilised oskused programmi käsitlemisest;
 • oskab töötada erinevate kaardijoonistega, koostada teemakaarte, lisada kaardile uusi objekte, esitada päringuid, kujundada väljatrükki;
 • oskab tulemusi sisuliselt interpreteerida ja esitada tänapäevases teaduskeeles.

Sihtgrupp

Eesti Maaülikooli töötajad akadeemiline personal

Koolituse sisu ja struktuur

Koolitus peab olema üles ehitatud loengutele, praktikumidele ja küsimuste arutelule. Koolituse mahust min. 2/3 peab hõlmama praktiline töö. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning lektoritega konsulteerimiseks. Koolituse osana võib pakkuja poolt erinevate koolitusmoodulite parema sidustamise eesmärgil ette näha iseseisvate kodutööde koostamist. Koolituse käigus võimalus individuaalseks nõustamiseks.

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavaid slaide ja muid materjale ning viiteid täiendavatele lugemismaterjalidele. Õppematerjal kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.

Maht

Ühe koolituse kogumaht on 16 akadeemilist tundi (arvestusega 1-2 koolituspäeva). Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 16 sihtgruppi kuuluvat õppejõudu ja/või teadustöötajat. Koolitusgruppe ja mooduleid moodustatakse ning korratakse vastavalt vajadusele.

Toimumise ajakava

Koolitus peaks olema läbi viidud mai lõpuks 2019. a Tartus.

Pakkumus peab sisaldama

Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus.

Nõuded teenuse osutajale

 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • täienduskoolituse läbiviimiseks kehtiv tegevusluba või registreeritud täienduskoolitusasutuse pidajana;
 • töökogemus geoinfosüsteemidega ja nende tarkvaraprogrammidega töötamisel.
 • kasuks tuleb varasem kogemus õppejõudude koolitamisel;

Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi.  

 1. Koolitaja varasem kogemus 60 % (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte);
 2. Teenuse maksumus.

Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele järgmise 24 kuu jooksul pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel, sh on Eesti Maaülikoolil õigus tellida täiendavalt vabalt valitud koolitusmoodulit.

Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kerli.liiv@emu.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.04.2018.

 

Lisainfo:

Kerli Liiv,

personaliosakond,

telefon +372731 3233,

e-posti aadress kerli.liiv@emu.ee.

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituut sõlmib töövõtulepingud RMK lepingu nr 1-18/305 täitmiseks

Töövõtja ülesanded on:

 • Üle Eesti paiknevatele katsealadele (lageraie lankidele) hariliku kuuse, hariliku männi ja arukase poti- ja paljasjuursete taimede istutamine;
 • Samadel katsealadel eelmise metsapõlve kändudelt mädaniku hinnagute teostamine, proovide kogumine, nakkusega kändude kaardistamine katsetaimede suhtes

Palume huvilistel võtta ühendust metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli teadur Tiia Drenkhan’iga (tiia.drenkhan@emu.ee ) hiljemalt 25. aprill 2019.

Eesti Maaülikooli PKI aianduse õppetool annab teada, et ülikool sõlmib töövõtulepingu aedmaasika-alases uuringus vajalike abitööde teostamiseks

Töövõtja ülesanne on:

-aedmaasika taimede istutamine,

-erinevate sortide viljade korjamine katsevariantide ja korduste kaupa kolme valikusse,

-ripslase kahjustusega, jahukaste- ja hahkhallituse kahjustusega viljade eristamine, lugemine ja kaalumine;

-andmete sisestamine saagitabelitesse.

Katsetööd viiakse läbi EMÜ Rõhu õppe- katseaias ja kolme erineva maasikatootja juures Nõos, Unipihas ja Roiul Tartumaal. Vajalik B-kategooria juhilubade olemasolu ja isiklik sõiduauto katsekohtade vahel liikumiseks.

Katsetööd toimuvad vahemikus 01. mai – 20. august 2019. Tööd teostatakse vastavalt maasikate viljade valmimisele; viljade korjamise intervall sõltub ilmastikust, kuid toimub eeldatavasti üle päeva. Korjeperioodil on vajalik töötada ka nädalavahetustel ja riigipühadel.

Huvilistel palume võtta ühendust aianduse osakonna dotsent Ulvi Mooriga hiljemalt 25. aprillil 2019 aadressil ulvi.moor@emu.ee

Tööde läbiviimist rahastab Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD).

Praktikajuhendajate koolitused

Eesti Maaülikool annab teada, et 2019. aastal sõlmitakse töövõtulepingud maaülikooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolituse läbiviimiseks järgmistes valdkondades:

 1. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus majandus- ja sotsiaalinstituudis maamajanduse valdkonna õppekaval
 2. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus tehnikainstituudis ja tehnikakolledźis tehnika- ja tehnoloogia õppekaval
 3. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis kliinilise veterinaarmeditsiini õppekaval
 4. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis loomakasvatuse õppekaval
 5. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduhügieeni õppekaval
 6. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudis toiduteaduse õppekaval
 7. Ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis loodusturismi õppekaval
 8. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekaval
 9. Kooli- ja ettevõttepoolsete praktikajuhendajate koolitus põllumajandus- ja keskkonnainstituudis vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia
 10. Koolipoolsete praktikajuhendajate koolitus õppekavade üleselt

Lisainfo: Katrin Kreegimäe katrin.kreegimae@emu.ee

Informatsioon riigihangete seaduses sätestatud piirmäärasid ületavate hangete kohta on igale huvitatud isikule kättesaadav riiklikus riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

 

Eesti Maaülikooli hankekord 

Eesti Maaülikooli 2019. aasta hankeplaan

Lisainfo saamiseks võtke ühendust riigihangete talitusega

Tel: 731 3368

E-post: riigihanked@emu.ee