Ülikool ootab hinnapakkumisi

Eesti Maaülikool müüb otsustuskorras

kinnistu registriosa nr 1559704 koosseisus oleva maaüksuse Pärna, asukoht Tartumaa, Võnnu vald, Ahunapalu küla, katastritunnus 91501:001:0227, elamumaa, pindala 989 m2.

Täiendavat teavet saab maaülikooli kinnisvaraosakonnas Tartus, Kreutzwaldi 1, ruum 210, Mare Klaos, tel 7313 375, e-post mare.klaos@emu.ee , tööpäeviti kell 8-11.30 ja 13.00-16.30, müügiobjekti  ülevaatamiseks pöörduda Eero Sepp´a poole tel 5111356.

 

Ostusoovi korral tuleb Eesti Maaülikoolile esitada avaldus, mis sisaldab vähemalt:

 • avaldaja nimi ja isikukood või registrikood,
 • juriidilise isiku registrikartoteegi B-osa registrikaardi kehtiv väljatrükk,
 • füüsilise isiku puhul koopia isikutunnistusest,
 • avaldaja elukoha või asukoha aadress,
 • avaldaja kontakttelefon ja e-posti aadress,
 • vara nimetus,
 • numbrite ja sõnadega väljendatud pakutav ostusumma eurodes,
 • avaldaja / pakkumise esitaja allkiri,
 • esindaja korral tema volitust tõendav dokument,
 • kinnitus selle kohta, et avaldaja / pakkumise esitaja on vara seisukorraga tutvunud ega oma maaülikoolile pretensioone.

Eesti Maaülikool soovib saada pakkumist statistikaalaste täiendusõppeprogrammide läbiviimiseks

Täienduskoolituste läbiviimise põhieesmärk on õppekvaliteedi tõstmiseks arendada akadeemilise personali statistilise kirjaoskuse taset.

Täienduskoolituse programmi koolitusmoodulite teemad (igale teemale eraldi pakkumus):

 • Statistika ja andmetöötlus algajatele;
 • Matemaatiline statistika, statistiline modelleerimine (kasutades programmi R või programmi Statistica);
 • Kvalitatiivsete analüüsimeetodite ja analüüsitarkvara kasutamine.

 

Koolitustel osalenu:
 • on omandanud teoreetilised teadmised ning praktilised oskused statistikaprogrammi(-de) käsitlemisest;
 • on omandanud ülevaate statistilistest analüüsimeetoditest ning oskab valida erinevate analüüsimeetodite vahel sobiva vastavalt püstitatud uurimisprobleemile;
 • oskab analüüsitulemusi sisuliselt interpreteerida ja tulemusi esitada tänapäevases teaduskeeles arvestades publitseerimist teadusväljaannetes;
 • on võimeline kriitiliselt hindama ja analüüsima erinevaid meetodeid ning tagama vastavate uurimistulemuste usaldusväärsuse;
 • oskab hinnata statistika esitusi meedias ja akadeemilises kirjanduses;
 • oskab seostada isikuandmete kaitse ja andmetöötluse eetikaga seotud probleeme.

 

Sihtgrupp

Eesti Maaülikooli õppejõud ja teadustöötajad

 

Oodatav tulemus

Tegevuse tulemusel on välja töötatud kolmest ja/või neljast koolituspäevast koosnev praktilise suunitlusega täienduskoolitusprogramm koos õppematerjalidega sihtgruppi kuuluvatele õppejõududele. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele.

 

Koolituse sisu ja struktuur

Iga koolitusmoodul peab olema üles ehitatud loengutele, praktikumidele ja küsimuste arutelule. Koolituse mahust min. 2/3 peab hõlmama praktiline töö. Osalejatel peab olema piisavalt võimalusi kogemuste vahetuseks ning lektoritega konsulteerimiseks. Koolituse osana võib pakkuja poolt erinevate koolitusmoodulite parema sidustamise eesmärgil ette näha iseseisvate kodutööde koostamist. Koolituse viimasel päeval on võimalus individuaalseks nõustamiseks.

 

Õppematerjal

Õppematerjal peab sisaldama koolitusel kasutatavaid slaide ja muid materjale ning viiteid täiendavatele lugemismaterjalidele. Koolitaja võib õppematerjalile lisada ka vajalikke lisamaterjale. Õppematerjal kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga.

 

Maht

Ühe koolitusmooduli kogumaht on 26 akadeemilist tundi (arvestusega 3-4 koolituspäeva). Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 20 sihtgruppi kuuluvat õppejõudu ja/või teadustöötajat. Koolitusgruppe ja mooduleid moodustatakse ning korratakse vastavalt vajadusele.

 

Toimumise koht ja ajakava

Esimene koolitusmoodul peab olema läbi viidud mai lõpuks 2018. a Tartus. Koolitusruumi olemasolu tagab Eesti Maaülikool ülikooli linnakus. Koolitusruum on piisavalt suur rühmatööde läbiviimiseks, st igal osalejal on juurdepääs vabavaralisele tarkvarale ja riistvarale.

 

Pakkumus peab sisaldama

Teenuse kirjeldus, käsitletavate teemade tutvustus, koolituse ajakava, teenuse hind, koolitaja kirjeldus.

Teenuse hinnas peab olema eristatud kolme koolitusmooduli maksumus. Pakkuja saab pakkumise esitada ka üksikute moodulite kaupa.

 

Nõuded teenuse osutajale
 • vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • varasem kogemus õppejõudude koolitamisel;
 • statistikaprogrammide praktilise kasutamise kogemus;
 • kasuks tulevad teadmised põllumajandusteadustest.

 

Eduka pakkumuse kriteeriumid: valik tehakse teenuse osutajale kehtestatud nõuetele vastavuse järgi.  

 1. Koolitaja varasem kogemus 60 % (maksimumpunktid omistatakse pakkujale, kelle varasem kogemus vastab parimal võimalikul määral teenuse osutajale esitatud nõuetele, ülejäänud pakkujad saavad proportsionaalselt vähem punkte);
 2. Teenuse maksumus.
   

Eesti Maaülikool jätab endale õiguse tellida teenust edukaks tunnistatud pakkujalt rohkem kui ühel korral. Koolitusprogrammi korratakse vastavalt vajadusele ja nõudlusele järgmise 24 kuu jooksul pakkumuses näidatud teenuse maksumuse alusel, sh on Eesti Maaülikoolil õigus tellida täiendavalt vabalt valitud koolitusmoodulit.

Pakkumused esitatakse elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kerli.liiv@emu.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.03.2018.

 

Lisainfo: Kerli Liiv, personaliosakond, tel (+372) 731 3233, e-post kerli.liiv@emu.ee.