Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad

 

1.    Üldsätted

1.1.    Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikooli) korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad sätestavad korraliste õppejõudude ja teadustöötajate valimise  ning salajase hääletamise korra. 
1.2.    Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate ametikohad on erialati määratud ülikooli koosseisus ja need täidetakse avaliku ning kõigile osalistele võrdsete tingimustega konkursi korras.
1.3.    [Kehtetu - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].

2.    Korraliste õppejõudude ja teadustöötajate valimise kord

2.1.     Konkursi väljakuulutamine

2.1.1.    Korralise õppejõu või teadustöötaja ametikoha täitmise konkurss kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vakantne või kui sellel kohal töötava isikuga sõlmitud töölepingu tähtaja möödumiseni on jäänud mitte vähem kui kuus kuud. 
[Muudetud - nõukogu 29.11.2012 määrus nr 11 - jõustunud 07.12.2012].
2.1.2.    Õppejõudude ja teadustöötajate valimise kuulutab välja rektor. 
2.1.3.    Konkursi väljakuulutamise ettepaneku teeb rektorile instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja hiljemalt kuus kuud enne vastaval ametikohal töötava isiku töölepingu tähtaja möödumist või uue ametikoha avamist. Kui õppejõu või teadustöötajaga lõpetatakse tööleping enne tähtaega, tehakse konkursi väljakuulutamise ettepanek hiljemalt kahe kuu jooksul alates ametikoha vakantseks jäämisest. 
[Muudetud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].
2.1.3¹. Professori ametikoha loomise või täitmise ettepaneku teeb instituudi või
kolledži direktor / keskuse juhataja ülikooli nõukogule. Ettepaneku tegija esitab ettepanekus ametikoha ametikirjelduse ja andmed ametikoha rahastamiseks vajalike finantsvahendite olemasolu kohta. Kui ettepanek tehakse uue professori ametikoha loomiseks, esitab instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja või rektor lisaks ametikoha avamise põhjenduse ja andmed ametikoha rahastamiseks vajalike, ülikooli eelarves kavandatud, finantsvahendite olemasolu kohta. Professori ametikoha konkursi kuulutab välja rektor ülikooli nõukogu otsuse alusel.
[Muudetud - nõukogu 27.10.2016 määrus nr 1-5/14 - jõustunud 01.01.2017].
2.1.4.    Personaliosakond informeerib instituudi/kolledži/keskuse asjaajajaid 1. oktoobriks ja 1. märtsiks õppejõudude ja teadustöötajate töölepingutest, mille tähtajad mööduvad järgneva aasta jooksul.
[Muudetud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].
2.1.5.    Konkursi väljakuulutamise otsustab rektor ja see vormistatakse rektori korraldusega.   Konkursiteade avaldatakse ülikooli veebis ja ühes Eesti päevalehes ning vajaduse korral ka teistes infoallikates. Konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
•    ülikooli nimi ja aadress;
•    täidetava ametikoha nimetus, koormus (täistööajaga või osalise tööajaga), ametiaeg;
•    koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
•    kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg;
•    informatsioon kandidaatidele esitatavate põhinõuete kohta.
Konkursiteade avaldatakse vähemalt üks kuu enne dokumentide esitamise tähtaega. 
[Muudetud - nõukogu 02.02.2017 määrus nr 1-5/1 - jõustunud 06.02.2017].

2.1.6.    [Kehtetu – nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/18 – jõustunud 01.01.2015]. 

2.2.     Avalduste vastuvõtmine

2.2.1.    Konkursil võivad osaleda isikud, kes vastavad seaduste, ülikooli põhikirja ja ülikooli nõukogu teiste õigusaktide alusel vastavale ametikohale kehtestatud nõuetele.
2.2.2.    Konkursist osavõtja esitab akadeemilisele sekretärile ühe kuu jooksul alates konkursiteate ilmumisest järgmised kandideerimisdokumendid:
•    avaldus rektori nimele;
•    elulookirjeldus (CV)  koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide  loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
•    haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;
•    muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.
[Muudetud - nõukogu 02.02.2017 määrus nr 1-5/1 - jõustunud 06.02.2017].

2.2.2.1 Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda
akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile.
    [Lisatud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].
2.2.2.2 Kandideerimisdokumendid esitatakse kirjalikult (paberil või digitaalselt
allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles.
Erandina esitab professori ametikoha kandidaat kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles. Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust. 
Digitaalselt esitatav ettepanek saadetakse konkursiteates märgitud e-posti aadressile.
    [Lisatud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].
2.2.3.    Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, koostatakse see käesoleva määruse lisas 1 loetletud andmete põhjal. 
[Muudetud - nõukogu 02.02.2017 määrus nr 1-5/1 - jõustunud 06.02.2017].
2.2.4.    Akadeemilisel sekretäril on õigus jätta mittevormikohased ja puudulike andmetega dokumendid vastu võtmata ja anda esitajale tähtaeg nende nõuetele vastavusse viimiseks.
[Muudetud - nõukogu 29.11.2012 määrus nr 11 - jõustunud 07.12.2012].
2.2.4.1 Kui kandidaat kandideerimisdokumentide järgi ametinõuetele ei vasta, ei edastata tema dokumente hindamiseks ja need tagastatakse kandidaadile.
    [Lisatud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].

2.3.     Kandidaatide hindamine2.3.1.    Akadeemiline sekretär saadab konkursile esitatud dokumendid ühe nädala jooksul dokumentide esitamise lõpptähtajast arvates instituudi või kolledži direktorile / keskuse juhatajale.
2.3.1.1 Kandidaate hinnatakse lähtudes õppejõudude ja teadustöötajate ametinõuetest.
    [Lisatud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].
2.3.2.    Dotsendi, juhtivteaduri ja vanemteaduri ametikohale kandideerijate hindamiseks nimetab instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni ning määrab komisjoni esimehe.   Komisjoni üheks liikmeks võib olla tulevane töö vahetu korraldaja. 
2.3.3.    Professori ametikohale kandideerijate hindamiseks nimetab instituudi või kolledži direktor või keskuse juhataja vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni, mille üks liikmetest peab olema väljastpoolt ülikooli, soovitavalt väljastpoolt Eestit.
[Muudetud - nõukogu 29.11.2012 määrus nr 11 - jõustunud 07.12.2012].
2.3.3.1 Ekspertide nimetamisel välditakse huvide konflikti.
    [Lisatud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013].
2.3.4.    Instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja edastab konkursile laekunud dokumendid ekspertkomisjoni esimehele, määrates hinnangu esitamise tähtaja. 
2.3.5.    Esmakordselt dotsendi ametikohale kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Loengu aja ja koha kuulutab välja instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja ning teavitab sellest ekspertkomisjoni liikmeid ja ülikooli liikmeskonda. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.  
2.3.6.    Iga ekspert hindab esitatud dokumentide põhjal kandidaatide pädevuse vastavust ülikooli vastava ametikoha nõuetele. Ekspert reastab kandidaadid eelistusjärjekorras. Ekspertkomisjoni esimees teeb ekspertide hinnangutest kirjaliku kokkuvõtte ja esitab selle instituudi/kolledži/keskuse nõukogule nädal enne valimisi.
2.3.7.    Professori valimise korral arutab eksperthinnangut instituudi/kolledži/keskuse nõukogu, kes hindab kandidaadi ametikohale sobivust. Nõukogu soovil võib kandidaadi sobivust hinnata nõukogu salajasel soovitushääletusel. 
2.3.8.    Ülikooli nõukogu akadeemiline komisjon hindab professori ametikohale kandideerijaid, reastab kandidaadid eelistusjärjekorda ning esitab instituudi/  kolledži/keskuse nõukogule kirjaliku hinnangu vähemalt nädal enne valimisi.
2.3.9.    Lektori, assistendi, õpetaja, teaduri ja nooremteaduri ametikohale kandideerijate kohta annab kirjaliku hinnangu kandideerija töö edasine vahetu korraldaja, kes esitab selle instituudi/kolledži/keskuse nõukogu sekretärile nädal enne valimisi. 
[Lisatud - nõukogu 29.11.2012 määrus nr 11 - jõustunud 07.12.2012].
2.3.10.    Kui ekspertide enamik või punktis 2.3.9 käsitletud juhul tulevane töö vahetu korraldaja on põhjendatud seisukohal, et kandidaadil puudub nõutav pädevus vastaval ametikohal töötamiseks, võib instituudi või kolledži direktor või keskuse juhataja teha rektorile ettepaneku arvata kandidaat ametikoha taotlejate nimekirjast välja. Rektor teeb vastava otsuse viie tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Juhtivteaduri, vanemteaduri, teaduri, nooremteaduri, dotsendi, lektori, assistendi ja õpetaja ametikohale kandideerijate puhul võib rektor küsida taotleja ametinõuetele vastavuse hinnangut ülikooli nõukogu akadeemiliselt komisjonilt. 
[Muudetud - nõukogu 29.11.2012 määrus nr 11 - jõustunud 07.12.2012].
 

2.4.     Valimine
2.4.1.    Valimised peavad toimuma hiljemalt kolm kuud pärast dokumentide esitamise tähtaja möödumist.
2.4.2.    Valituks osutub kandidaat, kes kogub salajasel hääletusel üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmete häältest.
2.4.3.    Professorid valib ülikooli nõukogu. Koos istungi kutsega saadetakse nõukogu liikmetele kandideerija elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga. Nõukogu liikmetel on õigus tutvuda akadeemilise sekretäri juures kõigi konkursil osalevate isikute dokumentidega, sh nõukogu akadeemilise ja ekspertkomisjoni hinnang.
[Muudetud - nõukogu 02.02.2017 määrus nr 1-5/1 - jõustunud 06.02.2017].
2.4.4.    Enne salajast hääletamist tutvustab instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja  professorikandidaate ning esitab oma struktuuriüksuse nõukogu hinnangu kandidaadi sobivuse kohta professori ametikohale. Kaasettekande teeb akadeemilise komisjoni esimees, esitades akadeemilise komisjoni seisukoha kandideerija vastavuse kohta professori ametikohale. 
2.4.5.    Dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad ning teadustöötajad valib instituudi/kolledži/keskuse nõukogu. Nõukogu liikmetel on õigus tutvuda esitatud dokumentidega nõukogu sekretäri juures.

2.5.     Valimistulemuste vormistamine
2.5.1.    Valimistulemused vormistatakse nõukogu otsusena, milles on näidatud hääletamistulemused.
2.5.2.    Instituudi/kolledži/keskuse nõukogu sekretär saadab konkursidokumendid valimistele järgneva nädala jooksul koos nõukogu otsusega akadeemilisele sekretärile, kes esitab valimistulemuste kinnitamise korralduse rektorile kinnitamiseks ühe nädala jooksul alates dokumentide laekumisest. 
[Muudetud - nõukogu 30.05.2013 määrus nr 10 - jõustunud 05.06.2013]. 
2.5.3.    Rektor võib keelduda valimistulemuste kinnitamisest, kui valimistel on rikutud konkursi tingimusi, selle läbiviimise korda või kui rektor leiab, et ametikohale kandideerija ei vasta EMÜ-s kehtivatele ametinõuetele. Sel juhul esitab rektor valimistulemused läbivaatamiseks ülikooli nõukogule. Ülikooli nõukogu otsus selles küsimuses on lõplik.
2.5.4.    Akadeemiline sekretär teeb valimistulemused konkursil osalenud isikutele teatavaks pärast valimistulemuste kinnitamist või kinnitamata jätmist. 
2.5.5.    Konkursist osavõtjal on õigus kahe nädala jooksul pärast valimistulemuste teadasaamist tulemused vaidlustada, kui ta leiab, et on rikutud konkursi tingimusi või selle läbiviimise korda. Selleks tuleb rektorile esitada kirjalik protest, millele rektor on kohustatud vastama hiljemalt kahe nädala jooksul pärast protesti saamist.
2.5.6.    [Kehtetu – nõukogu 24.09.2009 määrus nr 11 - jõustunud 28.09.2009]. 
2.5.7.    Juhul, kui konkursil valituks osutunud isik keeldub töölepingu sõlmimisest kuu aja jooksul valimistulemuste teatavakstegemisest isikule, on ülikooli rektoril õigus sõlmida tööleping valimistel pingereas järgmisele kohale jäänud isikuga või täita ametikoht konkurssi välja kuulutamata lähtudes punkti 4.1. nõuetest. 
2.5.8.    Konkursist loobunud isikule tagastatakse tema nõudmisel kõik tema esitatud dokumendid peale rektori nimele kirjutatud avalduse.

    
3.    Salajase hääletamise kord

3.1.     Salajane hääletamine toimub hääletamissedelitega. 
3.2.     Nõukogu liige saab hääletada ainult isiklikult, hääleõigust ei saa üle anda teisele isikule. 
3.2². Nõukogu liikmele, kes kandideerib valitavale ametikohale, hääletamissedelit ei väljastata ning vastav isik küsimuse arutelus ega hääletamises ei osale. Sellest lähtuvalt väheneb kvoorum.
[Lisatud – nõukogu 26.10.2017 määrus nr 1-5/7 – jõustunud 27.10.2017]
3.3.     Hääletamissedelid väljastatakse nimekirja alusel allkirja vastu. 
3.4.     Hääletamiseks moodustatakse nõukogu liikmetest vähemalt kolmeliikmeline häältelugemise komisjon, kes vormistab hääletamistulemustest protokolli, mille kinnitab nõukogu avalikul hääletamisel. 
3.5.     Kui valitavale kohale kandideerib rohkem kui üks kandidaat, kantakse kõigi  nimed ühele hääletamissedelile. Iga valija saab eelistada vaid üht kandidaati. 
3.6.     [Kehtetu - nõukogu 26.02.2009 määrus nr 1 - jõustunud 06.03.2009]. 
3.7.     Kui ükski kandidaat ei saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osalevad enim poolthääli saanud kandidaadid. 
3.8.     Kui kahest kandidaadist kumbki ei saa vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse hääletusvoor, milles osaleb rohkem poolthääli saanud kandidaat. 
3.9.    Võrdse arvu poolthäälte korral otsustatakse edasipääseja(d) loosi teel. 
3.10.    Kui kõigile kandidaatidele kokku antakse alla poole hääletamisel osalenud valijate häältest, siis järgmist hääletusvooru ei korraldata.

4.    Rakendussätted

4.1. Konkurssi välja kuulutamata võib korralise õppejõu või teadustöötaja ametikoha täita kvalifikatsiooninõuetele vastava õppejõu või teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise töölepingu, kui:
4.1.1. õppejõu või teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud või
4.1.2. ametikohal tehtav töö on ajutise iseloomuga.
4.1.3. Punktis 4.1.1 nimetatud juhul sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.
[Muudetud – nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/18 – jõustunud 01.01.2015]. 
4.2.        [Kehtetu - nõukogu 26.02.2009 määrus nr 1 - jõustunud 06.03.2009].
4.3.     Tunnistada kehtetuks Eesti Põllumajandusülikooli nõukogu 17.03.2005. a määrus 
nr 9 ja Eesti Maaülikooli nõukogu 26.01.2006. a määrus nr 3.