Eesti Maaülikooli õppejõu ja teadustöötaja ametikohale nimetamise kord

Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse § 34 lg 4 ja lg 4¹ ning Eesti Maaülikooli põhikirja punkti 26.1.13 alusel.

1. Konkurssi välja kuulutamata võib Eesti Maaülikooli (edaspidi ülikool) rektor oma käskkirjaga korralise õppejõu või teadustöötaja ametikoha täita kvalifikatsiooninõuetele vastava õppejõu või teadustöötaja ametisse nimetamisega ja sõlmida temaga tähtajalise
töölepingu, kui:
1.1. õppejõu või teadustöötaja valimise konkurss on luhtunud või
1.2. ametikohal tehtav töö on ajutise tähtajalise iseloomuga.

2. Määruse punktis 1.1 nimetatud juhul sõlmitakse tähtajaline tööleping kuni ametikoha täitmiseni konkursi korras, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.

3. Õppejõu või teadustöötaja ametikoha taotleja esitab instituudi või kolledži direktorile / keskuse juhatajale
• avalduse rektori nimele;
• CV (curriculum vitae) koos viimase viie aasta teaduspublikatsioonide struktureeritud loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni 5 olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist); CV-le lisada andmed viimasel viiel aastal läbiviidud õppetöö kohta;
• haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakirja;
• taotleja poolt oluliseks peetavad muud materjalid.

4. Juhul kui taotlejal ei ole võimalik esitada CV-d ETISe alusel, siis koostada see ülikooli veebilehel oleva vormi põhjal. Publikatsioonide loend koostada Eesti Teadusinfosüsteemi teadustegevuse tulemuste klassifikaatori kategooriate lõikes.

5. Ametikoha taotlejate hindamine
5.1. Ametikoha taotlejate hindamisel lähtutakse ülikooli nõukogu poolt ametikohtade täitjatele esitatud ametijuhendist.
5.2. Korralise professori ja juhtivteaduri ametikoha taotleja hindamiseks nimetab rektor instituudi või kolledži direktori / keskuse juhataja ettepanekul vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni, mille üks liikmetest peab olema väljastpoolt ülikooli.
5.3. Korralise dotsendi ja vanemteaduri ametikoha taotleja hindamiseks nimetab instituudi või kolledži direktor vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni ning määrab komisjoni esimehe. Keskuse puhul, aga samuti juhul, kui instituudi või kolledži direktor ise taotleb ühte nimetatud ametikohtadest, moodustab ekspertkomisjoni õppeprorektor. 
Komisjoni üks liikmetest peab olema väljastpoolt vastavat struktuuriüksust, üheks liikmeks võib olla tulevane vahetu töökorraldaja.
5.4. Instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja edastab taotleja dokumendid ekspertkomisjoni esimehele, määrates hinnangu esitamise tähtaja.
5.5. Juhul kui korralise professori või dotsendi ametikoha taotleja ei ole varem ülikoolis professori või dotsendi ametikohale valitud, on nõutav taotleja avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Avaliku loengu kuulutab välja instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja.
5.6. Iga ekspert hindab esitatud dokumentide põhjal taotleja pädevuse vastavust ülikoolis sellele ametikohale kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele. Ekspertide hinnangutest teeb kokkuvõtte ekspertkomisjoni esimees.
5.7. Korralise professori ametikoha taotlemisel arutab eksperthinnangut instituudi/kolledži/keskuse nõukogu, kes võtab seisukoha taotleja ametikohale vastavuse kohta. Nõukogu soovi korral võib taotleja kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamiseks korraldada nõukogu salajase soovitushääletuse.
5.8. Korralise lektori, assistendi, õpetaja, teaduri ja nooremteaduri ametikoha taotleja kvalifitseerumise kohta annab kirjaliku hinnangu taotleja tulevane vahetu töökorraldaja. 
5.9. Hindamisekspertide nimetamisel tuleb vältida huvide konflikti ametikoha taotleja ja hindaja vahel.


6. Instituudi või kolledži direktor / keskuse juhataja edastab hindamistulemused ja ametikoha taotleja dokumendid personaliosakonnale ametisse nimetamise käskkirja ettevalmistamiseks ning töölepingu sõlmimise korraldamiseks.

7. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

8. Tunnistada kehtetuks Eesti Maaülikooli nõukogu 31.03.2009 määrus nr 6.

Mait Klaassen
Rektor

Lea Michelson
Akadeemiline sekretär