RKAS magistristipendium

RKAS inseneri- ja magistriõppe stipendiumi statuut

1.    SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi (edaspidi Sihtasutus) stipendiumid Eesti Maaülikooli üliõpilastele on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Eesti Maaülikoolis.

2.    Käesolev statuut sätestab Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) insener- ja magistriõppe stipendiumi (edaspidi Stipendium) väljakuulutamise ja määramise põhimõtted ning korralduse.

3.    Stipendium on ette nähtud Eesti Maaülikooli edukale inseneri- või magistriõppe üliõpilasele, kes vastab alljärgnevatele tingimustele:

·      on Eesti Maaülikoolis immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;

·      õpib täiskoormusel;

·      õppevõlgnevused puuduvad (v.a mõjuvatel põhjustel);

·      kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 3,5;

·      taotluses väljendatud soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;

·      taotluses väljendatud valmisolek teha koostööd RKASiga;

·      taotluses väljendatud aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi arendamisele;

·      eelis on inseneri- ja magistriõppe üliõpilasel, kelle planeeritav inseneri- või magistritöö uurimissuund on seotud RKASi tegevusega seonduvatest valdkondadest, nt mõnega alljärgnevatest valdkondadest:

·         teadmispõhine ehitus;

·         hoonete keskkonnamõju;

·         sisekliima ja tööviljakus;

·         hoone ja linn;

·         töökeskkonna haldamine.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu oma ideega, mis ei ole loetelus, kuid on seotud RKASi tegevusega.

 

4.    Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja (RKAS) poolt Sihtasutusele ülekantav summa.

5. Stipendiumi suurus on Eesti Maaülikoolis 1800 eurot ning see makstakse välja ühes osas.

6. Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss kuulutatakse Eesti Maaülikooli kodulehel ja elektroonilistes infolistides. Stipendiumi taotlemise tähtaeg sügissemestril on 21. oktoober.

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada Sihtasutuse juhatusele:

·      isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;

·      curriculum vitae;

·      õpingutulemuste väljatrükk (instituudist);

·      vähemalt ühe Eesti Maaülikooli õppejõu soovitus;

·      lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg.

8. Sihtasutuse juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused, korraldab dokumentide süstematiseerimise ja esitab kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja möödumist RKAS-ile.

9. Stipendiumi määrab RKASi poolt moodustatud komisjon.

11. Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt Sihtasutuse juhatusele teatatud pangaarvele. Stipendiaadile võimaldatakse inseneri- või magistritöö tegemisel  konsultatsiooni RKAS erinevate valdkondade tippspetsialistidega.

12. Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab stipendiumikomisjon, informeerides sellest Sihtasutust.

 

NB! Komisjon teeb stipendiumiotsuse mitmest kõrgkoolist laekunud stipendiumitaotluste põhjal, st et stipendium võidakse määrata ka mõne teise kooli üliõpilasele. 

 

Stipendiumitaotlused esitada ülalmainitud tähtajaks ühes digiallkirjastatud konteineris aadressile tootsifond@emu.ee või saata postiga SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond, Kreutzwaldi 1, Tartu, 51014. 

Lisainfo: 53 455 996