Veski Mati stipendium

Vt siit - Veski Mati stipendimiumi statuut, kuni august 2018 taotlejatele

I ÜLDSÄTTED
1. Veski Mati stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada üliõpilaste õppetööd ja tunnustada Eesti Maaülikooli üliõpilasi nende seniste õppetulemuste, aktiivse Eestimaa maaellu panustava ühiskondliku tegevuse eest ning kavandatava uurimistöö eest, mis aitab kaasa teravilja kvaliteedi parendamisele ning tooraine vääristamisele.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub Balti Veski AS (edaspidi: Balti Veski) poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja maikuu jooksul. Fond kuulutab konkursi välja  Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites. 

4. Balti Veski paneb välja kuni kaks stipendiumit.    

5. Ühe stipendiumi suurus on 6000 eurot, mida makstakse välja 24 kuu jooksul võrdsete osadena 250 eurot kuu, alustades juunist.

6. Stipendiumi maksmise jätkamiseks on stipendiaat kohustatud hiljemalt iga aasta 5. septembriks esitama Fondile kinnituse planeeritava uurimistöö jätkamise ja edenemise kohta; eelmise semestri õpitulemuste väljavõtte õppeinfosüsteemist ja kinnitatud väljavõtte õpingute jätkamise kohta Eesti Maaülikoolis.

7. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

8. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  8.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppes täiskoormusel õppiv 1. kursuse üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
  8.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  8.3 Stipendiaadi kaalutud keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5.

  8.3.Stipendiumi kandidaadi uurimistöö peab aitama kaasa teravilja kvaliteedi suurendamisele ning tooraine vääristamisele.

  8.4 Stipendiumi taotleja peab olema aktiivse ja maaellu panustava ühiskondliku eluhoiakuga, tal peab olema soov end edaspidi õpitud erialal rakendada ning pühenduda uuritava valdkonna edasiarendamisele.

  8.5 Stipendiumi kandidaadil ei tohi olla töösuhet Balti Veski´ga.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
   9.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on kirjeldatud vastavust punktis 8 esitatud nõuetele.
   9.2. Taotleja elulookirjeldus.
   9.3. Väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmisega).

    9.4. Vähemalt ühe Eesti Maaülikooli õppejõu soovitus.

10. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "Veski Mati stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
11. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt üks on Balti Veski esindaja, Eesti Maaülikooli esindaja ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).

12. Iga-aastane stipendium kuulutatakse välja kord aastas, hiljemalt 10. mail.

13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10. juuniks.

14. Stipendiumikomisjonil on õigus vahearuande esitamise järel otsustada stipendiumi maksmise katkestamine, kui stipendiaat ei vasta enam esitatud nõudele või tema uurimistöö ei edene.

15. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.
16. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata.
17. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

 

NB! 2017. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 29. mai. Stipendiumitaotlused saata digiallkirjastatuna ühes konteineris aadressile tootsifond@emu.ee. Lisainfo telefonil 53455996.