Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja ülikoolisisese konkursi järgmise akadeemilise ametikoha täitmiseks:
 

Tehnikainstituut

Direktor

Direktor täidab oma ülesandeid direktorina lisaülesande korras viis aastat alates 8. maist 2018.
 

Kandidaatide esitamine:

  • Direktorikandidaate võivad esitada tehnikainstituudi õppetoolide juhid, osakonna juhataja või vähemalt 5 tehnikainstituudi akadeemilist töötajat ühiselt.
  • Direktorikandidaadiks saab üles seada isiku, kes on valitud Eesti Maaülikooli õppejõu või teadustöötaja ametikohale, kellel on teaduskraad, akadeemilise töö ning juhtimiskogemus. 
  • Direktorikandidaadi ülesseadmiseks esitada akadeemilisele sekretärile kirjalik ettepanek (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti teel) eesti keeles (esildis). Ettepanekule lisatakse kandidaadi sobivuse põhjendus koos oluliste elulooliste andmetega ning kandidaadi nõusolek kandideerimise kohta. Kandidaadi nõusoleku puudumine loetakse kandideerimisest keeldumiseks.

Kandidaatide ülesseadmise lõpptähtaeg on 12. märts 2018 kell 16.00.

 

Tehnikainstituudi direktorikandidaadiks on üles seatud senine direktor Margus Arak (teaduskraad keskkonnafüüsikast).

Kandidaadi esitajaks on viis tehnikainstituudi akadeemilist töötajat ühiselt.


Direktori valib Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu. Konkursi aluseks on Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktori valimise tingimused ja kord.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 või tehnikainstituudi nõukogu sekretärilt tel 731 3333 ja veebist.
 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori_korraldus_1_9_RR_30 TI direktori valimise välja kuulutamine

Kaskkiri_1_8_6_TI direktori konkursi kord
 

 

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1.09.2018.

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Endokrinoloogia professor 1,00

Söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia professor 1,00

Seakasvatuse ja maheloomakasvatuse dotsent 1,00

Toksikoloogia vanemteadur 0,50

Toorpiima kvaliteedi vanemteadur 1,00

Veiste ainevahetuse vanemteadur 1,00

Loomageneetika teadur 1,00

Loomaanatoomia lektor 1,00

Orgaanilise ja bioorgaanilise keemia lektor 1,00

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia lektor 0,50

Parasitoloogia lektor 1,00

Patoloogilise füsioloogia lektor 1,00

Taimsete toiduainete tehnoloogia lektor 0,50

Toidu- ja keskkonna hügieeni lektor 1,00

Toitumisõpetuse lektor 0,50

Eksootiliste loomade meditsiini assistent 0,50

Kujutava diagnostika assistent 0,50

Lihatehnoloogia assistent 1,00

Lihatehnoloogia assistent 0,50

Veterinaaranestesioloogia assistent 1,00

Veterinaardermatoloogia assistent 0,50

 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Entomoloogia vanemteadur (kahetiivaliste süstemaatika) 1,00

Rakendusentomoloogia vanemteadur (tolmeldajate füsioloogia ja ökoloogia) 1,00  

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Riskianalüüsi dotsent 0,50

Geodeesia dotsent 0,75

Dendroloogia ja metsaentomoloogia dotsent 1,00

Maakorralduse dotsent 1,00

Rakendushüdroloogia ja vesiehitiste dotsent 1,00

Metsapoliitika ja erametsanduse dotsent 1,00

Tugevusõpetuse lektor 1,00

Vesiehitiste lektor 1,00

Maakorralduse assistent 1,00

Metsakasvatuse vanemteadur 1,00

Metsakasvatuse teadur 1,00

 

Tehnikainstituut

Energiakasutuse dotsent 0,50

Farmitehnika dotsent 0,50

Elektroonika ja modelleerimise lektor 1,00

Elektrotehnika lektor 1,00

Elektrimasinate ja elektriseadmete kasutuse lektor 1,00

Matemaatika lektor 1,00

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Maamajanduse ökonoomika professor (töörühma juht, juhib ühtlasi vastutusvaldkonna tegevusi elluviivat õppetooli) 1,00

Finantsjuhtimise dotsent 1,00

Õigusõpetuse assistent 1,00

 

Keelekeskus

Inglise erialakeele õpetaja 1,00

Eesti keele õpetaja 1,00

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 16. aprillil 2018. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
  • haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri. Kui kõrgharidus on omandatud välismaal, on õigus kandidaadilt nõuda akadeemilise tunnustamise infokeskuse (Eesti ENIC/NARIC Keskus) hinnangut kandidaadi kvalifikatsiooni vastavuse kohta ametikohal nõutavale kvalifikatsioonile;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel;
  • maamajanduse ökonoomika professorikandidaadilt on nõutav motivatsioonikiri, mis peegeldab kandidaadi visiooni vastutusvaldkonna arendamisest ülikoolis, rahvusvahelisest koostööst ja selle laiendamise võimalustest ning annab ülevaate sellest, milliseid samme kavatseb tulevane juht ette võtta vastutusvaldkonna teadusliku ja õppetöö taseme tõstmiseks (kuni 1500 sõna).

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, tuleb see koostada EMÜ veebilehel oleva vormi põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles.

Professori ametikohale kandideerides palume esitada  kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles. Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust.

Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.

Nii lektori kui teaduri ametikohale kandideerides tuleb arvestada nõudega, et alates 1. jaanuarist 2020 on nendel ametikohtadel töötavatel isikutel nõutav doktorikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.

Ametikoha täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendis, mis on loetav ametikohale klõpsates. 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori 1.03.2018 korraldus nr 1-9.RR/68 „Avaliku konkursi välja kuulutamine akadeemilise ametikoha täitmiseks“

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)