Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja avaliku konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1.09.2017.

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Tõuaretuse ja biotehnoloogia professor / Chair Professor of Animal Breeding and Biotechnology 1,00

Söötmisteaduse professor / Chair Professor of Animal Nutrition 1,00

Vesiviljeluse professor / Chair Professor of Aquaculture 1,00

Veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini professor / Chair Professor of Veterinary Bio- and Population Medicine 1,00

Kliinilise veterinaarmeditsiini professor / Chair Professor of Clinical Veterinary Medicine 1,00

Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia professor / Chair Professor of Food Science and Technology 1,00

Toiduhügieeni ja rahvatervise professor / Chair Professor of Food Hygiene and Veterinary Public Health 1,00

 

Kliinilise immunoloogia professor / Professor of Clinical Immunology 1,00

Lihainspektsiooni ja hügieeni dotsent / Associate Professor of Meat Inspection and Hygiene 1,00

Loomakasvatuse ja keskkonna dotsent / Associate Professor of Livestock Production and the Environment 1,00

Populatsioonigeneetika ja biostatistika dotsent / Associate Professor of Population Genetics and Biostatistics 1,00

Põllumajandusloomade söötmise ja toitumisfüsioloogia dotsent / Associate Professor of Agricultural Animal Nutrition and Nutritional Physiology 0,50

Sünnitusabi ja günekoloogia dotsent / Associate Professor of Obstetrics and Gynaecology 1,00

Toidu- ja keskkonnahügieeni dotsent / Associate Professor of Food and Environmental Hygiene 1,00

Toiduohutuse juhtimissüsteemide lektor / Lecturer of Food Safety Control Systems 0,40

Lihatehnoloogia assistent / Teaching Assistant in Meat Technology 1,00

Loomaanatoomia assistent / Teaching Assistant of Animal Anatomy 0,50

Veterinaarimmunoloogia ja füsioloogia assistent / Teaching Assistant of Veterinary Immunology and Physiology 1,00

Reproduktiivimmunoloogia teadur / Research Fellow of Reproductive Immunology 0,25

Söötmisteaduse nooremteadur / Junior Research Fellow of Animal Nutrition 0,50

Toidu kvaliteedi ja ohutuse nooremteadur / Junior Research Fellow in Food Quality and Safety 1,00

Toidu polüfenoolide kromatograafia nooremteadur / Junior Research Fellow of Chromatography of Food Polyphenols 0,50

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Taimekasvatuse ja taimebioloogia professor / Chair Professor of Plant Biology and Crop Science 1,00

Aianduse professor / Chair Professor of Horticulture 1,00

Taimetervise professor / Chair Professor of Plant Health 1,00

Mullateaduse professor / Chair Professor of Soil Science 1,00

Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor / Chair Professor of Landscape and Environmental Management 1,00

Maastikuarhitektuuri professor / Chair Professor of Landscape Architecture 1,00

Elurikkuse ja loodusturismi professor / Chair Professor of Biological Diversity and Nature Tourism 1,00

Hüdrobioloogia ja kalanduse professor / Chair Professor of Hydrobiology and fishery 1,00

 

Mullaökoloogia professor / Professor of Soil Ecology 1,00

Taimekasvatuse dotsent / Associate Professor of Plant Production 1,00

Keskkonnakorralduse ja kaasava planeerimise lektor / Lecturer of Participatory Environmental Governance 1,00

Rohumaaviljeluse lektor / Lecturer of Grassland Husbandry 0,50

Limnoloogia ja hüdrokeemia lektor /  Lecturer of Limnology and Hydrochemistry 0,50

Hüdrobioloogia vanemteadur (veekogude metabolism pidevmõõtmine) / Senior Research Fellow of Hydrobiology on high frequency measurements of lake ecosystem metabolism 1,00

Makroökoloogia vanemteadur / Senior Research Fellow of Macroecology 1,00

Rakendusentomoloogia vanemteadur (putukate külmakindluse erialal) / Senior Research Fellow of Applied Entomology 0,50

Rakendusentomoloogia vanemteadur (putukate patofüsioloogia erialal) / Senior Research Fellow of Applied Entomology 0,50

Rakendusentomoloogia teadur / Research Fellow of Applied Entomology 1,00

Hüdrobioloogia teadur (veekogude mikroobsete toiduahelate ja veetaimestiku uuringud) / Research Fellow of Hydrobiology on aquatic microbial food web and macrophyte studies 0,50

Ihtüoloogia ja kalanduse teadur  / Research Fellow of Ichthyology and Fisheries Sciences 0,75

Taimefüsioloogia teadur / Research Fellow of Plant Physiology 1,00 

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor / Chair Professor of Silviculture and Forest Ecology 1,00

Geomaatika professor / Chair Professor of Geomatics 1,00

Metsakorralduse ja metsatööstuse professor / Chair Professor of Forest Management Planning and Wood Processing Technologies 1,00

Maaehituse ja veemajanduse professor / Chair Professor of Rural Building and Water Management 1,00

 

Ehitusmaterjalide dotsent / Associate Professor of Construction Materials 1,00

Maakorralduse dotsent / Associate Professor of Land Management 1,00

Ulukibioloogia dotsent / Associate Professor of Game Biology 1,00

Metsade kaugseire dotsent / Associate Professor of Remote Sensing 0,50

Riskianalüüsi dotsent / Associate Professor of Risk Analysis 0,50

Metsataimekasvatuse ja metsauuenduse lektor / Lecturer of Nursery Management and Forest Regeneration 1,00

Metsatööde tehnoloogia lektor / Lecturer of Forest Technology 1,00

Palkmaja ehituse lektor / Lecturer of Loghome Building 0,25

Puidukaubanduse lektor / Lecturer of Timber Trade 0,50

Puidutehnoloogia lektor / Lecturer of Wood Technology 1,00

Tarindite analüütilise valiku lektor / Lecturer of Analytical Selection of Building Structures 0,80

Dendrokronoloogia teadur / Research Fellow of Dendrochronology 1,00

Puiduteaduse teadur / Research Fellow of Wood Science 0,50

 

Tehnikainstituut

Biomajandustehnoloogiate professor / Chair Professor of Biosystems Engineering 1,00

Energiakasutuse professor / Chair Professor of Energy Application Engineering 1,00

 

Ergonoomika professor / Professor of Ergonomics 1,00

Matemaatika dotsent / Associate Professor of Mathematics 1,00

Mehaanika dotsent / Associate Professor of Mechanics 1,00

Veotehnika dotsent / Associate Professor of Power Machinery 1,00

Energiakasutuse ja elektriajamite dotsent / Associate Professor of Electrical Application ​Engineering and Electrical Drives 1,0

Kütuste ja määrdeainete lektor / Lecturer of Fuels and Lubricants 0,50

Farmitehnika ja tööohutuse lektor / Lecturer of Husbandry Engineering and Work Safety 0,50

Füüsika lektor /  Lecturer of Physics 1,00

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Majandusteooria lektor / Lecturer of Economic Theory 1,00

Põllumajandusökonoomika lektor / Lecturer of Agricultural Economics 0,35

Majandusarvestuse lektor / Lecturer of Accounting 0,70

Majandusarvestuse lektor / Lecturer of Accounting 0,40

Majandusarvestuse lektor / Lecturer of Accounting 0,15

 

Karl Ernst von Baeri maja teadusloo uurimise keskus

Loodusteaduste ajaloo vanemteadur / Senior Research Fellow of History of Life Sciences  0,20

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 3. aprilliks 2017. a akadeemilisele sekretärile (Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
  • haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, koostatakse see allpool olevas vormis loetletud andmete põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles. Professori ametikoha kandidaat peab esitama  kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles. Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust.

Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.

Ametikohtade täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendites, mis on loetavad vastavale ametikohale klõpsates. 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 ja konkreetse ametikoha ametijuhendis nimetatud kontaktisikult.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori 23.02.2017 korraldus nr 2.1-17.RR/3 „Avaliku konkursi välja kuulutamine akadeemiliste ametikohtade täitmiseks“

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)