Akadeemilised ametikohad

Eesti Maaülikool kuulutab välja konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1.01.2018.a *.

                                                                                                         

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

kliinilise immunoloogia professor 1,00                                              

karjatervise dotsent 1,00                                                                   

parasitoloogia dotsent 1,00                                                              

produktiivloomade kliinilise meditsiini dotsent 1,00                           

sigimise biotehnoloogia vanemteadur 0,50                                      

veterinaarmikrobioloogia lektor 1,00                                               

biostatistika teadur 1,00                                                                  

karjatervise assistent 0,80                                                                  

loomaanatoomia assistent 0,50                                                          

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

hüdrobioloogia professor 1,00                                                          

aianduse dotsent 1,00                                                                        

loodusturismi lektor 1,00                                                                  

taimesüstemaatika lektor 0,50                                                          

rohumaaviljeluse lektor 1,00                                                     

fütopatoloogia lektor 1,00                                                                 

rakendusentomoloogia vanemteadur 0,50                                        

ihtüoloogia, kalavarude uuringute ja kalamajanduse teadur 1,00    

hüdrobioloogia teadur 1,00                                                              

mullakeemia teadur 1,00                                                                  

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

metsandusökonoomika dotsent 1,00                                                

metsakasvatuse teadur 1,00                                                               

metsapatoloogia teadur 1,00                                                             

metsapatoloogia teadur 1,00                                                        

puidutehnoloogia teadur 0,25                                                       

maaparanduse lektor 1,00     (alates 1.04.2018)*

 

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Euroopa Liidu poliitikate dotsent 0,50                                                       

 

Konkursil osalemiseks esitada hiljemalt 28. augustiks 2017. a akadeemilisele sekretärile (Fr. R. Kreutzwaldi 1, 51014 TARTU)

  • avaldus rektori nimele;
  • elulookirjeldus (CV) koos viimase kümne aasta teaduspublikatsioonide loeteluga Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) vormi alusel (soovi korral kuni kümme olulisemat publikatsiooni varasemast perioodist);  CV-le lisada andmed viimase viie aasta jooksul tehtud õppetöö kohta;
  • haridust ja/või akadeemilist kraadi kinnitava dokumendi ärakiri;
  • muud olulised materjalid konkursist osavõtja äranägemisel.

 

Juhul kui kandideerijal ei ole võimalik esitada CV-d ETIS-e alusel, koostatakse see allpool olevas vormis loetletud andmete põhjal.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada kirjalikult (paberil või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil: lea.michelson@emu.ee eesti keeles. Professori ametikohale kandideerides palume esitada  kandideerimisdokumendid lisaks inglise keeles. Erandina võib kandideerimisdokumendid esitada ainult inglise keeles, kui ametikoha täitjalt ei eeldata eesti keele oskust.

Dotsendi ametikohale esmakordselt kandideerijalt nõutakse avaliku loengu (venia legendi) pidamist. Esmakordselt professori ametikohale kandideerijale on avaliku loengu pidamine kohustuslik juhul, kui seda ei ole tehtud varem dotsendiks kandideerimisel.

Ametikohtade täiendavad nõuded on kirjeldatud ametijuhendites, mis on loetavad vastavale ametikohale klõpsates. 

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate põhinõuete ja konkursi kohta akadeemiliselt sekretärilt tel 731 3063 ja konkreetse ametikoha ametijuhendis nimetatud kontaktisikult.

 

Konkursil aluseks olevad dokumendid:

Rektori 30.06.2017 korraldus nr 1-9.RR/126 „Avaliku konkursi välja kuulutamine akadeemiliste ametikohtade täitmiseks“

„Eesti Maaülikooli korraliste õppejõudude ja teadustöötajate töölevõtu konkursi eeskirjad“ (nõukogu 28.02.2008 määrus nr 2)

„Eesti Maaülikooli õppejõudude ja teadustöötajate ametijuhend“ (nõukogu 27.11.2014 määrus nr 1-5/17)

Elulookirjeldus (CV)