Mitte-akadeemilised ametikohad

Võtame tööle

institutsionaalse arendusprogrammi ASTRA projektijuhi

 

Töö kirjeldus

Institutsionaalse arendusprogrammi teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele raames täidab Eesti Maaülikool projekti „Väärtusahelapõhine biomajandus“. Projekti tegevused tuleb ellu viia hiljemalt 31.08.2022.a.

Projekti lühikokkuvõte: Võimekuse kasv biomajanduse erinevate valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks (biokütused; metsaressurss; toidutootmise väärtusahelad; jäätmekäitlus uute toodete arendamiseks; energia, toorme ja materjalide tootmise jätkusuutlik ja säästlik integratsioon) ning töörühmade jätkusuutlikkuse suurendamine alus- ja rakendusuuringute, õppe ja ettevõtluskoostöö sihipärase integratsiooni abil, et luua eeldus konkurentsivõime tagamiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. 

Projektijuhi tööülesanded:

 • Jälgib ASTRA projekti sisutegevuste plaanipärast täitmist ja vajadusel abistab nende läbiviimisel
 • Nõustab projekti tegevuste elluviimisega seotud töötajaid perioodi 2014-2020 struktuuritoetustest hüvitatavate kulude abikõlblikkuse küsimustes
 • Planeerib koos struktuuriüksuste juhtidega projekti eelarvet ja jälgib selle täitmist
 • Kontrollib projekti tegevuste elluviimise tähtaegadest kinnipidamist
 • Koostab ja haldab projekti elluviimise ning aruandlusega seotud dokumentatsiooni
 • Vastutab projekti aruandluse, maksekorralduste esitamise ja SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksuse päringutele vastamise eest
 • Suhtleb rakendusüksusega projekti administreerimisega ja nõuete täitmisega seotud küsimustes
 • Täidab teisi projekti elluviimisest tulenevaid ülesandeid

Nõudmised kandidaadile

 • Kõrgharidus
 • Eelnev töökogemus EL struktuuritoetuste projektide juhtimisel või koordineerimisel
 • Väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas
 • Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus 
 • Oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas

 

 • Järjepidevus, korrektsus, süsteemsus, kohuse- ja vastutustunne
 • Väga hea pingetaluvus, positiivne ellusuhtumine

 

Kasuks tuleb eelnev töökogemus akadeemilises kollektiivis ja struktuuritoetuste alase seadusandluse tundmine.

 

Ülikool pakub

Vaheldusrikast tööd ja kaasaegset huvitavat töökeskkonda, enesearendamise võimalusi.

 

Tööleping on tähtajaline kuni 31.12.2021. Täistööajaga töö, tööle asumine esimesel võimalusel.

CV koos kaaskirjaga palume saata aadressile personalijuht@emu.ee mitte hiljem kui 15. märtsil 2017.

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduda teadus- ja arendusosakonna juhataja Andi Pärna poole: andi.parn@emu.ee, telefon 731 3045.